Деконструкція [Deconstruction]

Ділек Діздар
Переклад Людмила КоваленкоОлександр Кальниченко
Зміст

Термін «деконструктивізм» чи «деконструкція» в основному використовується на позначення філософії Жака Дерріди (Jacques Derrida), хоча сам Дерріда не приписував цьому терміну якогось привілейованого статусу. Саме поняття «деконструктивізму» чи «деконструкції» було включено в низку дисциплін та різних підходів і набуло загальнішого значення, що вийшло за межі власних праць Жака Дерріди та має тривкий вплив на інші постструктуралістські, постмодерністські, постколоніальні та ґендерні підходи. Втілений Деррідою радикальний виклик традиційній Західній (метафізичній) філософії, зокрема її ієрархічним бінарним опозиціям, має наслідки для теорії та практики перекладу. В перекладознавстві (Translation Studies) ідеї деконструкції стали вперше застосовуватися в 1990-ті роки. Сам Дерріда в своїх працях відводить перекладові провідну роль і в численних публікаціях експліцитно обговорює його значення.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Arrojo, Rosemary
1995 “Tradition and the Resistance to Translation.” In Kultur, Interpretation, Translation, H. Salevsky (ed.), 53–60. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
1997 “Asymmetrical Relations of Power and the Ethics of Translation.” Textcontext11 = NF 1 (1): 5–24.  TSBGoogle Scholar
1998 “The Revision of the Traditional Gap between Theory & Practice & the Empowerment of Translation in Postmodern Times.” The Translator 4 (1): 25–48. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Derrida, Jacques
1967. [1978]Of Grammatology. Trans. G. C. Spivak. Baltimore/London: Johns Hopkins University.Google Scholar
1978Writing and Difference. Trans. A. Bass. Chicago: University of Chicago. В укр. перекладі Дерида, Жак. Письмо та відмінність/ пер. з фр. В. Шовкун; наук. Ред.. пер. О. Шевченко. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи» 2004.Google Scholar
1981 “Semiology and Grammatology: an Interview with Julia Kristeva.” In Positions. Trans. A. Bass, 17–36. Chicago: University of Chicago. В укр. перекладі: Дерріда, Жак. Семіологія та граматологія. Бесіда з Юлією Крістєвою/ пер. Анатолія Ситника. Позиції. Київ: Дух і літера 1994 С. 27–56.Google Scholar
1982 “Différance.” In Margins of Philosophy. Trans. A. Bass, 3–27. Chicago: University of Chicago.Google Scholar
1985a “Letter to a Japanese Friend.” In Derrida and Differance, D. Wood & R. Bernasconi (eds.), 1–5. Warwick: Parousia Press.Google Scholar
1985bThe Ear of the Other. Trans. P. Kamuf. Lincoln: University of Nebraska Press.  TSBGoogle Scholar
1985c “Des Tours de Babel.” Trans. J. Graham. In Difference in Translation, J. Graham (ed.) 165–207. Ithaca, NY: Cornell University Press.  TSBGoogle Scholar
1998Monolingualism of the Other or The Prosthesis of Origin. Trans. P. Mensah. Stanford, California: Stanford University Press.Google Scholar
2001 “What Is a ‘Relevant’ Translation?” Trans. L. Venuti. Critical Inquiry 27: 174–200. DOI logoGoogle Scholar
Dizdar, Dilek
2009 “Translational Transitions: ‘Translation proper’ and Translation Studies in the Humanities.” Translation Studies 2 (1). Special issue of The Translational Turn: 89–102. DOI logoGoogle Scholar
Jakobson, Roman
1959 “On linguistic aspects of translation.” In On translation, R. A. Brower (ed.), 232–9. Cambridge, MA: Harvard University Press.  TSB В укр. перекладі: Якобсон, Р. Про лінгвістичні аспекти перекладу // Протей: перекладацький альманах; [О. А. Кальниченко (ред.)]. – Харків: НУА 2009. – Вип. 2. – С. 272–280.Google Scholar

Додаткова література

Arrojo, Rosemary
2005 “The Ethics of Translation in Contemporary Approaches to Translators Training.” In Training for the New Millennium – Pedagogies for Translation and Interpreting, Martha Tennent (ed.), 225–45. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Davis, Kathleen
2001Deconstruction and Translation. Manchester/Northampton: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Dizdar, Dilek
2006Translation. Um- und Irrwege. Berlin: Frank und Timme.  TSBGoogle Scholar
Koskinen, Kaisa
2000Beyond Ambivalence: Postmodernity and the Ethics of Translation [Electronic series: Acta Electronica Universitatis Tamperensis 65]. Tampere University Press. http://​acta​.uta​.fi​/english​/teos​.php​?id​=4347 [Accessed 10 April 2011]  TSB
Автономова, Н
. Деррида и грамматология // Деррида, Жак. О грамматологии. М.: Ad Marginem 2000 511 с.Google Scholar