Одомашнювальний та очужувальний переклади [Domestication and foreignization]

Оуті Палопоскі
Переклад Олександр Кальниченко
Зміст

Останнім часом поняття очуження (форенізації) та одомашнення (доместикації) перетворилися на зручні умовні позначення – етикетки – для опису двох протилежних способів (стратегій) (див. Стратегії та тактики перекладу (Translation strategies and tactics)) перекладу, причому в багатьох випадках вони втрачають свій початковий (в сенсі Лоренса Венуті) зв’язок з етикою (ethics) перекладу, перетворюючись (часто, начебто, безоціночні) на аналітичні категорії в дескриптивних (описових) дослідженнях. Поняття «одомашнення» (доместикація) нерідко використовують на позначення адаптації (переробки) контексту культури чи реалій (безеквівалентної лексики – слів/ словосполучень, що називають об’єкти, характерні для культури одного народу й чужі іншому) (Див. Дитяча література та переклад, Релігійний переклад, Реалія (Children’s Literature and Translation; Religious translation; Realia)), а поняття «очуження» (форе(йг)нізацію) використовують на позначення збереження першоджерельного контексту культури в термінах обставин, назв тощо. Ці два терміни також знайшли використання в дослідженнях, що спрямовані на спростування чи на підтвердження так званої «гіпотези множинних (повторних) перекладів» (Retranslation Hypothesis) (див. Повторний переклад (множинність перекладів) (Retranslation)).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Література

Ballard, Michel
2000 “In Search of the Foreign: The Three English Translations of L’étranger.” In On Translating French Literature and Film II, Myriam Salama-Carr (ed.), 19–38. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Brownlie, Siobhan
2006 “Narrative Theory and Retranslation Theory.” Across Languages and Cultures 7 (2): 145–170. DOI logo  TSB
Delabastita, Dirk
2010 “Histories and Utopias. On Venuti’s The Translator’s Invisibility.” The Translator 16 (1): 125–134. DOI logo  TSB
Folkart, Barbara
2007Second Finding. A Poetics of Translation. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSB
Koskinen, Kaisa
2000Beyond Ambivalence. Acta Universitatis Tamperensis 774. Tampere: Tampere University.  TSB
Pym, Anthony
1996 “Venuti’s Visibility.” [Review]. Target 8 (1): 165–177. DOI logo  TSB
Schleiermacher, Friedrich
1838/1977 “On the different methods of translating.” In Translating Literature: The German Tradition from Luther to Rosenzweig, André Lefevere (ed. and transl.), 67–89. Assen: Van Gorcum.  TSB В українському перекладі: Трактат Фрідріха Шлейєрмахера „Про різні методи перекладу” та його значення для сучасного перекладознавства / Фрідріх Шлейермахер / пер. Подміногіна В.О., Кальниченка О.А.// Вчені записки ХГІ „НУА”. Т. VIII – 2002. – C. 503–533.
Tymoczko, Maria
2000 “Translation and political engagement. Activism, social change and the role of translation in geopolitical shifts.” The Translator 6 (1): 23–47. DOI logo  TSB
Venuti, Lawrence
1991 “Genealogies of Translation Theory: Schleiermacher.” TTR 4 (2): 125–150. DOI logo  TSB
1995The Invisibility of the Translator. A History of Translation. London/New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
1998The Scandals of Translation. Towards an Ethics of Difference. London/New York: Routledge. DOI logo  BoP