Vähemmistökielet ja kääntäminen [Minority languages and translation]

Albert Branchadell
Käännös Saara Palm
Sisällysluettelo

Keskustelu vähemmistökielistä ja kääntämisestä tulee aloittaa sopivalla vähemmistökielen määritelmällä. Koska käännöstieteessä (ks. Translation Studies) ei ole luotu omaa määritelmää, on turvauduttava muilla aloilla luotuihin määritelmiin. Verrattain toimiva sosiolingvistinen määritelmä annetaan ainoassa olemassa olevassa vähemmistökielten suojaamiselle omistetussa kansainvälisessä sopimuksessa eli Alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa. Peruskirjan mukaan ”alueellinen kieli tai vähemmistökieli” tarkoittaa kieltä, ”i) jota perinteisesti käytetään jonkin valtion tietyllä alueella ja jota käyttävät kyseisen valtion kansalaiset ovat lukumäärältään pienempi väestöryhmä kuin valtion muu väestö, ja ii) joka poikkeaa valtion virallisesta kielestä tai kielistä;” mutta ”iii) sellaisena ei pidetä valtion virallisen kielen tai kielten murteita eikä maahanmuuttajien kieliä”. Tämän määritelmän mukaan vähemmistökieltä [minority language] ei tule sekoittaa pieneen kieleen [minor language] sellaisena kuin sitä käytetään esimerkiksi aikakausjulkaisussa MTM (Minor Translating Major – Major Translating Minor – Minor Translating Minor).

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Lähteet

Branchadell, Albert & West, Lovell M
(eds) 2005Less Translated Languages. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Cronin, Michael
1995“Altered States: Translation and Minority Languages.” TTR 8: 85–103. DOI logo  TSBGoogle Scholar
1996Translating Ireland: Translation, Languages, Cultures. Cork: Cork University Press.  TSBGoogle Scholar
1998“The Cracked Looking Glass of Servants. Translation and Minority Languages in a Global Age.” In Translation and Minority, Lawrence Venuti (ed.), 145–62. Special issue of The Translator 4 (2). Manchester: St. Jerome Publishing. DOI logo  TSBGoogle Scholar
González-Millán, X
1996“Towards a Theory of Translation for ‘Marginal’ Literary Systems. The Galician Situation.” In The Knowledges of the Translator, M. Coulthard & P. Odber de Baubeta (eds), 279–90. Lampeter: Edwin Mellen Press.Google Scholar
Jones, George
2001“Linguistic Minorities and Audiovisual Translation.” http://​www​.aber​.ac​.uk​/cgi​-bin​/mercator​/images​/linguistic​_minorities​_and​_audiov​.pdf [Accessed 7 June 2011]
Millán-Varela, Carmen
2003“‘Minor’ Needs or The Ambiguous Power of Translation.” In Minority Languages in Europe. Frameworks, Status, Prospects, Gabrielle Hogan-Brun & Stefan Wolff (eds), 155–72. Houndmills/New York: Palgrave MacMillan.. DOI logoGoogle Scholar
2004“Hearing voices: James Joyce, narrative voice and minority translation.” Language and Literature 13: 37–54. DOI logoGoogle Scholar
Toury, Gideon
1985“Aspects of translating into minority languages from the point of view of Translation Studies.” Multilingua – Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication 4: 3–10. DOI logoGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
(ed.) 1998Translation and Minority. Special issue of The Translator 4 (2). Manchester: St. Jerome Publishing.  TSBGoogle Scholar

Lisää luettavaa

Millán-Varela, Carmen
2000“Translation, Normalisation and Identity in Galicia(n).” Target 12 (2): 267–82. DOI logoGoogle Scholar
O’Connell, Eithne
2000Minority Language Dubbing for Children. Unpublished doctoral thesis Dublin: DCU = O’Connell, Eithne 2003 Minority Language Dubbing for Children: Screen Translation from German into Irish. Berlin: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
2007“Translation and Minority Language Media – Potential and Problems: An Irish Perspective.” In Minority Language Media. Concepts, Critiques and Case Studies, Mike Cormack & Niamh Hourigan (eds), 212–28. Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Pattanaik, Diptiranjan
2000“The Power of Translation: A Survey of Translation in Orissa.” In Changing the Terms: Translating in the Postcolonial Era, Sherry Simon & Paul St-Pierre (eds), 71–86. Ottawa: University of Ottawa Press.  TSBGoogle Scholar
Zabaleta, Jesus M
1991“Hedadura txiki eta ertalneko hizkuntzetako itzulpena aztertzeko zenbait aldagai bakantzeko saloa.” Senez. Itzulpen eta Terminologiazko Aldizkaria 12: 17–37. English version: 2002. “To Find Variables for the Analysis of Translation between Lesser-diffused and Medium-diffused Languages.” Senez. Itzulpen eta Terminologiazko Aldizkaria 24: 193–206.Google Scholar

Ks. lisää myös

Kuusi, Päivi
2017 ”Varovasti, haurasta! Vähemmistökielet ja kääntäjänkoulutus.” Julkaisussa Ritva Hartama-Heinonen, Marja Kivilehto, Liisa Laukkanen & Minna Ruokonen (toim.), MikaEL Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu, vol. 10, 47–59.Google Scholar