Sotsiolingvistika ja tõlkimine [Sociolinguistics and translation]

Sara Ramos Pinto
tõlkija Berit Vari
Sisukord

Tõlkeuuringute (Translation Studies (TS)) kui teadusharu arengut on aeg-ajalt mõjustanud tõlkimise (translation) lingvistiliste (linguistic) ja kultuuriliste lähenemisviiside (cultural approaches) vaheline pinge. Praeguseks on siiski jõutud enamasti tõdemuseni, et mõlemal harul on teineteisele palju pakkuda ja dihhotoomiale osutamine on seega suurel määral iganenud. Rääkides konkreetsemalt sotsiolingvistikast, tuleks kõigepealt märkida ära huvi, mida tõlkeuurijad tundsid sotsiolingvistika vastu teksti funktsionaalsete ja kommunikatiivsete lähenemisviiside raames 1980. ja 1990. aastatel, seda ühtlasi seoses pöördega strukturaalse lingvistika juurest funktsionaalse juurde. Lingvistiliste käsituste peamine kriitika tõlkeuuringute kohta on seotud selle aluseks oleva eeldusega, mis ütleb, et tähendus on stabiilne ja keelest ning kultuurist sõltumatu. Selline arusaam on täiesti vastupidine sotsiolingvistika omale, mis käsitab tähendust dünaamilise, subjektiivse ja kontekstist sõltuvana ning mida alljärgnevalt ka lühidalt selgitatakse.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud allikad

Aaltonen, Sirkku
2003 “Retranslation in the Finnish theatre.” In Tradução, retradução e adaptação, John Milton & Marie Héléne Catherine (eds). Special issue of Cadernos de Tradução 1 (11): 140–159.Google Scholar
Brisset, Annie
1996A Sociocritique of Translation: Theatre and Alterity in Quebec, 1968–1988. Toronto: University of Toronto Press. [Translated by Rosalind Gill & Roger Gannon].Google Scholar
Brownlie, Siobhan
2006 “Narrative theory and retranslation theory.” Across Languages and Cultures 7 (2): 145–170.Google Scholar
Chambers, J. K.
2003Sociolinguistic Theory, 2nd ed. Oxford/New York: Blackwell.Google Scholar
Coulmas, F.
1997The Handbook of Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Halliday, Michael & Hasan, Ruqaiya
1991Language, Context, and Text: Aspects of Language in a Social-semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
House, Juliane
1997Translation Quality Assessment: A Model Revisited. Tubingen: Narr.Google Scholar
Kranich, Svenjia, Becher, Viktor, Höder, Steffen & House, Juliane
2011Multilingual Discourse Production: Diachronic and Synchronic Perspectives. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Leppihalme, Ritva
2000 “The two faces of standardization: On the translation of regionalisms in literary dialogue.” The Translator 6 (2): 247–269.Google Scholar
Malmkjaer, Kirsten
2005Linguistics and the Language of Translation. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Marco, Josep
2001 “Register analysis in literary translation: A functional approach.” Babel 45 (1): 1–19.Google Scholar
Mesthrie, Rajend, Sawann, Joan, Deunert, Ana & Leap, William
2009Introducing Sociolinguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Meyerhoff, Miriam
2006Introducing Sociolinguistics. London/New York: Routledge.Google Scholar
Nevalainen, Sampo
2004 “Colloquialisms in translated text. Double illlusion?Across Languages and Cultures 5 (1): 67–88.Google Scholar
Nida, Eugene
1991 “Theories of translation.” TTR 4 (1): 19–32Google Scholar
Pettit, Zöe
2005 “Translating register, style and tone in dubbing and subtitling.” JosTrans 4: 49–65.Google Scholar
Ramos Pinto, Sara
2009 “How important is the way you say it? A discussion on the translation of linguistic varieties.” Target 21 (2): 289–307.Google Scholar
Suchet, Myriam
2009 “Translating literary heterolingualism: Hijo de hombre’s French variations.” In Translation Research Projects 2, Anthony Pym & Alexander Perekrestenko (eds), 151–164. http://​www​.intercultural​.urv​.cat​/media​/upload​/domain​_317​/arxius​/TP2​/suchet​.pdf