Chapter published in:
Iconicity in Cognition and across Semiotic Systems
Edited by Sara Lenninger, Olga Fischer, Christina Ljungberg and Elżbieta Tabakowska
[Iconicity in Language and Literature 18] 2022
► pp. 155172
References
Borkowska, G.
1991Szymborska eks-centryczna. (”The ec-centric Szymborska”) Teksty Drugie, nr 4 (10), 45–58.Google Scholar
Fauconnier, G.
1997Mappings in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Johnson, M.
1987The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Lakoff, G.
1989The Invariance Hypothesis. Do Metaphors Preserve Cognitive Typology? Duisburg: L.A.U.D.Google Scholar
1987Women, Fire and Dangerous Things. What Categories Reveal about the Mind. Chicago: University of Chicago Press. DOI logoGoogle Scholar
Langacker, R. W.
1987Foundations of Cognitive Grammar, vol. 1: Theoretical Prerequisties. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
1991Concept, Image and Symbol. The Cognitive Basis of Grammar. Berlin–New York: Mouton de Gruyter.Google Scholar
2008Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Merleau-Ponty, M.
1996 Oko i umysł. Szkice o ma-larstwie, “The eye and the mind. Essays about painting”; selection from Oeuvres de Maurice Merleau-Ponty, transl. S. Cichowicz. Gdańsk: Słowo, obraz, terytoria.Google Scholar
Murawska, M.
2006Sztuka, która pozwala zobaczyć niewidzialne. Maurice Merleau-Ponty o malarstwie Cézanne’a i Michel Henry o abstrakcji Kandinskiego, (“Art that makes it possible to see the invisible. Maurice Merleau-Ponty about Cézanne’s painting and Michel Henry about Kandinky’s abstractions”) Przegląd Filozoficzno-Literacki 2 (14) www​.pfl​.uw​.edu​.pl​/index​.php​/pfl​/article​/download​/215​/97. Access 22.04.2018
Poprzęcka, M.
2008Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa (“Other images. The eye, the vision, the art. From Alberti to Duchamp”). Gdańsk: Słowo, obraz, terytoria.Google Scholar
Przyboś, J.
2016 (1958)Przedmowa (”Introduction”). In W. Strzemiński, Teoria Widzenia Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi. 51–60Google Scholar
Strzemiński, W.
2016 (1958)Teoria widzenia. (a theory of vision) Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi.Google Scholar
Szymborska, W.
1993Into the Ark (transl. S. Barańczak and C. Cavanagh). In W. Szymborska, View with a Grain of Sand: Selected Poems by Wisława Szymborska. 163 – 164. New York: Harcourt.Google Scholar
Światłoń, D.
2010Nowe spojrzenie na sztukę. (“A new way of looking at art.”) Dialogi i diagnozy. Estetyka i krytyka 19 (2): 191–195.Google Scholar
Tabakowska, E.
(2019) Zobaczyć, namalować, powiedzieć. Widzenie świata, przedstawianie świata i mówienie o świecie. “To see, to paint, to say: representing the world and sdpeaking about the world”) In A. Załazińska i J. Winiarska (eds.), Widzieć – rozumieć – komunikować. Kraków: Księgarnia Akademicka. 29 – 44. DOI logoGoogle Scholar
Talmy, L.
2003Toward a Cognitive Semantics. Vol. 1 Concept Structuring Systems. Cambridge, Mass.: MIT Press.Google Scholar
Watson, S.
2008Merleau-Ponty i Foucault: de-estetyzacja dzieła sztuki. O stwierdzeniu Leonarda: »Malarstwo jest filozofią«, (“Merleau-Ponty and Foucault: de-aesthetising a work of art”, transl. P. Schollenberger). Sztuka i Filozofia 33: 17–38.Google Scholar