Vilém Mathesius

Marek Nekula
Table of contents

Vilém Mathesius (1882–1945), founder of the Prague Linguistic circle (PLc), was a representative of functional linguistics. Independently of de Saussure, he described the principles of function-structural language description in his paper On the potentiality of language phenomena (1911). He observes about the limited statistical dispersion of language phenomena, for which values are determined experimentally e.g. in phonetics, that such values always centre around one value, i.e. they show a certain characteristic trend. Therefore, according to Mathesius, the variability of speech is not unlimited. On the basis of many tokens a certain type can thus be discovered (an invariant, in PLc terminology), which covers again other potential tokens. Mathesius thus distinguished between the two forms of language which de Saussure called langue and parole. The novelty of Mathesius’ approach becomes all the more apparent from the fact that Jan Gebauer, his czech studies teacher at the czech university in Prague, was a representative of the neo-grammarian school of linguistics.

Full-text access is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

References

Austin, J.L.
1962How to do things with words. Oxford University Press.Google Scholar
Brinker, K.
1988Linguistische Textanalyse. Schmidt.  BoPGoogle Scholar
Bally Ch
1909Traité de stylistique française. Georg.Google Scholar
Chloupek, J. & J. Nekvapil
1986Reader in Czech sociolinguistics. Academia. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Chloupek, J.J. Nekvapil
1993Studies in functional stylistics. John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Daneš, F.
1968Typy tematických posloupností v textu. [Types of thematic progression in text.]. Slovo a slovesnost 29: 125–141.Google Scholar
1985Věta a text. [Sentence and text.] Academia.Google Scholar
1987On Prague School functionalism in linguistics. Functionalism in linguistics. John Benjamins. 3–38. DOI logo  BoPGoogle Scholar
1991Mathesiova koncepce funkční gramatiky v kontextu domácí jazykovědy. [Mathesius’ concept of functional grammar in the context of Czech linguistics.] Slovo a slovesnost 52: 161–174.Google Scholar
1994Prague school functionalism as a precursor of text linguistics. Cahiers de l’Institut de Linguistique de l’Université de Lausanne. 131–141.Google Scholar
(ed.) 1974Papers on functional sentence perspective. Academia/Mouton.  BoP DOI logoGoogle Scholar
Dušková, L
et al. 1988Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. [Grammar of current English on the background of Czech.] Academia.Google Scholar
Firbas, J.
1957Some thoughts on the function of word-order in Old English and Modern English. Sborník prací filosofické fakulty brněnské university A5: 72–100.Google Scholar
1992Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge University Press. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Funke, O.
1924Innere Sprachform. Sudetendeutscher Verlag F. Kraus.Google Scholar
Hajičová, E.
1972Some remarks on presuppositions. Prague Bulletin of mathematical linguistics 17: 11–23.  BoPGoogle Scholar
1992A challenge for universal grammar. XVth International congress of linguistics Plenary session texts: 50–61.Google Scholar
Hajičová, E., B.H. Partee & P. Sgall
1998Topic-focus articulation tripartite structures, and semantic content. Kluwer. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Hausenblas, K.
1983Výklad vztahu mezi stylem a jazykem v české jazykovědě 1. pol. 20. století. [Exposition of the relation between style and language in Czech linguistics in the first half of the twentieth century.] Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby: 323–333.Google Scholar
Havránek, B.
1929Influence de la fonction de la langue littéraire sur la structure phonologique et grammaticale du tchèque littéraire. Travaux du Cercle linguistique de Prague 1: 11–23.  BoPGoogle Scholar
