Viewpoint shifting in Korean and Bulgarian: The use of kinship terms

Gwon-Jin Choi

Quick links
A browser-friendly version of this article is not yet available. View PDF
Brown, R. and S.C. Levinson
(1987) Politeness. London: Cambridge University Press. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Cho, Ch.-H
(1982) A Study of Korean Pragmatics: Deixis and Politeness. Seoul: Hanshin Publishing Co.Google Scholar
Kim, S.-Y
(1997) “Nachini za oznachavane na uchastnitsite v recheviya akt v bulgarskiya i v koreyskiya ezik (kontrastiven analiz)”. Ph.D. dissertation. Sofia University.
Nitsolova, R
(1986) Bulgarskite mestoimeiya. Sofia.Google Scholar
Pehlivanova, P
(1990) “Pragmaticheski znacheniya na samonazovavaneto v bulgarskata rech”. Bulgarski ezik 4. Sofia: pp. 320-326.Google Scholar
Tsankov, K
(1994) Rechev etiket. Sofia.Google Scholar