Translation, Normalisation and Identity in Galicia(n)

Carmen Millán-Varela
Abstract

This article approaches the role and position of literary translation in the Galician context during the 20th century. The socio-linguistic situation of the native language, Galego (Galician), and the asymmetrical relations of power with respect to Castilian have been shaping and determining the dynamics of translation, and, to a certain extent, Galician cultural life in general. Translation therefore appears as a crucial and ambiguous activity, both contributing to the process of linguistic and cultural normalisation but also revealing the lingering weakness of the target language. Translation therefore becomes a powerful mirror on which to contemplate pressing domestic debates on language and identity.

Table of contents

In this paper I would like to sketch the role of translation and the position assigned to it in the Galician context during the 20th century. It will observe how the evolution of translation production has been running parallel to processes of linguistic and cultural normalisation. As a result, the changing position of translation in processes of identity formation, as well as the contextual constraints that determine translation in this context, will become evident.

Full-text access is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price. Direct PDF access to this article can be purchased through our e-platform.

References

Álvarez García, Isabel
1988O libro galego, onte e hoxe: Catálogo da exposición bibliográfica. Santiago, Maio, 1988. Santiago: Federación de Libreiros de Galicia.Google Scholar
1994O libro galego, onte e hoxe. Santiago, Xaneiro, 1993. Santiago: Federación de Libreiros de Galicia.Google Scholar
Arias, Valentín
1995 “A Traducción no proceso cara a normalización cultural en Galicia”. Actas do Primeiro Simposio Galego de Traducción. Vigo: Edicións Xerais 1995 99–107.Google Scholar
Cabana, Darío Xohán
1990 “Unha modesta proposición: traducir mil libros ó galego”. Trabe de Ouro 1. 69–82.Google Scholar
Cabrera, María Dolores
1993Editar en Galicia. Santiago: Xunta de Galicia.Google Scholar
Castro, Plácido
1949 “Limiar”. Plácido R. Castro, Lois Tobío Fernández and Fernando Delgado Gurriarán. Poesía inglesa e francesa vertida ao galego. Buenos Aires: Editorial Alborada 1949 5–10.Google Scholar
Cruces Colado, Susana
1993 “A posición da literatura traducida no sistema literario galego”. Boletín Galego de Literatura 10. 59–65.Google Scholar
de Toro Santos, Antonio Raúl
ed. 1994Galicia desde Londres: Galicia, Gran Bretaña e Irlanda nos programas galegos da BBC (1947–1956). A Coruña: Tambre.Google Scholar
Domínguez Seco
et al. 1995Usos lingüísticos en Galicia. Santiago: Real Academia Galega.Google Scholar
Even-Zohar, Itamar
1990Polysystem Studies. [Special Issue of Poetics Today 11:1.]Google Scholar
Fernández Salgado, Benigno and Henrique Monteagudo Romero
1993 “The Standardization of Galician: The State of the Art”. Portuguese Studies 9. 200–213.Google Scholar
[ p. 282 ]
Figueroa, Antón
1988Diglosia e Texto. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.Google Scholar
Gómez Clemente, Xosé María
1994 “Panorama da traducción literaria durante os anos 1993–1994”. Anuario de Estudios Galegos. 177–182.Google Scholar
González-Millán, Xoán
1990 “La odisea de traducir el Ulysses de Joyce al gallego (1926)”. La Torre IV:16. 489–509.Google Scholar
1994Literatura e Sociedade en Galicia (1975–1990). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.Google Scholar
1996A narrativa galega actual (1975–1984): Unha historia social. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.Google Scholar
Hermans, Theo
ed. 1985The Manipulation of Literature: Studies in Literary Translation. Sydney: Croom Helm.Google Scholar
1996 “Norms and the Determination of Translation: A Theoretical Framework”. Román Álvarez and M. Carmen-África Vidal, eds. Translation, Power, Subversion. Clevedon etc.: Multilingual Matters 1996 25–51.Google Scholar
Hermida Gulías, Carme
1987 “Narrativa”. Dorna 11. 131–133.Google Scholar
Maceira Fernández, Xosé M.
1995A Literatura Galega no Exilio: Consciencia Continuidade Cultural. Vigo: Edicións do Cumio.Google Scholar
Millán-Varela, María del Carmen
1997a “Nationalism vs. Universalism in the 1926 Galician Fragments of Ulysses ”. Galician Review 1. 73–82.Google Scholar
1997b “Linguistic Evidences of a Conflict in the Galician Ulysses”. Karl Simms, ed. Translating Sensitive Texts: Linguistic Aspects. Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi 1997 283–292.Google Scholar
1998Literary Translation in Galician: Appropriating James Joyce. University of Birmingham. [PhD dissertation.]Google Scholar
Niranjana, Tejaswini
1992Siting Translation: History, Post-Structuralism and the Colonial Context. Berkeley: University of California Press. DOI logoGoogle Scholar
Parlamento de Galicia
1983Lei de Normalización Linguística. Coruña: Parlamento de Galicia.Google Scholar
Rutherford, John
1998 “The Artisan-Translator and the Artist-Translator: Méndez Ferrín into English”. Galician Review 2. 73–79.Google Scholar
Toury, Gideon
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins.   DOI logoGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1998The Scandals of Translation. London: Routledge.   DOI logoGoogle Scholar
Verdugo Matês, Rosa Maria
1998A indústria editorial em Galiza. Santiago de Compostela: Laiovento.Google Scholar
Vilariño Pintos, Daría and María Victoria Pardo Gómez
1981O libro galego, onte e hoxe: Catálogo da exposición bibliográfica. Santiago, maio-xuño 1979 Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.Google Scholar
Vilavedra, Dolores
1999Historia da literatura galega. Vigo: Galaxia.Google Scholar