Publications

Publication details [#8036]

Cai, Xiaohong, ed. 2005. Kouyi yanjiu xin tan: Xin fangfa, xin guannian, xin qushi [Recent research into interpreting: new methods, concepts and trends].
Publication type
Edited volume
Publication language
Chinese

Reviewed by