Pealelugemine ja dubleerimine [Voiceover and dubbing]

Jorge Díaz CintasPilar Orero
Imperial College | Autònoma University
tõlkija Roland BrantVivika Aleksejev
Sisukord

Audiovisuaalvaldkonnas on keeleülekandele kaks põhilist lähenemisviisi. Suuline väljund kas jääb suuliseks väljundiks, nagu on originaalversioonis, või see muudetakse kirjalikuks väljundiks. Viimast nimetatakse subtitreerimiseks, mis tähendab originaaldialoogi kujutamist ekraanil kirjaliku tekstina. Esimese all mõistetakse reeglina originaalkõne tõlkimist ja suulist esitamist teises keeles (ingl k revoicing), mille käigus võidakse algupärane heliriba asendada täiesti uue heliribaga sihtkeeles, mistõttu ei kuule ka sihtkeelne vaataja enam originaaldialoogi. Seda tehakse näiteks dubleerimisel (huulte sünkroniseerimisel) ja teksti lugemisel. Teine võimalus on, et tõlge loetakse lähtekeelse dialoogi peale, nii et viimane on taustal endiselt kuulda, nagu pealelugemisel ja suulisel tõlkel.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Kasutatud kirjandus

Cary, Edmond
1960 “La traduction totale: cinema.” Babel 6 (3): 110–115. DOI logoGoogle Scholar
Chaume, Frederic
2004a “Synchronization in dubbing: A translational approach.” In Topics in Audiovisual Translation, Pilar Orero (ed.), 35–52. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins  TSB. DOI logoGoogle Scholar
2004bCine y traducción. Madrid: Cátedra.  TSBGoogle Scholar
Fawcett, Peter
1996On Translating French Literature and Film, Geoffrey T. Harris (ed), 65–88. Amsterdam: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Fodor, Itsvan
1969 “Linguistic and psychological problems of film synchronisation.” Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 19: 69–106 and 379–394.Google Scholar
Franco, Eliana, Matamala, Anna & Orero, Pilar
2010Voice-over Translation: An Overview. Bern: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar
House, Juliane
1981 “Translation quality assessment”. In Readings in Translation Theory, Andrew Chesterman (ed.) 1989, 157–161. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab.  TSBGoogle Scholar
Orero, Pilar
2009 “Voice-over in Audiovisual Translation.” In Audiovisual Translation: Language Transfer on Screen, Jorge Díaz Cintas & Gunilla Anderman (eds), 130–139. Basingstoke: Palgrave Macmillan.  TSB. DOI logoGoogle Scholar
Whitman-Linsen, Candace
1992Through the Dubbing Glass. The Synchronization of American Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt am Main: Peter Lang.  TSBGoogle Scholar

Lisalugemist

Danan, Martine
1991 “Dubbing as an expression of nationalism”. Meta 36(4): 606–614. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Duro, Miguel
(ed.) 2001La traducción para el doblaje y la subtitulación. Madrid: Cátedra.  TSBGoogle Scholar
Herbst, Thomas
1994Linguistiche Aspekte der Synchronisation von Fernsehserien: Phonetik, Textlinguistik Übersetzungstheorie. Tübingen: Niemeyer. DOI logoGoogle Scholar
Paolinelli, Mario & Eleonora Di Fortunato
2005Tradurre per il doppiaggio. Milan: Hoepli.  TSBGoogle Scholar