Postmodernizm [Postmodernism]

Ning Wang
Translated by İrem Özkan
İçindekiler

Günümüz uluslararası akademik çevrelerinde, beşerî ve sosyal bilimlerin hemen her alanında en sık kullanılan terimlerden biri belki de postmodernizmdir. Postmodernizm diye bir şeyin var olup olmadığı meselesi, hem Batı’da hem de dünyanın diğer yerlerinde hararetli tartışmalara konu olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bazı akademisyenler (Wang 1997), çağdaş entelektüel duruma Batı bağlamının ötesinde bir tanım getirmek için daha kapsamlı bir terim olan postmodernite terimini kullanmayı tercih etmektedir. Postmodernizm ya da postmodernite üzerine yapılan tartışmalar, otuz yıldan uzun bir süredir, beşerî ve sosyal bilimler alanlarındaki önde gelen Batılı akademisyenler ve eleştirmenler tarafından yoğun ilgi görmüştür. Hatta, bazıları postmodernite düşüncesini Asya’nın ve diğer Üçüncü Dünya ülkelerinin kültür ve edebiyatlarını kapsayacak şekilde genişletmiştir (Dirlik & Zhang 2000). Postmodernizmin gerçekten de var olduğuna inanan birçok Batılı fikir insanı, yaklaşık on yıl öncesine kadar bu olgunun sadece Batı’ya özgü bir olgu olduğu ve postmodernite için gerekli koşullardan yoksun olan Asya ve Üçüncü Dünya ülkeleriyle bağlantısı olmadığı fikrindeydi. Postmodernite, ilk filizlerini sanayileşmiş Batı toplumlarının kültürel ortamında vermiş bir olgu olsa da son dönemlerde yaşanan yoğun kültürel ve akademik alışverişin etkisiyle her geçen gün daha fazla Batılı düşünür tarafından evrensel bir olgu olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda, postmodernizm tartışmalarının sömürgecilik sonrası araştırmalar [postcolonialism] ve Batılı olmayan dünyada yaşanan küreselleşme [globalization] konularıyla birlikte ele alınmasıyla birlikte Doğu’daki akademisyen, yazar ve edebiyat eleştirmenleri postmodernizm ile daha fazla ilgilenmeye başladı. Bugünkü bakış açısıyla, Batı bağlamında bir edebiyat ve sanat akımı olarak postmodernizmin artık sadece tarih kitaplarına konu olan, geçmişe ait bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Fakat postmodern fikirler ve düşünme biçimleri, çağdaş kültürün neredeyse tüm yönlerine nüfuz etmiş ve çeviribilim [Translation Studies] de dahil, beşerî bilimlerin birçok alanında etkisini göstermeye devam etmektedir.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kaynakça

Appadurai, Arjun
1996Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Arac, Jonathan
(ed.) 1986Postmodernism and Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Benjamin, Walter
1968 “The task of the translator.” In Illuminations, Walter Benjamin (ed.), 69–82. New York: Schocken Books. [Translated by Harry Zohn & Hannah Arendt].Google Scholar
Bertens, Hans & Fokkema, Douwe
(eds) 1997International Postmodernism: Theory and Literary Practice. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Bhabha, Homi K.
1994The Location of Culture. London/New York: Routledge.Google Scholar
Bové, Paul
(ed.) 1995Early Postmodernism: Foundational Essays. Durham: Duke University Press.Google Scholar
Calinescu, Matei
1987Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism. Durham: Duke University Press.Google Scholar
Derrida, Jacques
1992 “Des tours de Babel.” In Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida, Rainer Schulte & John Biguenet (eds), 218–227. Chicago/London: The University of Chicago Press.Google Scholar
2001 “What is a ‘relevant’ translation?Critical Inquiry 27 (2): 174–200.Google Scholar
Dirlik, Arif & Zhang, Xudong
(eds) 2000Postmodernism and China. Durham/London: Duke University Press.Google Scholar
Fiedler, Leslie
1972Cross the Border – Close the Gap. New York: Stein and Day.Google Scholar
Gentzler, Edwin
2000Contemporary Translation Theories. London/New York: Routledge.Google Scholar
Hassan, Ihab
1971The Dismemberment of Orpheus: Toward a Postmodern Literature. New York: Oxford University Press.Google Scholar
1987The Postmodern Turn: Essays in Postmodern Theory and Culture. Columbus: Ohio State University Press.Google Scholar
Hutcheon, Linda
1985A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms. New York: Methuen.Google Scholar
McHale, Brian
1987Postmodernist Fiction. New York: Methuen.Google Scholar
Lyotard, Jean-François
1984The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press. [Translated by Geoff Bennington & Brian Massumi].Google Scholar
Spivak, Gayati Chakrovorty
1974 “Translator’s preface.” In Of Grammatology, Jacques Derrida (ed.), 9–87. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Google Scholar
1999A Critique of Postcolonial Reason: Toward a History of the Vanishing Present. Cambridge/London: Harvard University Press.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1995The Translator’s Invisibility: A History of Translation. London: Routledge.Google Scholar
Wang, Ning
1997 “The mapping of Chinese postmodernity,” Boundary 2 24(3): 19–40.Google Scholar