Міграція та переклад [Migration and translation]

Лоредана Полецці
Ворицький університет
Переклад Дар’я Падеріна (Давидович)
Зміст

Проблема зв’язку між перекладом та міграцією все більше цікавить перекладознавців. Це пояснюється низкою чинників. З одного боку, ця зацікавленість є наслідком зростання помітності міграційних явищ в сучасному світі та центральної ролі, якої вони набули в соціальній, економічній та політичній сферах. З іншого боку, це також результат змін у теорії, внаслідок яких перекладознавство (Translation Studies) звернуло увагу на культурні явища (див. Повороти перекладознавства (The turns of Translation Studies)), політичні (political) й етичні (ethical) виміри перекладу, а також питання влади, впливу та помітності перекладача. Паралельний крок, безпосередньо пов’язаний з мовними аспектами міграції, спричинює ще й розширення змісту поняття « переклад », виводячи його за межі суто лінійних концепцій (що тлумачаться як перенесення усіх аспектів оригіналу на мову, текст та культуру носіїв мови перекладу), аби охопити такі явища, як багатомовність, гетеромовність, а також само- або автопереклад (Tymoczko 2006; Grutman 2006; Cronin 2006; Polezzi 2012). Цей крок впливає як на макроконцептуалізацію перекладу (наприклад, в в царині соціології перекладу (sociology of translation)), так і на мікроаналітичні підходи (приміром, аналіз перекладацьких стратегій (Translation strategies)). Поточна робота з перекладу та міграції, що ґрунтується на дослідженнях в етнографії (ethnography), постколоніальних студіях (post-colonial studies), глобалізації (Globalization and translation) або культурному перекладі (Cultural translation), має прямі зв’язки з мовною політикою та її принципами, а також із розвитком таких галузей як усний переклад для потреб громади/ усний переклад у соціальній сфері (Community interpreting) (Wadensjö 1998) або з роллю усного та письмового перекладу в соціальних рухах (Doerr 2012).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Agamben, Giorgio
1998Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Stanford, CA: Stanford University Press. [Trans. Daniel Heller-Roazen].Google Scholar
Appadurai, Arjun
2004Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis/London: University of Minnesota Press.Google Scholar
Asad, Talal
1986 “The concept of cultural translation in British social anthropology.” In Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, James Clifford & George E. Marcus (eds), 141–64. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press.Google Scholar
Baker, Mona
2006Translation and Conflict: A Narrative Account. London/New York: Routledge. BoP TSBGoogle Scholar
Cronin, Michael
2006Translation and Identity. London/New York: Routledge. BoP TSBGoogle Scholar
Doerr, Nicole
2012 “Translating democracy: How activists in the European Social Forum practice multilingual deliberation.” European Political Science Review. Available on CJO 2012. DOI logoGoogle Scholar
Foucault, Michel
1998The Will to Knowledge. London: Penguin. [Trans. Robert Hurley].Google Scholar
Gentzler, Edwin
2008Translation and Identity in the Americas: New Directions in Translation Theory. London/New York: Routledge.Google Scholar
Grutman, Rainier
2006 “Refraction and recognition: Literary multilingualism in translation.” Target 18 (1): 17–47. BoP TSB, DOI logoGoogle Scholar
Papastergiadis, Nikos
2000The Turbulence of Migration: Globalization, Deterritorialization and Hybridity. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
Polezzi, Loredana
2012 “Translation and migration.” Translation Studies 5 (3): 346–57. TSB, doi: DOI logo
Pratt, Mary Louise
2010 “Response.” Translation Studies 3 (1): 94–97.Google Scholar
Sakai, Naoki
1997Translation and Subjectivity: On Japan and Cultural Nationalism. Minneapolis/London: University of Minnesota Press. TSB
Tymoczko, Maria
2006 “Reconceptualizing Western translation theory: Integrating non-western thought about translation.” In Translating Others, Theo Hermans (ed.), vol. 1, 13–32. Manchester: St Jerome. TSB
Vertovec, Steven & Robin Cohen
(eds) 2002Conceiving Cosmopolitanism: Theory, Context, and Practice. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Wadensjö, Cecilia
1998Interpreting as Interaction. London: Longman. BoP

Додаткова література

Cronin, Michael
2003Translation and Globalization. London/New York: Routledge. BoP TSBGoogle Scholar
Polezzi, Loredana
(ed.) 2006Translation, Travel, Migration. Special issue of The Translator 12 (2). TSB
Yildiz, Yasemin Yildiz
2011Beyond the Mother Tongue: The Postmonolingual Condition. New York: Fordham University Press.Google Scholar