Part of
Exploring Future Paths for Historical Sociolinguistics
Edited by Tanja Säily, Arja Nurmi, Minna Palander-Collin and Anita Auer
[Advances in Historical Sociolinguistics 7] 2017
► pp. 131156
References

Data sources

Ahlqvist, August
1875Kieletär (‘Language’, fem.).Google Scholar
1877Suomen kielen rakennus (The construction of Finnish). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Archive of Uusi Suometar in the Finnish National Archive
Von Becker, Reinhold
1824Finsk grammatik (Swe.) (Finnish grammar). Åbo: Bibelsällskapets tryckeri.Google Scholar
Finnish National Library’s Digital Collections (DIGI.lib)
Digitized newspaper archive from 1771 to 1910. [URL].
Genetz, Arvid
1881Suomen kielioppi (Finnish grammar). Helsinki: K. E. Holm.Google Scholar
Renwall, Gustaf
1840Finsk språklära. Enkligt den rena Vest-Finska, i bokspråk vanliga Dialecten (Finnish Grammar, according to the pure Western-Finnish and the dialect common in the literary language.) Åbo: Hjelt.Google Scholar

Printed sources

Arwidsson, A. I
1821Om Nationalitet och National Anda (On nationality and national spirit). Åbo Morgonblad 17.21821.Google Scholar
Häkkinen, Kaisa
1994Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia (From Agricola to present-day language. The history of written Finnish). Porvoo: WSOY.Google Scholar
2000Suomen kirjakielen sijajärjestelmän vakiintuminen 1800-luvulla (The stabilization of Finnish case system in standard language in the nineteenth century). In Matti Punttila, Raimo Jussila & Helena Suni (eds.), Pipliakielestä kirjakieleksi (From Biblical language into a written standard language), 171–201. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.Google Scholar
Hakulinen, Lauri
2000 [1946]Suomen kielen rakenne ja kehitys (The structure and development of Finnish). Helsinki: University of Helsinki, Department of Finnish.Google Scholar
Herlin, Ilona & Eeva-Leena Seppänen
2003Partikkeli fennistiikassa: näkökulma tradition muotoutumiseen (Particles in the study of Finnish: Insight into the development of traditions of grammatical description). Virittäjä 107. 185–206.Google Scholar
Huumo, Katja, Lea Laitinen & Outi Paloposki
(eds.) 2004Yhteistä kieltä tekemässä. Näkökulmia suomen kirjakielen kehitykseen 1800-luvulla (Creating the common language: Insights into the development of standard Finnish in the nineteenth century). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Hynönen, Emmi
2013Essiivisijaisten tilanilmausten leksikaalistumisjatkumo (The lexicalization continuum of locative essives). Virittäjä 117. 551–579.Google Scholar
Ikola, Osmo
1961Lauseopin kysymyksiä (Syntactical issues). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Karlsson, Fred
1983Finnish Grammar. Helsinki: WSOY.Google Scholar
Kauranen, Kaisa
2013Mitä ja miksi kansa kirjoitti? (What and why did the common people write?). In Lea Laitinen & Kati Mikkola (eds.), Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (Ploughing with a pen. The process of literacy in the nineteenth-century Finland), 19–54. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Kohtamäki, Ilmari
1956August Ahlqvist suomen kielen ja kirjallisuuden arvostelijana (August Ahlqvist as a critic of Finnish language and literature). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Labov, William
1972Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.Google Scholar
Larjavaara, Matti
1990Suomen deiksis (Deixis in Finnish). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Lauerma, Petri
2005Gustaf Renvall suomen kielen standardoijana (Gustaf Renvall as standardizer of Finnish). Sananjalka 147. 119–157.Google Scholar
Lindgren, Anna-Riitta
2003Kveenien kielen asemasta (On the position of the Kven language). In Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola & Johanna Vaattovaara (eds.), Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta (The meaning of forms. Writings about morphology and variation), 161–185. Helsinki: University of Helsinki, Department of Finnish.Google Scholar
Litola, Katja
2015Vastoinjärkinen komitatiivi. Kiista komitatiivin yksiköstä kansalliskielen projektissa (The irrational comitative. The debate on the singular comitative in the national project). An unpublished MA thesis. [URL].Google Scholar
Mantila, Harri
