Linguistic theories and national images in 19th century Hungary

Susan Gal

Quick links
A browser-friendly version of this article is not yet available. View PDF
Anderson, Benedict
(1983) Imagined communities: Refections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.Google Scholar
Békés, Vera
(1991) “Nekünk nem kell a halzsiros atyafisâg” - Egy tudomâny történeti mitosz nyomâban. In J. Kiss and L. Szfits (eds), Tanulmânyok a magyar nyelvtudomâny tórténetének témaköréböl. Budapest: Akadémiai Kiadó, 89-95.Google Scholar
Beöthy, Zsolt
(1896) A magyar irodalom kis-tükre. Budapest: Franklin Tärsulat.Google Scholar
Berend, I. and Gy. Rânki
(1974) Economic development in East-Central Europe in the 19th and 20th centuries. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Dirks, Nicholas B
(ed.) (1992) Colonialism and culture. Ann Arbor: University of Michigan Press. CrossrefGoogle Scholar
Fâbiân, Pâl
(1984) Nyelvmüvelésünk évszâzadai. Budapest: Gondolât.Google Scholar
Fâbn, Anna
(1987) .4z irodalom magânélete. Budapest: Magvetö.Google Scholar
Gal, Susan
(1991) Bartók’s funeral: Representations of Europe in Hungarian political rhetoric. American Ethnologist 18:3.440-58. CrossrefGoogle Scholar
Hanâk, Peter
(1975) Magyarorszâg a Monarchidban. Budapest: Gondolât.Google Scholar
Hunfalvy, Pâl
(1875) Jelentések az orientalistâk Londonban 1874-ben tartott nemzetközi gyüléséröl. Értekezések a nyelv es szép tudomânyok köréböl. Magyar Tudomânyos Akadémia, VI, vol. 6.Google Scholar
(1876) On the study of Turanian language. London.Google Scholar
Kosâry, D. and G.B. Németh
(eds.) A magyar sajtó története: 1867–1892 Vol II/2. Budapest Akadémiai Kiadó
Lâncz, Iren
(1987) Az ûj ortológia korânak âltalânos nyelvészeti nézetei. Ujvidék: Hungarológiai Intézet.Google Scholar
Lâncz, Irén
(1991) Imre Sândornak a nyelvröl valott nézetei. In J. Kiss and L. SzOts (eds.), Tanulmânyok a magyar nyelvtudomâny tórténetének témaköréböl. Budapest: Akadémiai, 435-440.Google Scholar
Németh, Bêla G
(1970) A szâzadvégi Nyelvör vita. In Mü és személyiség. Budapest: Gondolât, 465-520.Google Scholar
Ölender, Maurice
(1992) The languages of paradise: Race, religion and philology in the 19th century. Cambridge MA: Harvard University Press.Google Scholar
Pinter, Jenö
(1934) A magyar irodalom története: A magyar irodalom a XIX szâzad utolsó hamiadâban. vol. VII. Budapest.Google Scholar
Pukânszky, Bêla
(1921) Herder intelme a magyarsäghoz. Egyetemes Philologien Közlöny 1921:35-39.Google Scholar
Pusztay, Jânos
(1977) Az “ugor-török hâborû” utân. Budapest: Magvetö.Google Scholar
Said, Edward
(1978) Orientalism. New York: Vintage.Google Scholar
Szarvas, Gabor
(1893) Keressétek az igazsâgot. Nyelvör 22:441-9.Google Scholar
Szegedy-Maszâk, Mihâly
(1988) Romanticism in Hungary. In R. Porter, and M. Teich (eds) Romantidsm in national context. New York: Cambridge University Press, 217-239.Google Scholar
Taylor, Talbot
(1990) Which is to be master? Institutionalization of authority in the science of language. In J.E. Joseph & T.J. Taylor (eds.), Ideologies of language. New YorkRoutledg 9 26  BoPGoogle Scholar
Vâmbéry, Armin
(1895) A magyarsâg keletkezése es gyarapodâsa. Budapest: Franklin.Google Scholar
Verdery, Katherine
(1991) Nattonal uieology under socialism. Berkeley: University of California Press. CrossrefGoogle Scholar
Warner, Michael
(1990) The letters of the Republic. New York: Cambridge University Press.Google Scholar
Zsigmond, Gábor
(1977) Hunfalyvy Pál útja az embertudománytól az etnográfiáig. In Gy. Ortutay (ed.), Népi kultúra - népt társadalom. Budapest: Akadémiai Kiadó, 20-251.Google Scholar