Ідейний підхід та громадсько-політична активність в перекладознавстві [Committed approaches and activism]

Сьобган Браунлі
Переклад Наталія Гриців
Зміст

У річищі виразного повороту гуманітарних наук до досліджень культури (див. Повороти перекладознавства (Turns of Translation Studies)) у 1990-х рр., деякі перекладознавці дистанціювалися від поширеної парадигми описового (дескриптивного) перекладознавства, щоб наголосити на питаннях нерівності можливостей, яка знаходить своє відображення у текстах та в перекладі. З метою посприяти виправленню геополітичної та соціальної несправедливості пропагувалися специфічні практики перекладу. Так, Лоуренс Венуті (Venuti 1995) показав, як в результаті домінування США і, отже, англійської мови, не лише доля перекладених текстів на англомовному книжковому ринку є мінімальною, але й ці перекладені книги через невимушений (ідіоматичний, що легко сприймається, « прозорий », природній, асимілювальний) переклад (fluent translation) підсилюють цінності панівної цільової культури. Тому Венуті відстоює « непрозорі » перекладацькі практики (non-fluent translation practices), тобто, диковинні формулювання, що наслідують висловлювання джерельного тексту, або використання у цільовій культурі маргінальних дискурсів. « Непрозорі » практики також захищають теоретики феміністичного та постколоніального перекладу (напр.: Lotbinière-Harwood 1991; Niranjana 1992) для боротьби з репресивними та панівними приписами та з метою висвітлення альтернативних і проблематичних дискурсів. Переклад і перекладачів належало робити видимими.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Baker, Mona
2009 “Resisting state terror: Theorizing communities of activist translators and interpreters.” In Gobalization, Political Violence and Translation, Esperanza Bielsa and Christopher W. Hughes (eds), 222–242. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Boéri, Julie
2008 “A narrative account of the Babels vs. Naumann controversy: Competing Perspectives on Activism in Conference Interpreting.” The Translator 14 (1): 21–50.Google Scholar
Cheung, Martha
2010 “Rethinking activism: The power and dynamics of translation in China during the Late Qing Period (1840–1911).” In Text and Context: Essays on Translation and Interpreting in Honour of Ian Mason. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Cronin, Michael
2003Translation and Globalization. London/New York: Routledge.Google Scholar
Inghilleri, Moira
2009 “Translators in war zones: Ethics under fire in Iraq.” In Gobalization, Political Violence and Translation, Esperanza Bielsa and Christopher W. Hughes (eds), 222–242. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
Lotbinière-Harwood, Susanne de
1991Re-belle et infidèle. La traduction comme pratique de réécriture au féminin/The Body Bilingual. Translation as a Re-writing in the Feminine. Québec: Les éditions du remue-ménage/The Women’s Press.Google Scholar
Niranjana, Tejaswini
1992Siting Translation: History, Post-structuralism, and the Colonial Context. Berkeley/Los Angeles/Oxford: University of California Press.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2000 “Translation and political engagement: Activism, social change and the role of translation in geopolitical shifts”. The Translator 6(1): 23–47.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility. London/New York: Routledge.Google Scholar