Juana Du

Juana Du

is author of the following article:

image not available
Zhang, Hongzhong, Juana Du and Rui Wang. 2019. “Media credibility”. Journal of Asian Pacific Communication  29:2, 188–210