Miyuki Kurihara

Miyuki Kurihara

is author of the following articles:

image not available
Yamazaki, Akiko, Keiichi Yamazaki, Keiko Ikeda, Matthew Burdelski, Mihoko Fukushima, Tomoyuki Suzuki, Miyuki Kurihara, Yoshinori Kuno and Yoshinori Kobayashi. 2015. “Interactions between a quiz robot and multiple participants”. In Gaze in Human-Robot Communication, 47–70
image not available
Yamazaki, Akiko, Keiichi Yamazaki, Keiko Ikeda, Matthew Burdelski, Mihoko Fukushima, Tomoyuki Suzuki, Miyuki Kurihara, Yoshinori Kuno and Yoshinori Kobayashi. 2013. “Interactions between a quiz robot and multiple participants”. In Gaze in human-robot communication, 366–389