Chapter published in:
Learning to Read, Learning Religion: Catechism primers in Europe from the sixteenth to the nineteenth centuries
Edited by Britta Juska-Bacher, Matthew Grenby, Tuija Laine and Wendelin Sroka
[Children’s Literature, Culture, and Cognition 14] 2023
► pp. 152164
References

Reading primers and catechisms (in chronological order)

Bureus, Johannes
1611RVNA ABC BOKEN […]. Stockholm: A. Gutterwitze. http://​www​.kb​.se​/f1700​/ABC​.htm (28 February 2022).Google Scholar
Andreae, Nicolaus
1619A B C Book på Lappesko Tungomål [Sami ABC book]. Stockholm: n. p.Google Scholar
Anon.
1638Swenske och Lappeske A B C Book. Uppsala: Eskil Mattsson. https://​weburn​.kb​.se​/metadata​/364​/EOD​_2512364​.htm (28 February 2022).Google Scholar
Graan, Olaus
1667AAabcdef […] [Sami ABC book] Stockholm: Georg Hantsch. https://​weburn​.kb​.se​/metadata​/366​/EOD​_2512366​.htm (28 February 2022).Google Scholar
Svebilius, Olaus
1689Enfaldig Förklaring Öfwer LUTHERI Lilla CATHECHISMUM, stält genom SPÖRSMÅHL och SWAR. Uppsala: Kongl. M. och Acad. Bokt. https://​weburn​.kb​.se​/metadata​/093​/digtryck​_2520093​.htm (28 February 2022).Google Scholar
Granmark, Simon
1726AAabcdef […] [Sami ABC book]. Stockholm: Joh. L. Horn.Google Scholar
Gezelius, Johannes(senior).
1728Ett Rätt Barna-KLENODIUM. Stockholm: Henr. Christoph. Merckell. http://​www​.doria​.fi​/bitstream​/handle​/10024​/43307​/p92​_06​_fv02916​.pdf​?sequence​=1​&isAllowed​=y (28 February 2022).Google Scholar
Fjellström, Pehr
1744Aaabcdef […] [Sami ABC book]. Stockholm: Lars Salvius.Google Scholar
Anon.
1780Barna-Bok, Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen I underdånighet tilägnad Af Samfundet Pro Fide & Christianismo. Stockholm: Kongl. Tryckeriet.Google Scholar
1795Barna-bok, eller Hjelpreda wid första barna-underwisningen; särdeles för allmogen och desz barn. Sixth edition. Stockholm: Johan A. Carlbohm.Google Scholar
Tengström, Jakob
1795Läse-Öfning för Mina Barn. Åbo [Turku]: Frenckellska Boktryckeriet. https://​www​.doria​.fi​/bitstream​/handle​/10024​/43344​/p25​-06​_lase​-ofnin​.pdf​?sequence​=1​&isAllowed​=y (28 February 2022).Google Scholar
Larsson, A. & Modeer, Adolph
1797A, B, C-och lärobok n: o 1. Särdeles för allmogens barn, som begynna läsa. Stockholm: Johan A. Carlbohm. http://​www​.alvin​-portal​.org​/alvin​/view​.jsf​?pid​=alvin​-record%3A253866​&dswid​=-626 (28 February 2022).Google Scholar
Flintenberg, Johan David
Anon.
1804Aabcdef […] [Sami ABC book]. Härnösand: n. p. https://​weburn​.kb​.se​/metadata​/616​/EOD​_2427616​.htm (28 February 2022).Google Scholar
Sjögren, Håkan.
1804ABC-bok, med kårt underwisning om sättet, att lära barn och begynnare, rätt läsa uti bok, och med förklaring öfwer döpelse-förbundet. Växjö: Sven Rask och Christina Cath. Thetzell.Google Scholar
Anon.
1805Doct. Martini Lutheri Catechismus, innehållandes the fem hufwudstycken om then christeliga läran, tillika med thes fullkomliga spörsmål; frågewis för ungdomen och the enfaldige [with Olaus Laurelius’ Christelige spörsmåål, Anders Hylander’s Bibliska språk och versar, etc.]. Lund: Joh. Lundblad.Google Scholar

Secondary sources

Andersson, Nils
19731878 års katekes: Debatten om katekesens form och innehåll 1810–1878. Lund: Gleerups.Google Scholar
Anderzén, Sölve.
1992“Begrepp om salighetens grund, ordning och medel”: Undervisningen i en lappmarksförsamling: Jukkasjärvi församling 1744–1820. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.Google Scholar
Collijn, Isak
1942–1944Sveriges bibliografi: 1600-talet. 1 A–Q. Uppsala: Svenska litteratursällskapet.Google Scholar
Elenius, Lars
2001Både finsk och svensk: Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850–1939. Umeå: Kulturgräns norr.Google Scholar
Forsgren, Tuuli
1988Samisk kyrko- och undervisningslitteratur i Sverige 1619–1850. Umeå: Research Archives, Umeå University.Google Scholar
1990“…först att inhämta språket, och sedan deruppå lära sin Christendom…” Umeå: Research Archives, Umeå University.Google Scholar
Helander, Dick
1947Den lindblomska katekesen. Stockholm: Svenska kyrkans diakonistyrelse.Google Scholar
Johansson, Egil
1977The History of Literacy in Sweden in Comparison with Some Other Countries. Umeå: Umeå University.Google Scholar
1990Alphabeta Varia: Some Roots of Literacy in Various Countries. In Swedish Aspects on Literacy: Selected Papers from the 13th IRA World Congress on Reading, Britta Ericson (ed), 122–128. Stockholm: Skolöverstyrelsen.Google Scholar
Lilja, Einar
1947Den svenska katekestraditionen mellan Svebilius och Lindblom: En bibliografisk och kyrkohistorisk studie. Lund: Håkan Ohlssons boktryckeri.Google Scholar
Lindmark, Daniel
1994Pennan, plikten, prestigen och plogen: Den folkliga skrivkunnighetens spridning och funktion före folkskolan. Umeå: Umeå University.Google Scholar
2004Shifting Catechisms. In Reading, Writing, and Schooling: Swedish Practices of Education and Literacy, 1650–1880, Daniel Lindmark, 169–215. Umeå: Kulturgräns norr.Google Scholar
2011aNew Wine into Old Bottles: Luther’s Table of Duties as a Vehicle of Changing Civic Virtues in 18th- and 19th-Century Sweden. In Schooling and the Making of Citizens in the Long Nineteenth Century: Comparative Visions, Daniel Tröhler, Thomas S. Popkewitz & David Labaree (eds), 31–49. New York & Oxon: Routledge.Google Scholar
2011bPopular Education and Religious Reading in Early Nineteenth-Century Sweden. In Religious Reading in the Lutheran North: Studies in Early Modern Scandinavian Book Culture, Charlotte Appel & Morten Fink-Jensen (eds), 191–215. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Lindström, Niclas & Lindmark, Daniel
2019Religionskunskap. In Utbildningshistoria: En introduktion, Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (eds), 263–276. Lund: Studentlitteratur.Google Scholar
Nordberg, Astrid
1978Uppfostran till underkastelse: En analys av normer för föräldra-barnrelationer i religiös litteratur om barnuppfostran i Sverige 1750–1809. Lund: LiberLäromedel/Gleerup.Google Scholar
Pleijel, Hilding
1942Katekesen som svensk folkbok: En historisk översikt. Lund: Gleerup.Google Scholar
Widén, Bill
1964Kristendomsundervisning och nomadliv: Studier i den kyrkliga verksamheten i lappmarkerna 1740–1809. Åbo [Turku]: Åbo Akademi University.Google Scholar
1965Kateketinstitutionen i Sveriges och Finlands lappmarker 1744–1820. Åbo [Turku]: Åbo Akademi University.Google Scholar
Wiklund, Karl Bernhard
1922ABC-bok på lapska: Stockholm 1619: med en efterskrift om de svenska lapparnas skolundervisning i äldsta tid. Stockholm: Bröderna Lagerström.Google Scholar
Willke, Ingeborg
1963 Abc-Bücher in Schweden: Ihre Entwicklung im 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zu Deutschland . PhD dissertation, Johannes Gutenberg-University, Mainz. Frankfurt am Main.
1965Abc-Bücher in Schweden: Ihre Entwicklung bis Ende des 19. Jahrhundert und ihre Beziehungen zu Deutschland. Stockholm: Svenska bokförlaget Bonniers.Google Scholar