1932Úkoly spisovného jazyka a jazyková kultura [The tasks of the Standard language and ist culture.]. In Spisovná čeština a jazyková kultura. MelantrichGoogle Scholar
1942K funkčnímu rozvrstvení spisovné češtiny. [On the functional stratification of literary Czech.] Časopis pro moderní filologii 28: 409–416.Google Scholar
Heinemann, W. & D. Viehweger
1991Textlinguistik. Niemeyer. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Jakobson, R.
1960/1981Linguistics and poetics. In Selected Writings 3: 18–51.  BoPGoogle Scholar
Leška, O.
1984Karl Bühler und die Prager Schule. Bemerkungen zu einem Kapitel aus der Geschichte der tschechischen Sprachwissenschaft. Bühler-Studien: 263–272.Google Scholar
1995Vilém Mathesius. Slovo a slovesnost 56: 81–97.Google Scholar
Leška, O, J. Nekvapil & O.
1987Ferdinand de Saussure and the Prague Linguistic Circle. Philologica Pragensia: 77–109.Google Scholar
Leška, O. & P. Novák
1968O chápaní jazykového pojmenování a jazykového usouvztažnění [About the apprehension of naming and interrelation in language.]. Slovo a slovesnost 29: 1–9.Google Scholar
Marty, A.
1908Untersuchungen zu einer Grundlegung einer allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie. Bd. 1. Niemeyer.Google Scholar
Masaryk, T.G.
1885Základové konkrétní logiky. [Basics of concrete logic.] Bursík & Kohout.Google Scholar
Mathesius, V.
1910O generačních dialektech v moderní angličtině. [On generation dialects in modern English.] Sborník filologický 1: 258–262.Google Scholar
1911O potenciálnosti jevů jazykových. [On the potentiality of language phenomena.] Věstník Královské české společnosti nauk: 1–24.Google Scholar
1921Anglie a Angličani. [England and the English.] Československá republika No. 277, 280, 281, 282.Google Scholar
1922Mateřský jazyk a domácí literatura základem národní výchovy v Anglii. [National language and literature as a basis of education in England.] Naše řeč 6: 193–205.Google Scholar
1923Několik slov o podstatě věty. [Some words about the sentence.] ČMFL 10: 1–6.Google Scholar
1925Kulturní aktivismus. Anglické paralely k českému životu. [Cultural activism. English parallels to Czech life.] Voleský.Google Scholar
1926aPrívlastkové ten, ta, to v hovorové ceštine. [Attributive ten, ta, to in spoken Czech]. Naše řeč 10: 39–41.Google Scholar
1926bLingvistická charakteristika a její místo v moderním jazykozpytu. [Linguistic characterology and its position in modern linguistics.] ČMFL 13: 35–40.Google Scholar
1927aNew currents and tendencies in linguistic research. In MNHMA. Sborník vydaný na pamět’ čtyřicítiletého působení profesora Josefa Zubatého 1885–1925: 188–203.Google Scholar
1927bO vzniku a vývoji kulturní tradice anglické. [About the development of English cultural traditions.] Naše doba 34: 389–394, 460–465.Google Scholar
1928aOn linguistic characterology with illustration from modern English. In Actes du Premier congres international de linguistes a la Haye du 10–15 avril 1928: 56–63.  BoPGoogle Scholar
1928bTradice jako princip dynamický. [Tradition as a dynamic principle.] Lumír 55: 19–21.Google Scholar
1929aZur Satzperspektive im modernen Englisch. Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 155: 202–210.Google Scholar
1929bFunkční lingvistika. [Functional linguistics.]. In Sborník přednášek pronesených na Prvém sjezdu československých profesorů filosofie, filologie a historie v Praze 3.–7. dubna 1929: 118–130.Google Scholar
1930K pořádku slov v hovorové češtině. [On word order in spoken Czech.] Naše řeč 14: 117–121.Google Scholar
1932O pozadavku stability ve spisovném jazyce. [About the requirement of stability in literary language.]. In Spisovná čeština a jazyková kultura [Literary Czech and language culture]: 14–31.Google Scholar
1933Probleme der tschechischen Sprachkultur. Slawische Rundschau 5: 69–85.Google Scholar
1936aDeset let Pražského lingvistického kroužku. [Ten years of Prague Linguistic Circle.] Slovo a slovesnost 2: 137–145.Google Scholar