2010The relationship between variation and standardisation in the creation of a new standard language. In Helena Sulkala & Harri Mantila (eds.), Planning a new standard language. Finnic minority languages meet the new millennium (Studia Fennica Linguistica), 54–73. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Milroy, James & Lesley Milroy
2012Authority in language. Investigating Standard English, 4th edn. London & New York: Routledge.Google Scholar
Nevalainen, Terttu & Helena Raumolin-Brunberg
2017Historical sociolinguistics: Language change in Tudor and Stuart England, 2nd edn. New York & London: Routledge.Google Scholar
Nordlund, Taru
Forthcoming. Mitä kääntäjien kirjeenvaihto kertoo suomentamisen normeista ja ideologioista 1800-luvun lopun Suomessa? (What does the correspondence of translators reveal about linguistic ideologies at the end of the nineteenth century?). Virittäjä.
Pallaskallio, Ritva
2013Kertova tempus. Finiittiverbin aikamuodon valinta katastrofiuutisteksteissä 1860–2004 (Narrative usage of tense in Finnish disaster news texts 1860–2004). [URL].Google Scholar
2016Absoluuttisuudesta relatiivisuuteen: Pluskvamperfektin diskursiiviset funktiot kertovissa teksteissä (Absolute and relative past perfect clauses: The discursive functions of past perfect in narrative contexts). Virittäjä 117. 84–121. [URL].Google Scholar
Paunonen, Heikki
2003Suomen kielen morfologisista muutosmekanismeista (Mechanisms of morphological change in Finnish). In Lea Laitinen, Hanna Lappalainen, Päivi Markkola & Johanna Vaattovaara (eds.), Muotojen mieli. Kirjoituksia morfologiasta ja variaatiosta (The meaning of forms. Writings on morphology and variation), 187–248. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.Google Scholar
Pitkänen, Kaarina
2008Suomi kasvitieteen kieleksi. Elias Lönnrot termistön kehittäjänä (Finnish into a language of botany. Elias Lönnrot as a developer of terminology). Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Remes, Hannu
2009Muodot kontrastissa. Suomen ja viron vertailevaa taivutusmorfologiaa (Forms in contrast. Contrastive inflection in Finnish and Estonian). PhD thesis. University of Oulu. [URL].Google Scholar
Rintala, Päivi
1998Kielikäsitys ja kielenohjailu (Language attitudes and language planning). Sananjalka 40. 47–64.Google Scholar
Stark, Laura
2011The limits of patriarchy. How female networks of pilfering and gossip sparked the first debates on rural gender rights in the nineteenth-century Finnish-language press (Studia Fennica Ethnologica), 38–77. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
2013Sanomalehtien maaseutukirjeet. Itseilmaisun into ja lehdistön portinvartijat (Rural letters in newspapers. Enthusiasm of self-expression and the gatekeepers of the press). In Lea Laitinen & Kati Mikkola (eds.), Kynällä kyntäjät. Kansan kirjallistuminen 1800-luvun Suomessa (Ploughing with a pen. The process of literacy in the nineteenth-century Finland), 145–177. Helsinki: Finnish Literature Society.Google Scholar
Tommila, Päiviö
1988Suomen sanomalehdistön alkuvaiheet (The beginning of the Finnish press). In Päiviö Tommila (ed.), Suomen lehdistön historia 1 (The history of the Finnish press 1), 23–75. Sanomalehtien liitto ry. Kuopio: Kustannuskiila.Google Scholar
Tommila, Päiviö & Maritta Pohls
(eds.) 1989Herää Suomi. Suomalaisuusliikkeen historia (Wake up Finland. The history of the Fennoman movement). Jyväskylä: Kustannuskiila.Google Scholar
Verronen, Marje
1969Varhaisnykysuomen loppupuolen taivutusoppia (Morphology of the latter part of Early Modern Finnish). Unpublished MA thesis. University of Turku, Department of Finnish.
Cited by

Cited by 5 other publications

Haataja, Daniel & Leena Niiranen
2023. Letters to the Paulaharjus from Ruija: The emergence of two writing cultures in Finnish among Kvens in the early twentieth century. Nordic Journal of Linguistics  pp. 1 ff. DOI logo
Nevalainen, Terttu
2018. From speaker innovation to lexical change. Pragmatics & Cognition 25:1  pp. 8 ff. DOI logo
Priiki, Katri
2022. Changes in the proverb formula in Finnish Bibles from 1642 to 1992. Journal of Historical Sociolinguistics 8:2  pp. 237 ff. DOI logo
Sanz‐Sánchez, Israel
2019. Documenting Feature Pools in Language Expansion Situations: Sibilants in Early Colonial Latin American Spanish. Transactions of the Philological Society 117:2  pp. 199 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 16 september 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.