Juana Du

Juana Du

Author of the following article:

Zhang, Hongzhong, Juana Du and Rui Wang. 2019. Media credibility. Journal of Asian Pacific Communication 29:2, pp. 188–210
Article