Przekładoznawstwo [Translation Studies]

Jeremy Munday
Translated by Paula GorszczyńskaMarta Crickmar
Spis treści

Umieszczenie w podręczniku przekładoznawstwa hasła „Przekładoznawstwo” (Translation Studies) niesie za sobą ryzyko uznania go za zbędne, powierzchowne lub za bezpodstawny przejaw samouwielbienia. Ostatecznie problematyka przekładoznawstwa zostanie zapewne poruszona w innych hasłach, począwszy od „Adaptacji”, a na „Internecie i przekładzie” skończywszy. Jednak termin „Przekładoznawstwo” nie jest bynajmniej pozbawiony kontrowersji, a w niniejszym haśle zostanie podjęta próba obniżenia wspomnianego ryzyka poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na tożsamość, historię, rozwój i koncepcje przekładoznawstwa od drugiej połowy XX wieku. Może to stanowić kontekst dla zrozumienia kwestii omawianych bardziej szczegółowo w innych hasłach tej książki, a także uwydatnić poszczególne aspekty podlegające dyskusji.

Full-text access to translations is restricted to subscribers. Log in to obtain additional credentials. For subscription information see Subscription & Price.

Bibliografia

Amos, Flora R
1973Early Theories of Translation. New York: Octagon. Originally published by Columbia University Press, 1920.  TSBGoogle Scholar
Baker, Mona & Malmkjær, Kirsten
(eds) 1997Routledge Encyclopedia of Translation Studies, 1st edition. London & New York: Routledge. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Baker, Mona & Saldanha, Gabriela
(eds) 2008 2nd edition. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London & New York: Routledge. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Bassnett, Susan
1980/1991/2002/2013Translation Studies. 1st/2nd/3rd/4th edition. London & New York: Routledge  TSB. DOI logoGoogle Scholar
2014Translation. Abingdon & New York: Routledge.. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Bassnett, Susan & Lefevere, André
(eds) 1990Translation, History and Culture. London & New York: Pinter.  TSBGoogle Scholar
Bermann, Sandra & Porter, Catherine
(eds) 2013A Companion to Translation Studies. Malden, MA. and Oxford.Google Scholar
Biguenet, John & Schulte, Rainer
(eds) 1989The Craft of Translation. Chicago: University of Chicago Press.  TSBGoogle Scholar
Chan, Leo Takhung
(ed.) 2004Twentieth-Century Chinese Translation Theory. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Chesterman, Andrew
1997Memes of Translation: The spread of ideas in translation theory. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Chesterman, Andrew & Arrojo, Rosemary
2000“Shared ground in Translation Studies.” Target 12 (1): 151–160. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Cheung, Martha
(ed.) 2006An Anthology of Chinese Discourse on Translation: From earliest times to the Buddhist project, Vol.1. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Gambier, Yves & van Doorslaer, Luc
(eds) 2007 The Metalanguage of Translation . Special issue of Target 19 (2). [Also available in book form with the same title, published in 2009. Amsterdam: Benjamins – Benjamins Current Topics 20]. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Gentzler, Edwin
1993 1st edition. Contemporary Translation Theories. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
2001 2nd edition. Contemporary Translation Theories. Clevedon: Multilingual Matters.  TSBGoogle Scholar
Gillespie, Stuart & Hopkins, David
(eds) 2005The Oxford History of Literary Translation in English: Volume 3: 1660–1790. Oxford: Oxford University Press.  TSBGoogle Scholar
Hermans, Theo
(ed.) 2006Translating Others. 2 vols. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Holmes, James S
1988“The Name and nature of Translation Studies.” In Translated! Papers on Literary Translation and Translation Studies, James S. Holmes (ed.), 67–80, Amsterdam & Atlanta: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
House, Juliane
2009Translation. Oxford: Oxford University Press. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Jakobson, Roman
1959“On linguistic aspects of translation.” In On Translation, Reuben Brower (ed.), 173–95. Cambridge, Mass: Harvard University Press.  TSBGoogle Scholar
Kade, Otto
1968Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung. Leipzig: Enzyklopädie.  TSBGoogle Scholar
Kelly, Louis
1979The True Interpreter: History of translation theory and practice in the West. New York: St. Martin’s Press.Google Scholar
Kittel, Harald, Frank, Armin Paul, Greiner, Norbert, Hermans, Theo, Koller, Werner, Lambert, José, Paul, Fritz, together with House, Juliane, Schultze, Brigitte
(eds) 2004/2008/2011 1st/2nd/3rd volume. Übersetzung/Translation/Traduction: Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung/An International Encyclopedia of Translation Studies/Encyclopédie internationale des sciences de traduction. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Malmkjær, Kirsten & Windle, Kevin
(eds) 2011The Oxford Handbook of Translation Studies. Oxford: Oxford University Press. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Munday, Jeremy
2001/2008 1st/2nd edition. Introducing Translation Studies: Theories and applications. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
(ed.) 2009The Routledge Companion to Translation Studies. London & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Nida, Eugene A
1964Toward a Science of Translating with Special Reference to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden: E.J. Brill.  TSBGoogle Scholar
O’Brien, Sharon & Saldanha, Gabriela
2013Research Methodologies in Translation Studies. Manchester: St Jerome.  TSBGoogle Scholar
Pérez González, Luis
2014Audiovisual Translation: Theories, methods, issues. Abingdon and New York: Routledge.Google Scholar
Pöchhacker, Franz
2004Introducing Interpreting Studies. London/New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Pöchhacker, Franz & Shlesinger, Miriam
(eds) 2002The Interpreting Studies Reader. London & New York: Routledge.  BoPGoogle Scholar
Pym, Anthony
2010Exploring Translation Theories. Abingdon & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
Pym, Anthony, Schlesinger, Miriam & Simeoni, Daniel
(eds) 2007Beyond Translation Studies. Amsterdam & Philadelphia: John BenjaminsGoogle Scholar
Rener, Frederick
1989Interpretatio: Language and translation from Cicero to Tytler. Amsterdam & Atlanta: Rodopi.  TSBGoogle Scholar
Robinson, Douglas
(ed.) 1997Western Translation Theory: From Herodotus to Nietzsche. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Schulte, Rainer & Biguenet, John
(eds) 1992Theories of Translation. Chicago: University of Chicago Press.  TSBGoogle Scholar
Shuttleworth, Mark & Cowie, Moira
1997Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
Snell-Hornby, Mary
2006The Turns of Translation Studies: New paradigms or shifting viewpoints? Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Toury, Gideon
1995/2012Descriptive Translation Studies and Beyond. 1st/2nd edition. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  BoPGoogle Scholar
Tyulenev, Sergey
2011Applying Luhmann to Translation Studies. Abingdon & New York: Routledge.  TSBGoogle Scholar
2014Translation and Society: An introduction. Abingdon & New York: Routledge.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2007Enlarging Translation, Empowering Translators. Manchester: St. Jerome.  TSBGoogle Scholar
van Doorslaer, Luc
2007“Risking conceptual maps.” Target 19 (2): 217–33. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Venuti, Lawrence
1995/2008 1st/2nd edition. The Translator’s Invisibility: A history of translation. London & New York: Routledge. DOI logo  BoPGoogle Scholar
(ed.) 2000/2004/2012 1st/2nd/3rd edition. The Translation Studies Reader. London & New York: Routledge DOI logo  BoPGoogle Scholar
Vinay, Jean-Paul & Darbelnet, Jean
1958Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris: Didier.  TSBGoogle Scholar
1958Comparative Stylistics of French and English: A methodology for translation. Translated and edited by Juan C. Sager & Marie.-J. Hamel, Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo  TSBGoogle Scholar
Weissbort, Daniel & Eysteinsson, Astradur
(eds) 2006Translation – Theory and practice: A historical reader. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar