Part of
From West to North Frisia: A Journey along the North Sea Coast
Edited by Alastair Walker, Eric Hoekstra, Goffe Jensma, Wendy Vanselow, Willem Visser and Christoph Winter
[NOWELE Supplement Series 33] 2022
► pp. 161178
References
Bakhtin, M. M.
1994The Bakhtin reader: selected writings of Bakhtin, Medvedev, and Voloshinov. London–New York: Arnold.Google Scholar
Boersma, P.
1988De frekwinsje fan it eigenskipswurd yn it wurk fan Obe Postma. In S. Dyk & G. J. de Haan (eds.), Wurdfoarried en wurdgrammatika: in bondel leksikale stúdzjes, 1–20. Ljouwert: Fryske Akademy.Google Scholar
Bottema, S.
1997’t Hat west, it is: de aktualiteit fan Obe Postma. Boalsert: Koperative Utjowerij.Google Scholar
Breuker, Ph. H.
1996Obe Postma als auteur van het sublieme. Ljouwert: Fryske Akademy.Google Scholar
2005It godlike fan dream en sinnen. In ynlieding op de Samle Fersen fan Obe Postma. In Postma, O., Samle fersen, 499–573. Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers Boekerij.Google Scholar
2018Dreaun fan ierde’ dream: libben en wurk fan Obe Postma. Enschede–Ljouwert: Obe Postma Selskip–Wijdemeer.Google Scholar
Brouwer, J. H., A. Wadman & F. Sierksma
1979Oer Obe Postma. Ljouwert: Koperative Utjowerij.Google Scholar
Holquist, M.
2002Dialogism: Bakhtin and his world. New accents. 2nd edition. London–New York: Routledge.Google Scholar
Jensma, G.
2017Meartaligens en autonomisearring fan de Fryske literatuer om 1900 hinne. Us Wurk 66. 148–162.Google Scholar
2017Rûtine en ritueel. It dichtsjen fan Obe Postma. Us Wurk 66. 77–83.Google Scholar
Krol, J.
2007Primaire bibliografie van het werk van Obe Postma. [URL]
Meer, G. van der
2017Fier haw ik myn dreamen weide/En de himmel iepen sjoen. In Idem (ed.), Obe Postma: in libben dat bloeide nei syn aard, 249–403. Ljouwert: Elikser Uitgeverij.Google Scholar
Noppers, R. & B. G. Meerburg
1997Opmakke as in byld. Byldfoarming om Obe Postma. In ’t Hat west, it is. De aktualiteit fan Obe Postma. Spesjaalnûmer Trotwaer 29. 65–72.Google Scholar
Postma, O.
1949Samle fersen. Snits: Brandenburgh.Google Scholar
1957Fan wjerklank en bisinnen : fersen fan O. Postma. Drachten: Laverman.Google Scholar
1963Eigen kar : in blomlêzing út de Samle Fersen. Drachten: Laverman.Google Scholar
1978Samle fersen. Ed. by D. A. Tamminga. Baarn: Bosch & Keuning.Google Scholar
1997Van het Friese land en het Friese leven: een keuze uit de gedichten = Fan it Fryske lân en it Fryske libben. Ed. by J. Veenbaas & Ph. H. Breuker. Amsterdam: Meulenhoff.Google Scholar
2004What the poet must know: an anthology. Ed. by J. Veenbaas with English translations by A. Paul. Ljouwert/Leeuwarden: Tresoar.Google Scholar
2005Samle fersen. Leeuwarden/Ljouwert: Friese Pers Boekerij.Google Scholar
2010Veld, huis en bedrijf: landbouwhistorische opstellen. Ed. by Ph. Breuker. Obe Postma-rige 4. Hilversum: Verloren.Google Scholar
2015It deistich bestean by âlds: samle histoaryske opstellen II. Ed. by Ph. H. Breuker [Ljouwert]: Wijdemeer.Google Scholar
2018Selected poems: in Frisian, English and Dutch. Translated by A. Paul & J. Veenbaas. Ljouwert: Tresoar – Obe Postm Selskip – WijdemeerGoogle Scholar
Sierksma, F.
1953Bern fan de ierde: in essay oer it dichtwurk fan Obe Postma. Drachten: Laverman.Google Scholar
Steenmeijer-Wielenga, T. & G. van der Meer
2017Obe Postma : in libben dat bloeide nei syn aard. Ljouwert: Elikser Uitgeverij.Google Scholar
Steinby, L. & T. Klapuri
(eds.) 2013Bakhtin and his Others: (inter)subjectivity, chronotope, dialogism. London–New York: Anthem Press. DOI logoGoogle Scholar
Tamminga, D. A.
1978Ynlieding. In Postma, O. Samle fersen, 9–23. Ed. by D. A. Tamminga. Baarn: Bosch & Keuning.Google Scholar
Vries, T. de
1937Fryske stilistyk: in paedwizer yn it foarmforskaet fen de Fryske skriftekennisse Boalsert: A. J. Osinga.Google Scholar
Wadman, A.
1949Frieslands dichters. Bloemlezing uit de Friese lyriek sinds 1880 met vertalingen in het Nederlands. Leiden: Stafleu.Google Scholar
1953Fryske fersleare Mei in foarw. fan J. H. Brouwer. Drachten: Laverman.Google Scholar
Woolf, V. & J. Schulkind
(eds.) 1976Moments of being: Unpublished autobiographical writings. Brighton, Sussex: University Press.Google Scholar

Archive materials

Ynventaris–skriften.pdf
[URL] [consulted 7 mei 2017].
Tresoar, Ljouwert, OPS 71
Lecture on his poetry by Postma himself).