Zwroty w przekładoznawstwie [The turns of Translation Studies]

Mary Snell-Hornby
Tłumaczenie przez Paula GorszczyńskaMarta Crickmar
Spis treści

Z dzisiejszego punktu widzenia koncepcja „zwrotu” w kontekście studiów językoznawczych zdaje się przywodzić na myśl „zwrot pragmatyczny”, który miał miejsce w językoznawstwie w latach siedemdziesiątych. Jest on dzisiaj postrzegany jako wyraźne odejście od abstrakcyjnych i surowych dogmatów gramatyki transformacyjno-generatywnej, która wykluczała aspekty „rzeczywistości pozajęzykowej”, i obranie bardziej praktycznego, otwartego i elastycznego podejścia, w którym język uważa się za czynność nierozerwalnie związaną ze światem zewnętrznym, a w szczególności z daną sytuacją. Jedną z głównych sił napędowych tej zmiany była rewolucyjna wówczas teoria aktów mowy. Kolejnym elementem tego procesu było włączenie do niego społecznych i komunikacyjnych aspektów języka i pojawienie się lingwistyki tekstu, co utorowało drogę narodzinom przekładoznawstwa.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Bibliografia

Bachleitner, Norbert & Wolf, Michaela
(eds) 2004Soziologie der literarischen Übersetzung. Special issue of Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 29 (2).  TSBGoogle Scholar
Bachmann-Medick, Doris
2007Cultural turns. Neuorientierungen in den Kulturwissenschaften. Reinbek: Rowohlt.  TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan
1998“The Translation Turn in Cultural Studies.” In Constructing Cultures. Essays on Literary Translation. Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 123–140. Topics in Translation 11. Clevedon: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation, History and Culture. London: Pinter.  TSBGoogle Scholar
Cronin, Michael
2006Translation and Identity. London: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Gile, Daniel
1994“Opening up in Interpretation Studies.” In Translation Studies. An Interdiscipline, Mary Snell-Hornby, Franz Pöchhacker & Klaus Kaindl (eds), 149–158. Benjamins Translation Library 2. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Gouanvic, Jean-Marc
1997“Pour une sociologie de la traduction: le cas de la littérature américaine traduite en France après la Seconde Guerre mondiale (1945–1960).” In Translation as Intercultural Communication. Selected Papers from the EST Congress – Prague 1995, Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová & Klaus Kaindl (eds), 33–44. Benjamins Translation Library 20. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 1985The Manipulation of Literature. Studies in Literary Translation. London: Croom Helm.  TSBGoogle Scholar
Sewell, William J
1999“The Concept(s) of Culture.” In Beyond the Cultural Turn. New Directions in the Study of Society and Culture, Victoria E. Bonnell & Lynn Hunt (eds), 35–61. Berkeley: Univ. of California Press.Google Scholar
Snell-Hornby, Mary
1990“Linguistic transcoding or Cultural Transfer? A Critique of Translation Theory in Germany.” In Translation, History and Culture, Susan Bassnett & André Lefevere (eds), 79–86. London: Pinter.  TSBGoogle Scholar
2006The Turns of Translation Studies. New paradigms or shifting viewpoints? Benjamins Translation Library 66. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
2009“What’s in a turn? On fits, starts and writhings in recent Translation Studies.” In The Translational Turn, Doris Bachmann-Medick (ed.). Special issue of Translation Studies 2 (1): 41–51 DOI logo  TSBGoogle Scholar
Wolf, Michaela & Alexandra Fukari
(eds) 2007Constructing a Sociology of Translation. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar