Рецепція й переклад [Reception and translation]

Елке БремсСара Рамос Пінто
Льовенський університет | Університет Лідса
Переклад Тарас Шмігер
Зміст

Рецепція – це термін, який з моменту його використання в літературознавстві 1960-х років змістив увагу з тексту й автора на читача. Суть у тому, що текст немає сенсу без участі читача. У формуванні концепції рецепції ми можемо виділити дві основні традиції – європейську й американську. У європейській традиції одним з найвпливовіших науковців був німець Ганс-Роберт Яусс, який працював у річищі школи “Rezeptionsaesthetik” («рецептивної естетики» або Констанцької школи критики) наприкінці 1960-х та на початку 1970-х рр. Яусс запровадив термін “Erwartungshorizont” («горизонт сподіваного»), щоб означити набір культурних норм, припущень і критеріїв, що формують спосіб розуміння та оцінки літературного твору читачів у певний час. Процес, за допомогою якого читач розкриває потенціал тексту в конкретному значенні чи сенсі, і є тим, що Яусс називає рецепцією. Яусова головна мета полягала в тому, щоб знайти нові способи того, як писати історію літератури. Він стверджував, що історію літературного тексту пояснює не історична доба автора, а еволюція читацької аудиторії. Іншим важливим дослідником Констанцької школи (‘Konstanzer Schule’) є Вольфґанґ Ізер. Він увів поняття “Leerstelle” («порожні місця у тексті»). На думку Ізера тексти надають лише схематичну структуру, залишаючи читачеві чимало незрозумілого. Через читання читач заповнює порожні місця та суб’єктивно й образно усвідомлює зміст тексту.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Andringa, Els
2006 “Penetrating the Dutch polysystem: The reception of Virginia Woolf, -1920–2000.” Poetics Today 27 (3): 501–568.Google Scholar
Caffrey, Colm
2009Relevant Abuse? Effects of Abusive Subtitling Strategies on Viewer Assessment of TV Anime. Dublin: Dublin City University [Ph.D. Thesis].Google Scholar
Chen, Yamei
2011 “The translator’s subjectivity and its constraints in news transediting: A perspective of reception aesthetics.” Meta 56 (1): 119–144.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1978/1990 “The position of translated literature within the literary polysystem.” In The Translation Studies Reader, Lawrence Venuti. (ed.). 3rd edition. 192–197. London/New York: Routledge. В укр. перекладі: (1) Евен-Зогар, І. 2006 “Місце перекладної літератури в літературній полісистемі”/ пер. Андрій Савенець// Літературознавчі та лінгвістичні студії/ Заг. редакція Н. Лисенко та Р. Мниха. – Дрогобич: Коло: 30–38; 2) Евен-Зогар, І. 2009 “Місце перекладної літератури в літературній полісистемі”/пер. Олександр Кальниченко// Протей. Вип. 2/ гол. ред.. О.А. Кальниченко. Харків: Вид-во НУА: 281–286.Google Scholar
Gottlieb, Henrik
1995 “Establishing a framework for a typology of subtitle reading strategies: DK viewer reactions to deviations from subtitling standards.” Translatio 14 (3–4): 388–409.Google Scholar
Heilbron, Johan
1999 “Towards a sociology of translation. Book translations as a cultural world-system.” European Journal of Social Theory 2 (4): 429–444.Google Scholar
Kenesi, Andrea
2010Poetry Translation through Reception and Cognition: The Proof of Translation is in the Reading. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Kovačič, Irena
1995 “Reception of subtitles. The non-existent ideal viewer.” Translatio 14 (3–4): 376–383.Google Scholar
Kruger, Haidee
2013 “Child and adult readers’ processing of foreignised elements in translated South African picturebooks.” Target 25 (2): 180–227.Google Scholar
Puurtinen, Tiina
1995Linguistic Acceptability in Translated Children’s Literature [Publication in Humanities 15]. Joensuu: University of Joensuu.Google Scholar
Van den Broeck, Raymond
1988Literatuur van elders: over het vertalen en de studie van vertaalde literatuur in het Nederlands. Leuven: Acco.Google Scholar

Додаткова література

Baker, Mona
2006Translation and Conflict. A Narrative Account. London: London. BoPGoogle Scholar
Fish, Stanley
1980Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. -Cambridge: Harvard University Press. BoPGoogle Scholar
Jauss, Hans Robert
1982Toward an Aesthetic of Reception. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
Iser, Wolfgang
1978The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response. London: Routledge.Google Scholar
Machor, James L. & Goldstein, Philip
2001Reception Study. From Literary Theory to Cultural -Studies. London/New York: Routledge.Google Scholar