1936bPokus o teorii strukturální mluvnice. [Essay at a theory of structural grammar.] Slovo a slovesnost: 47–54.Google Scholar
1936cOn some problems of the systematic analysis of grammar. Travaux du Cercle Linguistique de Prague 6: 95–107.  BoPGoogle Scholar
1938Zesílení a zdůraznění jako jevy jazykové. [Intensification and stress as language phenomena.] Slovo a slovesnost 4: 193–202.Google Scholar
1939aCo daly naše země Evropě a lidstvu. [What our country has contributed to Europe and humanity.] Vol. 1. ELK.Google Scholar
1939bO takzvaném aktuálním členění věty. [About so-called functional sentence perspective.] Slovo a slovesnost 5: 171–174.Google Scholar
1940aCo daly naše země Evropě a lidstvu. [What our country has contributed to Europe and humanity.] Vol. 2. ELK.Google Scholar
1940bVýslovnost jako faktor sociální a funkční. [Pronunciation as a social and functional factor.] Program D 41: 71–74.Google Scholar
1942Řeč a sloh. [Speech and style.] In Čtení o jazyce a poesii: 11–102.Google Scholar
1942O soustavném rozboru gramatickém. [About systematic grammatical analysis.] Slovo a slovesnost: 88–92.Google Scholar
1944My a skutečnost [We and reality.]. In Možnosti kter,é čekají: 5–18.Google Scholar
1947Čeština a obecný jazykozpyt. [Czech and general linguistics.] Melantrich.Google Scholar
1961/1975A functional analysis of present day English on a general linguistic basis. Mouton/Academia.Google Scholar
1982Jazyk kultura a slovesnost. [Language, culture, and writing.] Odeon.Google Scholar
Mluvnice, Češtiny
, 3 vol 1986–1987Academia.Google Scholar
Nekula, M. & K.-H. Ehlers
1996Jakobsons Bilanz des Strukturalismus. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 6(2: 187–199.Google Scholar
Novák, P & P. Sgall
1968On the Prague functional approach. Travaux linguistique de Prague. 291–297.Google Scholar
Searle, J.R.
1969Speech acts. Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
1983Intentionality. Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Sgall, P.
1967Functional sentence perspective in a generative description. Prague Studies in Mathematical Linguistics 14: 143–172. DOI logo  BoPGoogle Scholar
(ed.) 1986Classical typology and modern linguistics. Folia Linguistica 20: 15–28.Google Scholar
Sgall, P., L. Nebeský, A. Goralčíková & E. Hajičová
1969A functional approach to syntax in generative description of language. American Elsevier.  BoPGoogle Scholar
Sgall, P., E. Hajičová & E. Buráňová
1980Aktuální členění věty v češtině [Functional sentence perspective in Czech.] Praha.Google Scholar
Sgall, P., E. Hajičová & J. Panevová
1986The meaning of the sentence in its semantic and pragmatic aspects. Reidel/Academia.  BoPGoogle Scholar
Sgall, P., J. Hronek, A. Stich & J. Horeck
1992Variation in language. John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Skalička, V.
1935K problému věty. [On the sentence.] Slovo a slovesnost 1: 212–215.Google Scholar
1935Zur ungarischen Grammatik. Prag.Google Scholar
1979Typologische Studien. Viehweg. DOI logoGoogle Scholar
Svoboda, A.
1981Diatheme. Brno.  BoPGoogle Scholar
1989Kapitoly z funkční syntaxe. [On the functional syntax.] Praha.Google Scholar
Trnka, B.
1990Studies in functional linguisticsGoogle Scholar
Uhlířová, L.
1987Aktuální členění. [Functional sentence perspective.] In Mluvnice češtiny 3: 549–599. Praha.Google Scholar
Vachek, J.
1964A Prague School reader in linguistics. Bloomington.  BoPGoogle Scholar
1966U základů pražské jazykovědné školy. [At the foundations of the Prague linguistic school.] Praha.Google Scholar
1972Z klasického období pražské školy. [From the classical period of the Prague school 1925–1945.] Praha. 1925–1945.Google Scholar
1982Vilém Mathesius’ to world linguistics. Philologica Pragensia: 121–127.Google Scholar
(ed.) 1983Praguiana. John Benjamins/Academia. DOI logoGoogle Scholar
Zubatý, J.
1901Die Wortfolge in den slavischen Sprachen von Dr. Erich Berneker. Listy filologické: 129–134.Google Scholar