ترجمه
واگرایی و همگرایی بین مطالعات انجام شده روی آموزش مترجمان و مترجمان شفاهی: نتایج بدست آمده از بانک اطلاعاتی مقالات مجله انگلیسی [Convergences and divergences between studies on translator training and interpreter training: Findings from a database of English journal articles]

جان پن, ھونگوا ونگ و جکی زو یان
ھنگ کنک دانشگاه باپتیست | دانشکده مدیریت ھانگ سن ک | دانشگاه شھری ھنگ کنگ

under the supervision of رقیھ عدل پور
استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند | دانش آموخنھ کارشناسی ارشد رشتھ مترجمی زبان انگلیسی

under the supervision of مجید فتاحی پور
استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند | دانش آموخنھ کارشناسی ارشد رشتھ مترجمی زبان انگلیسی

انتزاعی

بحث و چالش در مورد همگرایی و واگرایی بین مطالعات ترجمه11.TS و ترجمه شفاهی22.IS از زمان ظهور ترجمه شفاهی بوجود آمده است. همچنین ادغام و تحلیل مطالعات ترجمه و ترجمه شفاهی در زمینه نحوه آموزش آنها به شدت مورد نیاز می باشد. این تحقیق بر پایه روش داده محور انجام گرفته و آموزش مترجم و مترجم شفاهی را مورد بررسی قرار داده است. داده های مقاله ای در مجله تی آی33.T&I journal article تفاوتها و شباهتهای آموزش مترجم و مترجم شفاهی را نشان می دهد. یافته ها حاکی از آن است که تحقیق در مورد آموزش مترجم و مترجم شفاهی دارای چهارچوب موضوعی و روش شناسی مشترک است ولی توجه و تمرکز بر روی موضوع و روشها متفاوت است. این دو رشته دارای نویسندگان متفاوت و فعال، موسسات و شهر یا منطقه بر اساس رتبه می باشند و از طریق برخی طراحان این رشته ها با هم ارتباط دارند. این یافته ها دانش مارا در مورد فعالیتها و تحقیقات انجام شده در ترجمه و ترجمه شفاهی افزایش خواهند داد.

کلید واژه ها:
جدول محتوا

1.مقدمه

آموزش مترجمان و مترجمان شفاهی از اواخر قرن بیستم رشد چشمگیری داشته است.(کلی و مارتین 2009، پایم 2009)44. Kelly and Martin 2009Kelly, Dorothy, and Anne Martin 2009 “Training and Education.” In Baker and Saldanha 2009, 294–300.Google Scholar; Pym 2009 2009 “Translator Training.” Pre-print version of Pym 2011. Accessed July 15, 2014. http://​usuaris​.tinet​.cat​/apym​/on​-line​/training​/2009​_translator​_training​.pdf در نتیجه تحقیق در مورد آموزش نیز هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ عمق محتوا پیشرفت چشمگیری حاصل کرده است.(جیل 2004، کلی و وی 2007، کلی و مارتین 2009، یان، پن و ونگ 2015)55.Gile, Kelly and Way, Kelly and martin . آثار موجود در ادبیات، تمایز بین آموزش مترجم و مترجم شفاهی را نشان می دهد که با توجه به وجه تمرکز، محتوا و روشها به وجود آمده است. این موضوع احتمالا از تفاوتهای فاحش بین فعالیتهای ترجمه و ترجمه شفاهی، از لحاظ سطح شناختی(کورز 2000، درگزتد و هنسن 2009)66. Kurz et al. 2000Kurz, Ingrid, Doris Chiba, Vera Medinskaya, and Martina Pastore 2000 “Translators and Interpreters: Different Learning Styles?Across Languages and Cultures 1 (1): 71–83.Google Scholar; Dragsted and Hansen 2009Dragsted, Barbara, and Inge Gorm Hansen 2009 “Exploring Translation and Interpreting Hybrids: The Case of Sight Translation.” Meta 54 (3): 588–604. DOI logoGoogle Scholar و سطح عملی نشات میگیرد (کید 1968، شافنر 2004، هولمز 1972،1988Holmes, James S. (1972) 1988 “The Name and Nature of Translation Studies.” In Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, ed. by Raymond van den Broeck, 67–80. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar و پوشهکر و شلایزینگر 2002)77. Kade 1968Kade, Otto 1968Zufall und Gesetzmäßigkeit der Übersetzung. Leipzig: Verlag Enzyklopädie.Google Scholar, as in Schäffner 2004aSchäffner, Christina 2004a “Researching Translation and Interpreting.” In Schäffner 2004b, 1–9.Google Scholar, 1; Holmes Pöchhacker, Shlesinger 2002Pöchhacker, Franz, and Miriam Shlesinger 2002 “Introduction.” In The Interpreting Studies Reader, ed. by Franz Pöchhacker and Miriam Shlesinger, 1–12. London: Routledge.Google Scholar,

و همینطور بازخوردهای موثری در مورد رابطه بین مطالعات ترجمه و ترجمه شفاهی88.در این مقاله، منظور از ترجمه فقط نوع نوشتاری آن است در حالیکه ترجمه شفاهی غیر نوشتاری است (گفتاری و زبان اشاره). منبع در تحقیق حاضر شامل 8 مدخل در مورد آموزش زبان اشاره است. از بدو ورود مطالعات ترجمه ذکر شده از سال 1990 دریافت شد. با بررسی کارهای انجام گرفته در زمینه ادبیات تا کنون، به نظر می رسد آموزش ترجمه که قبل از آموزش ترجمه شفاهی بوجود آمد (پایم 2009)99. Pym 2009 2009 “Translator Training.” Pre-print version of Pym 2011. Accessed July 15, 2014. http://​usuaris​.tinet​.cat​/apym​/on​-line​/training​/2009​_translator​_training​.pdf ، به مواردی چون متن، معادل، هدف، روند، سبک، موضوعات تخصصی، لغتنامه، ترجمه با کمک کامپیوتر، کار مبتنی بر پروژه و بومی سازی پرداخته است(اولریک 2005، کلی و مارتین 2009، پایم 2011، گمبیر 2012)1010. Ulrych 2005Ulrych, Margherita 2005 “Training Translators: Programmes, Curricula, Practices.” In Training for the New Millennium, ed. by Martha Tennent, 1–33. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar; Kelly and Martin 2009Kelly, Dorothy, and Anne Martin 2009 “Training and Education.” In Baker and Saldanha 2009, 294–300.Google Scholar; Pym 2011 2011 “Training Translators.” In The Oxford Handbook of Translation Studies, ed. by Kristen Malmkjær and Kevin Windle, 475–489. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar; Gambier 2012Gambier, Yves 2012 “Teaching Translation/Training Translators.” In Gambier and van Doorslaer 2012, 163–171. DOI logoGoogle Scholar . آموزش مترجم شفاهی اگرچه دارای وجوه مشترکی با آموزش مترجم در زمینه های فناوری، ارتباطات، کیفیت، صلاحیت، توسعه برنامه ریزی و حرفه ای گری است(جیل 2004، آنجلی 2013)1111. Gile 2004 2004 “Translation Research versus Interpreting Research: Kinship, Differences and Prospects for Partnership.” In Schäffner 2004b, 10–34.Google Scholar; Angelelli 2013Angelelli, Claudia V. 2013 “Teaching Translation and Interpreting.” In Chapelle 2013, 5666–5670.Google Scholar ، اما بیشتر به موضوعات برجسته تری مانند ترجمه کنفرانس/انجمن، روشهای ترجمه شفاهی، محدودیتها/توانمندیهای شناختی، حافظه کوتاه مدت، یادداشت برداری، هنجارها، اصول اخلاقی و اعتبار بخشی گرایش دارد.(نیسکا 2005، کلی و مارتین 2009، استرن 2011، پوچاکر 2013)1212. Niska 2005Niska, Helge 2005 “Training Interpreters: Programmes, Curricula, Practices.” In Training for the New Millennium, ed. by Martha Tennent, 35–64. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar; Kelly and Martin 2009Kelly, Dorothy, and Anne Martin 2009 “Training and Education.” In Baker and Saldanha 2009, 294–300.Google Scholar; Stern 2011Stern, Ludmila 2011 “Training Interpreters.” In The Oxford Handbook of Translation Studies, ed. by Kristen Malmkjær and Kevin Windle, 490–509. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar; Pöchhacker 2013 2013 “Teaching Interpreting/Training Interpreters.” In Gambier and van Doorslaer 2013, 174–180.Google Scholar .. بعلاوه، تحلیل استدلالی یک تحقیق در مورد فنون تعلیم ترجمه و ترجمه شفاهی(جیل 2005)1313. Gile (2005) 2005 “Citation Patterns in the T&I Didactics Literature.” Forum 3 (2): 85–103. DOI logoGoogle Scholar علاوه بر تعیین تفاوتها در اولویتهای مفهومی و بیشترین اشاره به نویسندگان آموزش ترجمه شفاهی و ترجمه، نشان می دهد که تحقیقات بیشتری بر روی مطالعات تجربی در آموزش مترجم شفاهی در مقایسه با آموزش مترجم انجام شده است.

