Tõlkenormid [Norms of translation]

Christina Schäffner
tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Lähte- ja sihtteksti suhte kirjeldamiseks on kasutatud erinevaid, teineteisega sageli binaarses opositsioonis seisvaid nimetusi, nagu sõnasõnaline vs. vaba tõlge või sõnu edasi andev vs. mõtet edasi andev tõlge. Süsteemsemate või „teaduslikumate“ tõlkekäsitluste tekkimisel 20. sajandi teisel poolel kasutati sellise suhte kirjeldamiseks kõige sagedamini ekvivalentsuse mõistet. Ekvivalentsusel põhinevaid teooriaid ühendab püüdlus määratleda, millised tekstid on seotud lähtetekstiga tõlkesuhte kaudu ja seega leida kriteeriume, mis võimaldaksid eristada tõlget teistest sekundaarsetest või tekstipõhistest tekstiloome vormidest (vrd Koller 1995).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Baker, Mona
2007 „Reframing conflict in translation.“ Social Semiotics 17 (2): 151–169Google Scholar
Bartsch, Renate
1987Norms of Language. London: Longman.Google Scholar
Ben-Ari, Nitsa
1992 „Didactic and Pedagogic Tendencies in the Norms Dictating the Translation of Children’s Literature: The Case of Postwar German-Hebrew Translations.“ Poetics Today 13 (1): 198–221Google Scholar
Bhabha, Homi
1994The Location of Culture. London & New York: Routledge.Google Scholar
Chesterman, Andrew
1997Memes of Translation. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
1999 „Description, explanation, prediction: A response to Gideon Toury & Theo Hermans.“ Translation and norms, Christina Schäffner (ed.), 91–97. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
2006 „A note on norms and evidence.“ Translation and interpreting – training and research, Jorma Tommola & Yves Gambier (eds), 13–19. Turku: University of Turku, Department of English Translation Studies.Google Scholar
de Geest, Dirk
1992 „The notion of ’system’: Its theoretical importance and its methodological implications for a functionalist translation theory.“ Geschichte, System, Literarische Űbersetzung/Histories, Systems, Literary Translations, Harald Kittel (ed.), 32–45. Berlin: Erich Schmidt.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1978Papers in historical poetics. Tel Aviv: Porter Institute for Poetics and Semiotics.Google Scholar
Hermans, Theo
1999 „Translation and normativity.“ Translation and norms, Christina Schäffner (ed.), 50–71. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Holmes, James
1988Translated! Papers on literary translation and Translation Studies. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Koller, Werner
1995 „The concept of equivalence and the object of Translation Studies.“ Target 7 (2): 191–222Google Scholar
Laviosa, Sara
2008 „Description in the translation classroom: Universals as a case in point.“ Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in homage to Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni (eds), 119–132. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Mauranen, Anna & Kujamäki, Pekka
(eds) 2004Translation Universals. Do they exist? Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Meylaerts, Reine
2008 „Translators and (their) norms: Towards a sociological construction of the individual.“ Beyond Descriptive Translation Studies. Investigations in homage to Gideon Toury, Anthony Pym, Miriam Shlesinger, Daniel Simeoni (eds), 91–102. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Reiss, Katharina & Vermeer, Hans J.
1991Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie. Tübingen: NiemeyerGoogle Scholar
Schäffner, Christina
(ed.) 1999Translation and norms. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Sela-Sheffy, Rakefet
2005 „How to be a (recognized) translator: Rethinking habitus, norms, and the field of translation.“ Target 17 (1): 1–26Google Scholar
Simeoni, Daniel
1998 „The Pivotal Status of the Translator’s Habitus.“ Target 10 (1): 1–39Google Scholar
Toury, Gideon
1980In search of a theory of translation. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics.Google Scholar
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
1999 „A Handful of Paragraphs on ’Translation’ and ’Norms’.“ Translation and norms, Christina Schäffner (ed.), 9–31. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar