Lehelttõlge [Sight translation]

Ivana Čeňková
tõlkija Kadri Koitsaar
Sisukord

Lehelttõlge on üks põhilisi suulise tõlke vorme lisaks märkmetega või märkmeteta järeltõlkele (consecutive interpreting) ja tõlkekabiinis tehtavale tekstiga või tekstita sünkroontõlkele (simultaneous interpreting). Lehelttõlge on dihhotoomne protsess, mille käigus toimub keeltevaheline ülekanne lähtekeelest sihtkeelde ning kirjalikust vormist suulisse. Tõlk ei tööta tõlkekabiinis ja originaalesitust tavaliselt kuulata ei saa. Tõlgile antakse originaaltekst ootusega, et ta tõlgib selle sisu kohe ja sujuvalt ning suulisele esitusele sobiva kiirusega.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Agrifoglio, Marjorie
2004 „Sight translation and interpreting: A comparative analysis of constraints and failures.“ Interpreting 6 (1): 43–67.Google Scholar
Gile, Daniel
2002 „Conference interpreting as a cognitive management problem: Sight translation and simultaneous interpretation with text.“ The Interpreting Studies Reader, Pöchhacker, F. & Shlesinger, M. (eds), 163–176. Routledge Language Readers: London & New York.Google Scholar
1995/2009 (revised edition). Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Jiménez Ivars, Amparo
1999La Traducción a la vista. Un análisis descriptivo. Tesis doctoral. http://​www​.tesisenxarxa​.net​/TESIS​_UJI​/AVAILABLE​/TDX​-0519103–121513​/jimenez​-tdx​.pdf [Vaadatud 13. mai 2010].
2008 „Sight Translation and Written Translation. A Comparative Analysis of Causes of Problems, Strategies and Translation Errors within the PACTE Translation Competence Model.“ International journal of interpretation and translation 6 (2): 79–101.Google Scholar
Lambert, Sylvie
2004 „Shared attention during sight translation, sight interpretation and simultaneous interpretation.“ META 49 (2): 294–306.Google Scholar
Ondelli, Stefano
1998 „Medium Shift in Interpretation: Do interpreters Produce Oral texts?The Interpreters’ Newsletter 8: 181–193.Google Scholar
Seleskovitch, Danica, Lederer, Marianne
1989/2002Pédagogie raisonnée de l’interprétation. OPOCE: Luxembourg.Google Scholar
Shreve, Gregory M., Lacruz, Isabel & Angelone Erik
(2010) Cognitive effort, syntactic disruption and visual interference in a sight translation task. G. M. Shreve & E. Angelone (eds.), Translation and Cognition. American Translators Association Scholarly Monograph Series XV. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing, 63–84.Google Scholar
Viaggio, Sergio
1995 „The Praise of Sight Translation (And Squeezing the Last drop Thereout of).“ The Interpreters’ Newsletter 6: 33–42.Google Scholar
Viezzi, Maurizio
1989 „Information Retention as a Parameter for the Comparison of Sight Translation and Simultaneous Interpretation: An Experimental Study.“ The Interpreters’ Newsletter 2: 65–69.Google Scholar
Weber, Wilhelm K.
1990 „The Importance of Sight Translation in an Interpreter Training Program.“ American Translators Association Scholarly Monograph Series 4. Interpreting – Yesterday, Today and Tomorrow, D. Bowen & M. Bowen (eds), 44–52. State University of New York: Binghamton N.Y.Google Scholar