برخی مطالعات با استفاده از روش مبتنی بر داده، رشد موضوعی و روش شناسی متداولی را نشان دادند و همینطور توزیع جغرافیایی/نویسنده/ سازمانی بطور کل در مورد آموزش مترجم و بطور خاص آموزش مترجم شفاهی ارائه دادند. بعنوان مثال وضعیت موجود IS در مقاله مجله تی آی، یافته هایی از پایگاه اطلاعاتی آموزش مترجم شفاهی ارائه می دهد (یک چهارم کل اطلاعات این پایگاه) که تقریبا شامل نیمی از مقالات با موضوع تربیت مدرس و بیش از یک چهارم آن دارای موضوع یادگیری است. در حالیکه کل اطلاعات ترجمه شفاهی از مطالعات تجربی برگرفته شده تا غیر تجربی همین روش مشابه را بکار بردند و کل مطالعات انجام شده در مورد آموزش این دو نوع مترجم را در نظر گرفتند.(یان، پن و ونگ 2015)1414. Yan, Pan and Wang (2015)Yan, Jackie Xiu, Jun Pan, and Honghua Wang 2015 “Studies On Translator and Interpreter Training: A Data-Driven Review of Journal Articles 2000–12.” The Interpreter and Translator Trainer 9 (3): 263–286. DOI logoGoogle Scholar ، این تحقیق ابراز می کند این رشته بیشتر ازاینکه از دید یادگیری بررسی شود، از نقطه نظر آموزش مورد توجه قرار می گیرد. همچنین نشان می دهد که روشهای مطالعات تجربی بیش از مطالعات غیر تجربی رواج یافته است. در این تحقیق لیستی از نویسندگان فعال در زمینه آموزش ترجمه و ترجمه شفاهی ارائه می شود که به نظر می رسد متفاوت از مطالعات ترجمه شفاهی باشد. با این وجود علیرغم اهمیتی که دارند، هیچیک از این مطالعات مبتنی بر داده، نوعی مقایسه مبتنی بر داده در مورد این دو شاخه نمی دهد بعنوان مثال اطلاعات در مورد آموزش مترجم و تربیت مترجم شفاهی می تواند بهتر تفاوتها و شباهتهای موجود بین روش ترجمه و ترجمه شفاهی و همینطور بین مطالعات ترجمه و ترجمه شفاهی را نشان دهد.

با توجه به این پیش زمینه، تحقیق حاضر با هدف بررسی واگرایی و همگرایی آموزش مترجم و آموزش مترجم شفاهی در هزاره جدید انجام شده است. به جای تلاش برای تعیین ماهیت رابطه بین آنها(شافنر 2004)1515. Schäffner 2004Schäffner, Christina 2004a “Researching Translation and Interpreting.” In Schäffner 2004b, 1–9.Google Scholar ، این تحقیق به منابع و روشهای تحقیقات گذشته پرداخته (یان، پن و ونگ 2015)1616. Yan, Pan and Wang 2015Yan, Jackie Xiu, Jun Pan, and Honghua Wang 2015 “Studies On Translator and Interpreter Training: A Data-Driven Review of Journal Articles 2000–12.” The Interpreter and Translator Trainer 9 (3): 263–286. DOI logoGoogle Scholar و روش توصیفی برای بررسی سیستماتیک آنها بکار برده و کارهای تحقیقی در مورد تربیت و آموزش مترجم و مترجم شفاهی در دهه های گذشته را مورد مقایسه قرار می دهد. بطور خاص این تحقیق برای پاسخ به سوالات زیر انجام شده است:

  1. آیا تحقیق در مورد آموزش مترجم و مترجم شفاهی روی یک موضوع مشابه انجام می شود؟

  2. آیا روش تحقیق در آموزش مترجم و مترجم همزمان یکی است؟

  3. آیا نویسندگان فعال در زمینه آموزش مترجم و مترجم همراه باید از یک کشور، ناحیه و یا سازمان باشند؟

منبع مقاله در این مجله از پروژه تحقیقی بسیار بزرگی گرفته شده تا به تجزیه و تحلیل هدف تحقیق کمک کند. با بکار بردن روشهایی که مفید بودن آنها در تحقیقات قبلی ثابت شده است، این تحقیق، موضوعات، روشها، نویسندگان و منطقه جغرافیایی را مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد. نتیجه این تحقیق می تواند روابط پیچیده بین این دو رشته و اهمیت آنها را روشن کند و موقعیت این دو را در جامعه تا حد زیادی نشان دهد.

2.روش شناسی

2.1داده ها

داده های حاضر، نتیجه رشد مداوم، گسترش و اصلاح دو ساختار اخیر است؛ بعنوان نمونه یکی شامل یادداشت برداری از مقاله ترجمه شفاهی و دیگری از مقاله مجله آموزش مترجم و مترجم شفاهی است(یان، پن، ونگ 2015). علی الخصوص یان (2013)1717. Yan et al. 2013Yan, Jackie Xiu, Jun Pan, Hui Wu, and Ying Wang 2013 “Mapping Interpreting Studies: The State of the Field Based on a Database of Nine Major Translation and Interpreting Journals (2000–2010).” Perspectives: Studies in Translatology 21 (3): 446–473. DOI logoGoogle Scholar 9 مجله در مورد ترجمه شفاهی و ترجمه مورد بررسی قرار داد و 58 مقاله از 235 مقاله را از سال 2000 تا 2010 ارزیابی کرد.

برای نشان دادن رشد آموزش ترجمه و ترجمه شفاهی در سالهای اخیر، یان، پن و ونگ(2015) هر دو این رشته ها را تحت پوشش قرار دادند. بعلاوه پایگاه اطلاعاتی آموزش مترجم و مترجم شفاهی یک مقاله نیز به منابع موجود اضافه کرد و بنابراین جمع آوری داده تا 2012 ادامه پیدا کرد و نتیجه آن کلا 323 مدخل شد. داده های موجود در متن ، نتیجه تحقیق و تلاش یان، پن و ونگ (2015) می باشد که با هدف بازبینی و مقایسه این دورشته، و جمع آوری اطلاعات تا سال 2013 رشد چشمگیری پیدا کرد.

مشابه تحقیقات یان وسایرین (2013) و یان، پن و ونگ 1818. Yan et al. 2013Yan, Jackie Xiu, Jun Pan, Hui Wu, and Ying Wang 2013 “Mapping Interpreting Studies: The State of the Field Based on a Database of Nine Major Translation and Interpreting Journals (2000–2010).” Perspectives: Studies in Translatology 21 (3): 446–473. DOI logoGoogle Scholar; Yan, Pan and Wang 2015Yan, Jackie Xiu, Jun Pan, and Honghua Wang 2015 “Studies On Translator and Interpreter Training: A Data-Driven Review of Journal Articles 2000–12.” The Interpreter and Translator Trainer 9 (3): 263–286. DOI logoGoogle Scholar 2015 ، تحقیق حاضر علاوه بر امکان سنجی عملیاتی، معیارهای متعددی را در انتخاب منابع اطلاعات دنبال کرد تا از تشابه منابع اطمینان حاصل کند. نخست، فقط مجلات نسخه چاپی دارای منابع اطلاعاتی بودند. مجلات آکادمیک و علمی معمولا دارای تعداد نسخه چاپی مشخصی هستند مانند سیستمهای بازبینی، که نیازمند ساختار و طول مشابه هستند که به آنها اجازه می دهد ساختار طبقه بندی مشترکی در موضوع تحقیق داشته باشند. بعلاوه، مطالعات ترجمه و ترجمه شفاهی که جایگاه بسیار کوچکی در تحقیقات گذشته داشتند، توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و همچنین رشد رو به افزایشی به سمت نشر و چاپ در هزاره جدید پیدا کرده اند (گربیچ 2007، گربیچ و پولابر 2008، گائو و چای 2009، شلایزینگر 2009)1919. Grbić 2007Grbić, Nadja 2007 “Where Do We Come from? What Are We? Where Are We Going? A Bibliometrical Analysis of Writings and Research on Sign Language Interpreting.” Sign Language Translator and Interpreter 1 (1): 15–51. DOI logoGoogle Scholar; Grbić and Pöllabauer 2008Grbić, Nadja, and Sonja Pöllabauer 2008 “Counting What Counts: Research on Community Interpreting in German-Speaking Countries: A Scientometric Study.” Target 20 (2): 297–332. DOI logoGoogle Scholar; Gao and Chai 2009Gao, Bing, and Ming Jiong Chai 2009 “A Bibliometric Analysis of New Developments in Simultaneous Interpreting Studies in the West.” Chinese Translators Journal 2: 17–21.Google Scholar; Shlesinger 2009 2009 “Crossing the Divide: What Researchers and Practitioners Can Learn from One Another.” Translation & Interpreting 1 (1): 1–14.Google Scholar . ثانیا، پایگاه اطلاعات شامل مجلات ارزیابی شده ای است که از نظر جامعه آکادمیک بین المللی شناخته شده هستند. تعداد زیادی مجله وجود دارد که ارزش مطالعه و تحقیق را دارند، اگرچه این احتمال وجود دارد که تعداد محدودی از این مجلات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته باشند. بنابر این نویسندگان، نخستین و رسمی ترین منابع بین المللی مورد استفاده دانشگاهها را مد نظر قرار می دادند. بعنوان مثال منابع هنر و علوم انسانی به دلیل عدم توافق بین المللی در زمینه مطالعات ترجمه و ترجمه شفاهی در زمان تحقیق بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. کل 9 مجله ای که در این پایگاه داده نگهداری میشوند یا هیچ مدخل مرتبط با موضوعشان ندارند و یا اگر مدخلی موجود باشد تعداد آن ناچیز است. علاوه بر 9 مجله نمایه شده، “خبرنامه ترجمه شفاهی”نیز به دلیل اهمیت ویژه آن بعنوان اولین مجله اختصاص داده شده به ترجمه شفاهی ، به منابع این پایگاه اضافه گردید.(جیل 2009،139)2020. Gile 2009 2009 “Interpreting Studies: A Critical View from within.” MonTI 1: 135–155. DOI logoGoogle Scholar, 139 علاوه بر این ، همانطور که در جدول 1 نشان داده شده است، 9 مجله نمایه شده غالبا سمت و سوی مطالعات ترجمه داشتند بطوریکه دو نمونه از آنها فقط شامل مقاله در مورد آموزش مترجم بود.بنابراین امید است که مجلات تخصصی در مورد ترجمه شفاهی بتوانند در کاهش تفاوتهای بی شمار بین مدخلهای آموزش مترجم و آموزش مترجم شفاهی نقش بسزایی ایفا کرده و مقایسه موضوعی بین این دو را تسهیل بخشند. سوم اینکه پایگاه داده مقالات همانطور که در عنوان مقاله نیز آمده است، باید به زبان انگلیسی باشد. البته این نکته نیز حائز اهمیت است که مقالات به زبانهای دیگر نیز باید مد نظر قرار بگیرند ولی بهتر است مدخلها به یک زبان باشند تا بهتر بتوان آنها را مورد مقایسه قرار داد. زبان چاپ در مجلات و پایگاه داده استثنائاتی نیز دارد:

  1. مجله مترجم، که مقالات را هم به زبان فرانسه هم انگلیسی منتشر می کند.

  2. خبرنامه مترجم شفاهی، که مقالاتی را پذیرش می کند که به زبان انگلیسی و ایتالیایی باشند. فقط مقالات انگلیسی در این دو مجله در بانک اطلاعاتی نگهداری می شود.

نویسندگان به این موضوع پی می برند که فرایند گزینش که در بالا به آن اشاره شد، ممکن است بخشی از بانک اطلاعاتی را از بین برده و بنابراین تعمیم پذیری نتایج بدست آمده را محدود کند. با این حال، همانطور که گربیچ(2013،21)2121. Grbić 2013 2013 “Bibliometrics.” In Gambier and van Doorslaer 2013, 20–24. DOI logoGoogle Scholar, 21 قبلا توضیح داد “باید این نکته را حائز اهمیت دانست که هیچ بانک اطلاعاتی توانایی این را ندارد که کلیه نتایج پژوهشی را در برگیرد”. نویسندگان بر این امید هستند که این تحقیق که بر اساس اولویتهای گزینشی بالا بر روی بانک اطلاعاتی انجام گرفته، حداقل بتواند بخش اندکی از ویژگیهای تحقیق بر روی آموزش مترجم و مترجم شفاهی را در سالهای اخیر ارائه دهد.

کلیه مدخلهای مقاله در بانک اطلاعاتی پس از مطالعه کل متن بصورت دستی انتخاب می شوند تا بتوانند مدخلهای احتمالی و یا مرتبط با آموزش مترجم و ترجمه شفاهی را در برگیرند. سپس این مقالات در قالب کتابشناختی، آیتم بندی شده و وارد برنامه مایکروسافت آفیس 2010 می شوند.2222.برای رسیدن به اهداف این تحقیق، به مقالاتی که دارای لغاتی مانند آموزش دادن، یادگیرنده، تدریس کردن، مدرس، تعلیم و تربیت، آموزشی، فن تعلیم، آموزش و پرورش، دانش آموز، آموزش دهنده و آموزش گیرنده طی فرایند گزینش توجه ویژه ای خواهد شد. زیرا لیست این لغات کامل و جامع نبوده و تجربه و قضاوت محققین در این مرحله بسیار مهم است. بانک اطلاعاتی شامل اطلاعاتی در مورد شناسنامه مقاله، نویسنده و یا نویسندگان آن،وابستگی، کشور و یا کشورها، سال چاپ، نام مقاله، نام مجله، جلد، نسخه، لغات مهم، خلاصه و ... می باشد. مقالات در درجه اول بر مبنای نوع فعالیت با لغاتی مانند “آموزش مترجم، آموزش مترجم شفاهی، و آموزش هر دو عنوان بندی می شدند(برای افرادی که به هر دو این مباحث می پرداختند). در نتیجه مدخلهای مقالات را میتوانستند با اطلاعات کتابشناختی و نام نویسندگان و سال چاپ به راحتی گروه بندی و جداسازی کنند.

جدول 1، منابع و ترکیب بانک اطلاعاتی را نشان می دهد.طبق این جدول، از 350 مقاله موجود در این بانک اطلاعاتی، 213 مدخل(حدود 61%) به آموزش مترجم می پردازد(از این به بعد با عنوان “T training” به آن اشاره می شود) و 97 مدخل دیگر (28%) به آموزش مترجم شفاهی می پردازد(از این به بعد با عنوان “I training” به آن پرداخته خواهد شد). علاوه بر این 40 مدخل(11%)، تمایزی بین آموزش این دو نوع مترجم قایل نشدند(از این پس با نام “TI training” به آن پرداخته خواهد شد)

جدول 1.منابع و ترکیبات بانک اطلاعات ی
نام مجله تیراژ مقالات موجود در بانک اطلاعاتی مقالات موجود درباره آموزش مترجم مقالات موجود درباره آموزش مترجم شفاهی مقالات موجود درباره هر دو نوع مترجم
در امتداد فرهنگ و زبان 13-2000 دوبار در سال  27  19  5  3
بابل: مجله بین المللی ترجمه 13-2000(سه نسخه)چهاربار در سال  38  28  6  4
ترجمه شفاهی: مجله بین الممللی ببرسی و تحقیق در زمینه ترجمه شفاهی 13-2000 دوبار در سال  21   0 18  3
متا: مجله مترجمان 13-2000(سه نسخه)چهاربار در سال  95  68 19  8
دیدگاهها: مطالعات ترجمه 13-2000 چهار بار در سال  37  30  4  3
تارگت: مجله بین المللی مطالعات ترجمه 13-2000 قبل از 2012 دو بار در سال و سه بار در 2013  12  12  0  0
آموزش مترجم و مترجم شفاهی 13-2007 دو بار در سال  80  46 19 15
خبرنامه مترجم شفاهی 13-2000 کمتر از یک مرتبه درهر سال. چاپ در سالهای 2000، 2001، 2003،2005، 2009،2010،2011، 2012 و 2013  27   0 24  3
مترجم 13-2000 دو بار در سال   5   5  0  0
مطالعات ترجمه و ترجمه شفاهی 13-2006 دو بار در سال   8   5  2  1
جمع نهایی 350 213 97 40
*بازبینی کتاب، مصاحبه ها و و لیستهای کتابشناسی به منظور مطابقت پایگاه داده حذف شدند.
*در زمان تحقیق فقط سه مورد از این دو مجله در دسترس بودند.

2.2تحلیل داده ها

بررسی های انجام شده بر روی ادبیات پیشین ترجمه و ترجمه شفاهی مبتنی بر این هستند که تحقیقات صورت گرفته در گذشته بر خلاف سایر مباحث مرتبط با مطالعات ترجمه و ترجمه شفاهی، آموزش، بعنوان لایه ای مجزا در نظر گرفته شود (بعنوان مثال پوشهکر 1995،جیل 2000، بیکر و سالدنها 2009، گائو و چای 2009، شلایزینگر 2009، گامبیر و وندورس لائر 2012-2013 و توری 2012)2323. Pöchhacker 1995Pöchhacker, Franz 1995 “Writings and Research on Interpreting: A Bibliographic Analysis.” The Interpreters’ Newsletter 6: 17–31.Google Scholar; Gile 2000 2000 “The History of Research into Conference Interpreting: A Scientometric Approach.” Target 12 (2): 297–321. DOI logoGoogle Scholar; Baker and Saldanha 2009Baker, Mona, and Gabriela Saldanha eds. 2009Routledge Encyclopedia of Translation Studies. 2nd ed. London: Routledge.Google Scholar; Gao and Chai 2009Gao, Bing, and Ming Jiong Chai 2009 “A Bibliometric Analysis of New Developments in Simultaneous Interpreting Studies in the West.” Chinese Translators Journal 2: 17–21.Google Scholar; Shlesinger 2009 2009 “Crossing the Divide: What Researchers and Practitioners Can Learn from One Another.” Translation & Interpreting 1 (1): 1–14.Google Scholar; Gambier and van Doorslaer 2012 eds. 2012Handbook of Translation Studies, Vol. 3. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar, 2013 eds. 2013Handbook of Translation Studies, Vol. 4. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar; Toury 2012Toury, Gideon 2012Descriptive Translation Studies – and Beyond. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar و یا موضوعات مرتبط با آموزش را با عنوان تک لایه ای پراکنده در سیستمهای کلیدی و مهم توصیف کند که گاهی نیز برای مقایسه و ترکیب، دشوار به نظر می رسند.(به بخش ضمیمه 1 مراجعه کنید). یان و سایرین 2013، اگرچه سیستمی چند لایه با داده های مشابه به مطالعات ترجمه شفاهی و زیر مجموعه های آموزشی آن ارائه کردند، نتوانستند آن را در سیستم آموزش ترجمه نیز اعمال کنند. یان، پن و ونگ 2015 2424. Yan, Pan and Wang (2015)Yan, Jackie Xiu, Jun Pan, and Honghua Wang 2015 “Studies On Translator and Interpreter Training: A Data-Driven Review of Journal Articles 2000–12.” The Interpreter and Translator Trainer 9 (3): 263–286. DOI logoGoogle Scholar پس از استنتاج از روش تحلیل موضوعی یان و سایرین، طرح رده بندی چند لایه ای را پیشنهاد دادند که می توانست بطور کلی روی آموزش ترجمه و ترجمه شفاهی نیز اعمال شود، با این حال مشخص نبود که طرح جدید را می توان در تحقیق حاضر که به منظور بسط و گسترش پایگاه داده ها انجام شده است، اضافه کرده و یا مطابقت داد.

مانند یان و سایرین (2013) و یان ، پن و ونگ (2015)، محققین روشی را که بر گرفته از تحلیل موضوعی و محتوایی است، بکار بردند (براون و کلارک 2006)2525. Braun and Clarke 2006Braun, Virginia, and Victoria Clarke 2006 “Using Thematic Analysis in Psychology.” Qualitative Research in Psychology 3: 77–101. DOI logoGoogle Scholar تا بتوانند ویژگیهای روش شناسی و موضوعی مقالات جدید را یافته و بررسی کنند که آیا لازم است که اصلاحاتی را در طرح یان، پن و ونگ (2015) ایجاد نمایند. در طی این فرایند، نویسندگان تلفیقی از روشهای بالا به پایین و پایین به بالا را دنبال کردند تا مدخل هر مقاله را با خواندن کل متن مورد تحلیل قرار داده و موضوعات به دست آمده را با آنچه در طرح یان، پن و ونگ وجود دارد، مورد مقایسه قرار دهند. جدول بندی موضوعی مقالات در پایگاه داده ها هم بصورت دستی و هم توسط ابزار تحلیل وورد اسمیت2626.WordSmith 0.5 انجام شد. (اسکات 2008)2727. Scott 2008Scott, Mike 2008WordSmith Tools Version 5. Liverpool: Lexical Analysis Software.Google Scholar

همچنین در این تحقیق از چندین روش برنامه نویسی و اندازه گیری استفاده شد تا از توافق بین رمزگذار اطمینان حاصل نموده و فاعلیتی را که احتمال دارد در فرایند تحلیل داده اتفاق بیوفتد، کاهش یابد.(سالدانا 2009)2828. Saldana 2009Saldana, Johnny 2009The Coding Manual for Qualitative Researchers. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Google Scholar

بر اساس یافته های براون و کلارک (2006)، تحلیل موضوعی شامل شش مرحله است:

1) آشنا کردن خودتان با داده ها 2) ایجاد کد های اولیه 3)جستجوی موضوع 4) بازبینی موضوعات 5) تعریف و نام گذاری موضوعات و 6) تهیه گزارش. همینطور، تحلیل محتوا شامل سه مرحله است: آماده سازی، ساماندهی و تهیه گزارش(الو و کینگاس 2008)2929. Elo and Kyngäs 2008Elo, Satu, and Helvi Kyngäs 2008 “The Qualitative Content Analysis Process.” Journal of Advanced Nursing 62 (1): 107–115. DOI logoGoogle Scholar . بطور خاص، تحلیل محتوا شامل رویکرد قیاسی(برای کد گذاری داده ها بدون هیچ چارچوبی و دارای مراحل کد گذاری آزاد، دسته بندی و خلاصه سازی مانند روش پایین به بالا در تحقیق حاضر) و رویکرد استنتاجی (شامل کد گذاری و آزمایش داده ها طبق چارچوب موجود مانند روش بالا به پایین در تحقیقات) (الو و کینگاس 2008)29 می باشد.

در فرایند بالا به پایین ابتدا طبقه بندی طرحهای موضوعی پیشین در مورد ترجمه شفاهی و ترجمه به منظور ایجاد مدل اولیه بازنگری شد که بعدها از طریق فرایند کد گذاری پایین به بالا مورد آزمایش، تطبیق و غنی سازی قرار گرفت. مقولات مشترک در آموزش مترجم و مترجم شفاهی ابتدا در سطح فوقانی هرم قرار دارد که شامل الف: تدریس ب: یادگیری و ج:ارزیابی می باشد. به “آموزش و یادگیری ترجمه توسط واشبورن 3030. Washbourne (2013)Washbourne, Kelly 2013 “Teaching and Learning of Translation.” In Chapelle 2013, 5622–5628.Google Scholar 2013، آموزش و یادگیری ترجمه شفاهی ویلسون3131. Wilson (2013)Wilson, Christine W. L. 2013 “Teaching and Learning of Interpreting.” In Chapelle 2013, 5612–5618.Google Scholar (2013)، سه گرایش “چه چیزی تدریس کنیم”، “چگونه تدریس کنیم” و “دانش آموزان چگونه یاد می گیرند” توسط کلی و وی3232. Kelly and Way (2007)Kelly, Dorothy, and Catherine Way 2007 “Editorial: On the Launch of ITT.” The Interpreter and Translator Trainer 1 (1): 1–13. DOI logoGoogle Scholar (2007و 2 که در اصل بصورت مورب است) توضیح داده شده است. عبارت “ارزیابی ترجمه”توسط وندپیت3333. Vandepitte (2008)Vandepitte, Sonia 2008 “Remapping Translation Studies: Towards a Translation Studies Ontology.” Meta 53 (3): 569–588. DOI logoGoogle Scholar (2008،585) و کلمه “ارزیابی” تحت “آموزش” توسط پوشهکر3434. Pöchhacker (2004) 2004 “I in TS: On Partnership in Translation Studies.” In Schäffner 2004b, 104–115.Google Scholar (2004) و “آزمون و ارزیابی” در تحقیق بر روی آموزش مترجم توسط لیو و مو3535. Liu and Mu (2013)Liu, Hongwei, and Lei Mu 2013 “The Status Quo of and Reflections on the Research Methods of Translation Teaching in China. A Scientometric Analysis of Articles on Core Foreign Language Journals from 2002–2011.” Foreign Language Education 34 (2): 105–109.Google Scholar (2013) ارائه می شود. این سه مرحله بالایی بعنوان دومین مقوله تحت مقوله تحت طبقه بندی “مطالعات آموزش شفاهی و ارزیابی” توسط یان و سایرین ایجاد شد و جزو طبقه بندی اولیه توسط یان، پن و ونگ قرار گرفت. زیر مجموعه ها توسط یان، پن و ونگ توسعه یافتند و عناوینی مانند “طراحی برنامه”، اجرا، مشکلات عادی(ویلیام و چسترمن 2002)3636. Williams and Chesterman 2002Williams, Jenny, and Andrew Chesterman 2002The Map: A Beginner‘s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome.Google Scholar ، صلاحیت(وندورس لائر 2009)3737. van Doorslaer (2009)Van Doorslaer, Luc 2009 “Risking Conceptual Maps: Mapping as a Keywords-Related Tool Underlying the Online Translation Studies Bibliography.” In Gambier and van Doorslaer 2009, 27–43.Google Scholar ، روشها و مدلهای تدریس، صلاحیت ترجمه و صلاحیت مترجم، ایجاد ساختار انضباطی و کشف استعدادها(لیو و مو 2013) در طبقه بندی و نامگذاری طبقات دوم و سوم در پایگاه داده ها مورد توجه قرار گرفتند.(به ضمیمه 1 مراجعه کنید)

فرایند بالا به پایین ، نقطه شروع داده ها را ایجاد می کند.بنابر این فرایند پایین به بالا مراحل تحلیل محتوایی قیاسی(الو و کینگاس 2008)3838.(H. Liu and Mu 2013Liu, Hongwei, and Lei Mu 2013 “The Status Quo of and Reflections on the Research Methods of Translation Teaching in China. A Scientometric Analysis of Articles on Core Foreign Language Journals from 2002–2011.” Foreign Language Education 34 (2): 105–109.Google Scholar), و رمزگذاری موضوعی (سالدانا 2009)3939.(Saldana 2009Saldana, Johnny 2009The Coding Manual for Qualitative Researchers. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.Google Scholar) را دنبال می کند.در طی این فرایند، تیمی متشکل از حداقل 3 کد گذار کل متن هر مقاله را بطور مستقل مطالعه کرده و به هر کدام برچسب “رمز توصیفی” می چسبانند که محتوای اولیه(سالدانا 2009،3) آن را در ستون کنار مدخل مقاله به بهترین شکل خلاصه می کند. رمزهای اولیه بعدها مورد مقایسه و بحث قرار میگیرند تا به اختلافات موجود پی ببرند.بعنوان مثال پس از خواندن مقاله “ویژگیهای شخصیتی فراگیران ترجمه شفاهی” :مایر بریگ تایپ ایندیکتر4040.Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)(شیدا نیکلسون 2005)4141.(Schweda Nicholson 2005Schweda Nicholson, Nancy 2005 “Personality Characteristics of Interpreter Trainees: The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI).” The Interpreters’ Newsletter 13: 109–142.Google Scholar)دو کد گذار کدهای یکسان برای “شخصیت” ارایه کردند و کدگذار سوم، کلمه“پیشینه فراگیر” را پیشنهاد کرد. سپس کد گذارها با یکدیگرمباحثه کرده و به این نتیجه رسیدند که کلمه “شخصیت” گزینه مناسب تر و بهتری در فرایند پایین به بالا است.

پس از کدگذاری اولیه، کد گذارها جلسه ای گذاشته و در آن کدها را یکی پس از دیگری مورد بررسی قرار داده و آنها را در گروههای بالاتر گروه بندی می کنند.به هر دسته از کدها نامی اختصاص می یابد که مشخصات اصلی آنها را توصیف می کند.(گروه بندی در الو و کینگاس 2008، 110:دسته بندی در سالدانا 2009، 11). شکل 1، مثالی از فرایند دسته بندی را نشان می دهد.

شکل 1.مثالی از طبقه بندی فرایند پایین به بالا
شکل 1.

کدهای بدست آمده، دسته بندی ها و موضوعات، بعد ها مورد آزمایش قرار گرفته و از طریق فرایند کدگذاری و دسته بندی، بیشتر مورد بررسی قرار می گیرند.(سالدانا 2009،10)

این فرایند تاکید می کند که طرح دسته بندی سه سطح یان، پن و ونگ برای در برگرفتن زیر مجموعه ها و کدهای ایجاد شده در فرایند پایین به بالا کافی است.(برای مشاهده نتایج و طرح دسته بندی، ضمیمه 3 را ملاحظه کنید)4242.در اصل در طبقه بندی مقوله “ارزیابی” علاوه بر “ارزیابی های کلاسی”، طبقه بندی ثانویه ای به نام “مجوز رسمی و صدور گواهینامه حرفه ای”( در کل دارای 8 مدخل، 4 مدخل در مورد آموزش مترجم و 4 مدخل در مورد آموزش مترجم شفاهی) نیز وجود دارد.طبق مدل مطالعات ترجمه هولمز، به نظر می رسد که آموزش مترجم از همه انواع دیگر به این دسته بندی نزدیکتر است.(شامل روشهای آزمون). “بعدی حرفه ای” در طرح ویلیام و چسترمن (26،2002)(مانند مجوز رسمی و گواهینامه حرفه ای) تحت زیر مجموعه آموزش مترجم قرار گرفت اما به نظر می رسد بخشهایی از آن با سایر دسته بندی ها مانند “حرفه ترجمه” دارای مباحث مشترکی است.در حالیکه یان و سایرین (2013) و پن و ونگ (2015) مقوله مجوز رسمی و گواهینامه حرفه ای را جزو طبقه “آموزش و ارزیابی” دسته بندی کرده اند، تحقیق حاضر این زیرمجموعه را حذف کرد تا این فرصت را پیش آورد که مباحث بیشتری مرتبط با ارزشیابی در فضای آموزشی صورت پذیرد.

تحلیل روشهای تحقیق بکار گرفته شده در مقالات مرتبط با پایگاه داده ها شبیه به همانی است که در دسته بندی طرح تحقیق بکار رفته است.(به ضمیمه 3 مراجعه کنید). از طرحهای طبقه بندی تحقیقات گذشته (به ضمیمه 2 مراجعه شود)، تا زمانیکه هر مقاله پایین به بالا نامگداری شده باشد، در تحقیق حاضر استفاده شده است. به دلیل اینکه تفاوتهای بین تحقیق تجربی و غیر تجربی همیشه واضح نیست(ویلیام و چسترمن 2002)4343. William and Chesterman (2002)Williams, Jenny, and Andrew Chesterman 2002The Map: A Beginner‘s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome.Google Scholar ، در این تحقیق، تفاوتهای طیفی از روشهای تحقیق تجربی و غیر تجربی شناسایی شدند.(جدول 2 را ملاحظه کنید و با مراجعه به پارامترهای مورد استفاده سلیجر و شوهامی 4444. Seliger and Shohamy 1997Seliger, Herbert W., and Elana Shohamy 1997Second Language Research Methods. 4th ed. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar 1997، یان و سایرین 2013، 14 را نیز ملاحظه کنید). در این طرح، تحقیق تجربی به دو گروه نظری و تجربی تقسیم می شود.(جیل 1998، ویلیام و چسترمن 4545. Gile 1998 1998 “Observational Studies and Experimental Studies in the Investigation of Conference Interpreting.” Target 10 (1): 69–93. DOI logoGoogle Scholar; Williams and Chesterman 2002Williams, Jenny, and Andrew Chesterman 2002The Map: A Beginner‘s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome.Google Scholar 2002 را ملاحظه فرمایید). تحقیق غیر تجربی نیز به دو گروه تحقیق توصیفی و نظری تقسیم می شود.(به “تحقیق نظری” جیل 1998 و “تحقیق مفهومی” ویلیامز و چسترمن 2002 مراجعه نمایید).

جدول 2.تعدادی از روشهای تحقیق در پایگاه داده
جدول 2.

