Article published In:
The Syllable and its Prosody in Chinese
Edited by Lian-Hee Wee, Feng Wang and Yuan Liang
[Language and Linguistics 23:1] 2022
► pp. 116139
References
Armstrong, WM.G.
1997Changge shi de ruan’e [On the soft palate during singing]. In Liang Xue (ed.), Gechang de fangfa [Techniques of singsing], 2nd edn., 398–403. Beijing: Zhongguo Wenlian Chubanshe.Google Scholar
Bao, Huaiqiao & , Shinan
1992Mengguyu Chaha’er hua yuanyin songjin de shegnxue fenxi [The phonetic analysis of tense and lax vowels of Chaha’er Mongolian]. Minzu Yuwen [Minority Languages of China] 1992(1). 61–68Google Scholar
Benner, Allison
2009Production and perception of laryngeal constriction in the early vocalizations of Bai and English infants. Victoria: University of Victoria. (Doctoral dissertation.)
Chao, Yuen Ren
1980[1930]A system of “tone letters”. Fangyan [Dialect] 1980(2). 81–83. (Originally published in Le Maître Phonétique 45(30). 24–27.)Google Scholar
Dai, Qingxia & Zhao, Yanzhen
2009Zhaozhuang Bai yu gaikuang [A brief introduction of Bai language Zhaozhuang speech]. Minzu Yuwen [Minority languages of China] 2009(3).109–126.Google Scholar
Edmondson, Jerold A. & Esling, John H. & Li, Shaoni & Harris, Jimmy G. & Ziwo, Lama
2000Lun yiyu, baiyu de yinzhi he shaohuiyanjidai de guanxi: Houjing anli yanjiu [The aryepiglottic holds and voice quality in Yi and Bai languages: Laryngoscopic case studies] Minzu Yuwen [Minority languages of China] 2000(6). 47–53.Google Scholar
Edmondson, Jerold A. & Li, Shaoni
1994Voice quality and voice quality change in the Bai language of Yunnan Province. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 17(2). 49–68.Google Scholar
Edmondson, Jerold A. & Ziwo, Lama & Esling, John H. & Harris, Jimmy G. & Li, Shaoni
2001The aryepiglottic folds and voice quality in the Yi and Bai languages: Laryngoscopic case studies. Mon-Khmer Studies Journal 311. 83–100.Google Scholar
Esling, John H.
2005There are no back vowels: The laryngeal articulator model. Canadian Journal of Linguistics 50(1–4). 13–44. DOI logoGoogle Scholar
Fant, Gunnar
1960Acoustic theory of speech production: With calculations based on X-ray studies of Russian articulations. The Hague: Mouton.Google Scholar
Garellek, Marc & Ritchart, Amanda & Kuang, Jianjing
2016Breathy voice during nasality: A cross-linguistic study. Journal of Phonetics. 591. 110–121. DOI logoGoogle Scholar
Gong, Xijie & Li, Xuan & Wang, Feng
2018Dali Longfengcun Bai yu gaikuang [A field report on Longfeng Bai]. Hanzangyu Xuebao [Journal of Sino-Tibetan Linguistics] 101. 63–90.Google Scholar
Kong, Jiangping
1996Hani yu fasheng leixing shengxue yanjiu ji yinzhi gainian de taolun [Discussion on the phonation type and sound quality in Hani language]. Minzu Yuwen [Minority Languages of China] 1996(1). 40–46.Google Scholar
2001Lun yuyan fasheng [On language phonation]. Beijing: China Minzu University Press.Google Scholar
Ladefoged, Peter & Johnson, Keith
2011A course in phonetics. 6th edn. Boston: Cengage.Google Scholar
Li, Shaoni
1992Lun Bai yu de shegnmen hunhe jicayin [On the combination of glottal squeezing and frication in the Bai language]. Minzu Yuwen [Minority Languages of China] 1992(4). 68–72.Google Scholar
Li, Shaoni & Ai, Jierui
1990Yunnan Jianchuan Bai yu yinzhi he yindiao leixing: Diannao yuyin shiyan baogao [The sound quality and tone type of Jianchuan Bai in Yunnan: A report of computer phonetics experiment]. Zhongyang Minzu Daxue Xuebao (Zhexue Shehui Kexue Ban) [Journal of Minzu University of China (Philosophy and Social Sciences Edition)] 1990(5). 70–74.Google Scholar
Li, Xuan
2017Meiba Bai yu shengdiao de fasheng bianyi yanjiu [A study of variations of phonation features in Meiba Bai]. Beijing: Peking University. (Master’s thesis.)