تفاوت اساسی بین تحقیق نظری و تحقیق توصیفی این بود که اولی به دنبال داده ها و اطلاعات جدید حاصل از طریق مشاهده است(ویلیام و چستر من 2002،58)4646. Williams and Chesterman 2002Williams, Jenny, and Andrew Chesterman 2002The Map: A Beginner‘s Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome.Google Scholar, 58 بنابراین در جایگاه “تحقیق اولیه” قرار می گیرد(راگ و پیتر 2007،31)4747. Rugg and Petre 2007Rugg, Gordon, and Marian Petre 2007A Gentle Guide to Research Methods. New York: Open University Press.Google Scholar, 31 در حالیکه دومی بطور خاص به داده های موجود می پردازد(گودارد و ملویل 2001،10)4848. Goddard and Melville 2001Goddard, Wayne, and Stuart Melville 2001Research Methodology: An Introduction. 2nd ed. Lansdowne: Juta Academic.Google Scholar, 10و بنابراین در دسته “تحقیق ثانویه” قرار می گیرد(راگ و پیتر 2007،32) و بیشتر از دیدگاه ترکیبی/تحلیلی مورد توجه قرار می گیرد تا قیاسی. تحقیق موردی در رابطه با نیازهای آموزشی دانشجویان، در گروه تحقیق بصری طبقه بندی می شود زیرا این نوع تحقیق اطلاعات و داده های جدید گردآوری می کند در حالیکه تحقیق در مورد صلاحیت ترجمه شفاهی (روسو 2011)4949. Russo 2011Russo, Mariachiara 2011 “Aptitude Testing over the Years.” Interpreting 13 (1): 5–30. DOI logoGoogle Scholar و یا گزارشی از یک کنفرانس(پایم 2000)5050. Pym 2000 2000 “Innovation in Translator and Interpreter Training: Report on an On-Line Symposium.” Across Languages and Cultures 1 (2): 209–273. DOI logoGoogle Scholar متعلق به گروه تحقیق توصیفی است زیرا این تحقیق بر پایه اطلاعات قدیمی صورت گرفته است. بعلاوه تحقیق بصری که بر اساس فرایند پایین به بالا انجام می شود دارای زیر مجموعه هایی از قبیل مطالعه موردی، تحقیق بر روی کورپس، تحقیق پژوهشی، تحقیق همبستگی و تحقیق عملکردی است که بر خلاف اینکه عمدا در نظم طبیعی آنها دخالتهایی صورت می گیرد،(ویلیام و چسترمن 2002،63)(ضمیمه 3 را ملاحظه فرمایید) همگی در ارتباط با مطالعاتی هستند که پدیده ها و فرایندهایی را که در زندگی واقعی بطور طبیعی رخ می دهند، مورد بررسی قرار می دهند.(ویلیام و چستر من 2002،62)

این تحقیق از کلیه آمار و ارقام موجود در بانک اطلاعاتی در مورد نویسندگان، موسسات و کشورهایی که مقالاتی در بانک اطلاعاتی دارند استفاده کرده است.(گاربیک 2007، یان و سایرین 2013، یان پن و ونگ 2015) اگر مقاله توسط دو نفر و یا بیشتر نوشته شود، نام هر نویسنده یکبار محاسبه می شود. همین روش برای موسسات نیز صدق می کند. اگر چه نویسندگان یک مقاله از یک موسسه مشترک باشند، موسسه محاسبه می شود. هدف از انجام این روش، نشان دادن تلاشهای نویسندگان و موسساتی است که در رابطه با مقاله فعالیت می کنند. آمار مبتنی بر منبع، سعی در ایجاد لیستی از نویسندگان، موسسات و کشورها در پایگاه داده دارد.

3.نتیجه

3.1آموزش مترجم و مترجم شفاهی: نمای کلی پانوراما

این اواخر (هزاره جدید) محاسبات اساسی صورت گرفت تا بتوان آماری از تحقیقات انجام شده بر روی آموزش مترجم و مترجم شفاهی تهیه کرد. شکل 2 تعدادی از مقالاتی که از سال 2010 الی 2013 هر سال نوشته شده است را نشان می دهد. بطور کلی در تحقیقات صورت گرفته بر روی آموزش مترجم شفاهی رشد کمی صورت گرفته است. افزایش ناگهانی آموزش مترجم در سال 2005 نقطه اوج تحقیقات در مورد آموزش مترجم و مترجم شفاهی است ولی این میزان، تغییرات جزیی در سال 2011 پیدا کرد. بعلاوه، تعداد مقالاتی که در مورد آموزش مترجم نوشته شده بیش از مقالات در مورد آموزش شفاهی است ولی اختلاف بین این دو مخصوصا در سال 2013 کمتر شده است.

3.2آموزش مترجم در مقایسه با آموزش مترجم شفاهی: موضوع تحقیق

برای مقایسه موضوعات تحقیق در مورد آموزش مترجم شفاهی و مترجم، تعدای از مقالات بر اساس موضوع طبقه بندی شدند(ضمیمه 3). جدول 3 تعدادی از زیرمجموعه های پایگاه اطلاعاتی در مورد آموزش مترجم و مترجم شفاهی در یک دسته بندی واحد را نشان می دهد. به نظر می رسد که در هر یک از زیر مجموعه های پایگاه اطلاعاتی، بزرگترین طبقه بندی موضوعی یکسان هستند بعنوان مثال الف: آموزش در امتداد ب: یادگیری و ج: ارزیابی هستند در حالیکه آموزش مترجم و مترجم شفاهی هر دو تفاوت زیادی در الف و دو طبقه بندی موضوعی دیگر دارند ولی تفاوت این سه مقوله در آموزش مترجم شفاهی بسیار ناچیز است.

شکل 2.تعدادی مقاله در پایگاه اطلاعات بر مبنای سال و دسته بندی
شکل 2.
جدول 3.تعدادی از مدخلهای مقاله در پایگاه اطلاعاتی بر اساس موضوع
سطح طبقه بندی مترجم شفاهی آموزش مترجم آموزش مترجم شفاهی آموزش هر دو
تدریس 175 54 33
یادگیری  26 32  4
ارزیابی  12 11  3
کل 213 97 40

3.2.1آموزش مترجم در مقایسه با آموزش مترجم شفاهی: تدریس

زیر مجموعه های تحت الف: تدریس مورد بررسی قرار گرفتند. جدول 4 تعدادی از مدخلهای مقاله در سطح 2 و 3 تحت الف: تدریس را نشان می دهد.

جدول 4.
طبقه بندی سطح 2 آموزش مترجم آموزش مترجم شفاهی آموزش هر دو طبقه بندی سطح 3 آموزش مترجم آموزش مترجم شفاهی آموزش هر دو
فلسفه آموزش  75 28 15 چارچوب تئوری 36  9 9
موقعیت شناسی تربیتی  9  5 2
عوامل آموزش 30 14 4
مدلها و روشهای آموزش  30  9  7 مدلهای آموزش سازمانی 10  3 7
روشهای آموزش کلاسی 20  6 0
توسعه و رشد صلاحیت  26  3  2 در کل  3  0 1
صلاحیت مترجم و مترجم شفاهی  3  2 0
صلاحیت ترجمه و ترجمه شفاهی 20  1 1
تحلیلی نیازها   8  1  3
تکنولوژی و آموزش  24 10  0
آموزش مهارتهای تحقیق   5  3  5
تدریس زبان و ترجمه   7  0  1
جمع کل 175 54 33

در طبقه بندی سطح 2، از 175 مدخل آموزش مترجم، بیشتر مقالات در مورد فلسفه آموزش بود(n = 75) در حالیکه بیشترین مقاله ها در سطح دوم و سوم تحت زیرمجموعه مدلها و روشهای آموزش بودند(n = 30) و همینطور رشد صلاحیت (n = 26). در زیرمجموعه آموزش مترجم شفاهی، بیشترین مقوله اختصاص به فلسفه های آموزش (n = 28) داشت ولی رتبه دوم و سوم مختص به تکنولوژی و آموزش (n = 10) و مدلها و روشهای تدریس (n = 9) بود، در حالیکه مقوله ترجمه و تدریس زبان شامل 7 مدخل در آموزش ترجمه است. هیچ یک از این مقالات متعلق به مقوله آموزش مترجم شفاهی نیست. در پایگاه اطلاعاتی آموزش مترجم و مترجم شفاهی بیشتر زیرمجموعه ها یکسان بودند بعنوان مثال فلسفه های آموزش (n = 15)، ولی زیرمجموعه های دوم و سوم به مدلها و روشهای آموزش ( n = 7) و آموزش مهارتهای تحقیق (n = 5) تعلق گرفت.

در طبقه بندی سطح 3، در دسته “فلسفه های آموزش”، بزرگترین زیر مجموعه ها در آموزش مترجم و آموزش هر دو، یکسان هستند ، مثلا نظریه وابستگی (به ترتیب 36 و 9)، در حالیکه بزرگترین زیرمجموعه از مجموعه آموزش مترجم شفاهی به شکل چشمگیری مبتنی بر عوامل آموزش (n = 14) می باشد.در زیرمجموعه آموزش روشها و مدلها، هر دو تحقیقات بر روی آموزش مترجم و مترجم شفاهی به سمت و سوی روشهای آموزش کلاسی کشیده می شوند تا مدلهای آموزش سازمانی، ولی داده های فرعی آنها شامل مقاله هایی در مورد “مدلهای آموزش سازمانی” می باشد.به علاوه، این نکته حائز اهمیت است که نسبتا تعداد زیادی از مقاله های آموزش مترجم، بیش از پرداختن به ظرفیت مترجم(n = 3) به ظرفیت ترجمه (n = 20)پرداخته اند.تعداد مقالات انجام شده در مورد آموزش مترجم و مترجم شفاهی تحت زیر مجموعه “افزایش صلاحیت” بسیار کم بوده که بتوان برای آنها در اینجا الگویی در نظر گرفت.(به ترتیب 3 و 2)

3.2.2اموزش مترجم در مقایسه با آموزش مترجم شفاهی: یادگیری

این بخش به تفاوتهای یافته شده بین آموزش مترجم و مترجم شفاهی تحت زیر مجموعه “یادگیری” می پردازد.جدول 5 برخی از تفاوتهای مهم را نشان می دهد. مقوله آموزش مترجم بیشتر بر روی “عملکرد یادگیرنده” تمرکز دارد در حالیکه در آموزش مترجم شفاهی بیشتر بر عواملی که بر یادگیرنده تاثیر دارد، پرداخته می شود. به نظر می رسد به مبحث آموزش هر دو این مترجمین بطور مساوی تحت دو زیر مجموعه رسیدگی شده است ولی جمع کل مدخلها در مورد یادگیری بسیار کم بود.(n = 4)

در طبقه بندی سطح 3، تحت زیر مجموعه “عملکرد یادگیرنده”،مقوله آموزش مترجم به مطالعه بر روی زیر گروه “مشکلات و اشتباهات” می پردازد (10 از 16)و مقوله آموزش مترجم شفاهی بر روی “توسعه تخصص” تمرکز دارد.(5 از 8). در زیر مجموعه “عوامل موثر بر یادگیرنده” آموزش مترجم سعی دارد به تحقیق بر روی راهکارها بپردازد(8 از 10) در حالیکه آموزش مترجم شفاهی بر “عوامل چندگانه و کلی” تمرکز دارد.(10 از 24)

جدول 5.تعداد مدخلهای مقاله در پایگاه داده بر اساس موضوع تحت مقوله یادگیری
مقوله سطح 2 اموزش مترجم آموزش مترجم شفاهی آموزش هر دو مقوله سطح 3 اموزش مترجم آموزش مترجم شفاهی آموزش هر دو
عملکرد یادگیرنده 16  8 2 ویژگیها  1  1 1
اشتباهات و مشکلات 10  2 0
توسعه تخصص  5  1 5
عوامل موثر بر یادگیرنده 10 24 2 عوامل چندگانه و کلی  0 10 1
شخصیت  1  2 0
نگرانی و استرس  1  4 0
انواع یادگیری  0  0 1
راهکارها  8  8 0
کل 26 32 4

3.2.3آموزش مترجم در مقایسه با آموزش مترجم شفاهی: ارزیابی

در مبحث ارزیابی(به جدول 6 رجوع شود) به نظر می رسد تفاوت فاحشی بین تعداد مقالات هر دو زیر مجموعه وجود نداشته باشد، بعنوان مثال “چارچوب نظری” و “روشها و مدلها”. در واقع آموزش مترجم کمی بر روی مدلها و روشها تمرکز دارد در حالیکه آموزش مترجم شفاهی بیشتر به چارچوب نظری می پردازد.

جدول 6.تعداد مدخلهای مقاله در پایگاه داده بر اساس موضوع تحت مقوله ارزیابی
مقوله سطح 2 آموزش مترجم آموزش مترجم شفاهی آموزش هر دو
چارچوب نظری  5  6 2
مدلها و روشها  7  5 1
کل 12 11 3

3.2.4آموزش مترجم در مقایسه با آموزش مترجم شفاهی: تحلیل عنوان

شکل 3 تعداد بالای محتوای لغات در پایگاه اطلاعاتی فرعی مترجم و مترجم شفاهی را با در نظر نگرفتن داده های خارج از محدوده نشان می دهد. لغات کلیدی مرتبط با “ترجمه”، “مترجم”، “ترجمه شفاهی” و “مترجم شفاهی” یافت شدند. هر دو پایگاه داده های فرعی در تعدادی لغات مانند “آموزش”، مطالعه یا مطالعات“،” دانشجو و یا دانشجویان” مشترک هستند. چیزی که خیلی حائز اهمیت نیست این است که لغات

“تدریس” و “روشها” بیشتر در مقوله آموزش مترجم به چشم می خورند تا آموزش مترجم شفاهی.همچنین تعدادی لغات مانند “انگلیسی” (تعداد=21)، صلاحیت (تعداد=14)، تحصیلات(تعداد=14)، فرایندها(تعداد=13)، منابع (تعداد=11)، حرفه ای (تعداد=11) و متون (تعداد=11) در مبحث آموزش مترجم بیشتر دیده می شوند. در مقابل، برخی لغات چشمگیر با تعداد بالا در مقوله آموزش مترجم شفاهی دیده می شوند مانند همزمان(تعداد=17)، متوالی(تعداد=9)، آموزش(تعداد=9)، استعداد(تعداد=8)،عملکرد(تعداد=7)، کارآموز(تعداد=7) و راهکارها (تعداد=6).

شکل 3.کلمات محتوایی با تعداد بالا در تحلیل عنوان آموزش متر جم و مترجم شفاھی در پایگاه داده
fig3a.svg
fig3b.svg