Li, Xuan & Wang, Feng
2016Meiba Baiyu shengdiao de fasheng bianyi chutan [A preliminary study of variations of phonation features in Meiba Bai]. Yuyanxue Luncong [Essays on Linguistics] 541. 179–196.Google Scholar
Liu, Wen & Wang, Feng & Kong, Jiangping
2019Beiwuliqiao Bai yu shengdiao de fasheng ji bianyi yanjiu [An acoustic study on the phonation variations of tones in Beiwuliqiao Bai]. Dangdai Yuyanxue [Contemporary Linguistics] 2019(1). 119–138.Google Scholar
Maddieson, Ian & Ladefoged, Peter
1985“Tense” and “lax” in four minority languages of China. Journal of Phonetics 13(4). 433–454. DOI logoGoogle Scholar
Matisoff, James A.
1975Rhinoglottophilia: The mysterious connection between nasality and glottality. In Ferguson, Charles A. & Hyman, Larry H. & Ohala, John J. (eds.), Nasálfest: Papers from a symposium on nasals and nasalization, 265–287. Stanford: Language Universals Project, Department of Linguistics, Stanford University.Google Scholar
Ohala, John J.
1971Monitoring soft palate movements in speech. Journal of the Acoustical Society of America 50 (1A). 140. (Paper presented at the 81st Meeting of the Acoustical Society of America, Washington, D.C, 20–23 April 1971.) DOI logo
1972Physical models in phonology. In Rigault, André & Charbonneau, René (eds.), Proceedings of the 7th International Congress of Phonetic Sciences: Held at the University of Montreal and McGill University 22–28 August 1971, 1166–1171. The Hague: Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Singhal, Nishant & Das, Pradip K.
2013Study of acoustic properties of nasal and nonnasal vowels in temporal domain. Computer Science and Information Technology 3(6). 305–314. DOI logoGoogle Scholar
Wang, Feng
2012Yuyan jiechu yu yuyan bijiao: Yi Bai yu weili [Language contact and language comparison: The case of Bai]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2015Variations of laryngeal features in Jianchuan Bai, Journal of Chinese Linguistics 43 (1B). 434–452. DOI logoGoogle Scholar
Wang, Feng & Kong, Jiangping
2009Wuding Yiyu songjinyin yanjiu [A study of lax/tense voice in the Wuding Yi]. Zhongguo Yuyanxue [Chinese linguistics] 21. 98–118.Google Scholar
Wu, Fan
2013Lun ruane yu gechang fasheng zhi guanxi [On the relationship between soft palate and phonation in singing]. Wuhan: Wuhan Conservatory of Music. (Master’s thesis.)
Xu, Lin & Zhao, Yansun
1984Baiyu jianzhi [A brief description of Bai]. Beijing: The Ethnic Publishing House.Google Scholar
Yang, Xiaoxia & Gao, Tianjun
2016Cong fashengtai kan Bai yu de jinyin [On tense sounds in the Bai language from in the perspective of phonation]. Minzu Yuwen [Minority Languages of China] 2016(6). 90–95.Google Scholar
Zhao, Jincan
2010Yunnan Heqing Bai yu yanjiu [A description of Heqing Bai language]. Beijing: Minzu University of China. (Doctoral dissertation.)