Article published In:
Literary Translation in the Era of Artificial Intelligence: Challenges and Its Future Prospects
Edited by Wang Ning and Wang Hongtao
[Babel 69:4] 2023
► pp. 483498
References
Bhattacharyya, Pushpak
2015Machine Translation. Boca Raton, London, New York: CRC Press. DOI logoGoogle Scholar
Barthes, Roland
1991Mythologies, translated by Annette Lavers. New York: Noonday Press.Google Scholar
Bassnett, Susan, and André Lefevere
1995Translation, History and Culture. New York: Cassell.Google Scholar
Chang, Chihtung
1900China’s Only Hope: An Appeal by Her Greatest Viceroy, translated by Woodbridge, S. I. New York: Fleming H. Revell Company.Google Scholar
Chen, Shanbang
1990Zhang Zhidong quanxue pian pingzhu 張之洞勸學篇評注 [Commentary on Zhang Zhidong’s essay on study]. Dalian: Dalian Publishing House.Google Scholar
Chen, Wei 陈伟
2020 “Jiqi fanyi dui yizhe zhutixing de jiegou: Jianlun rengong fanyi de weilai luojiaodian” 机器翻译对译者主体性的解构:兼论人工翻译的未来落脚点 [Deconstruction of translator’s subjectivity by machine translation: And on the future foothold of human translation.” Waiyu yanjiu 外語研究 [Foreign languages research] 2: 76–83.Google Scholar
Freeden, Michael
2003Ideology: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Grossman, Edith
2006Why Translation Matters. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Kenny, Dorothy
2018 “Sustaining Disruption? The Transition from Statistical to Neural Machine Translation.” Revista Tradumàtica 161: 59–70.Google Scholar
Koehn, Phillip
2010Statistical Machine Translation. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Koehn, Philipp
2020Neural Machine Translation. New York: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Lefevere, André
2012Translating Literature: Practice and Theory in a Comparative Literature Context. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.Google Scholar
Li, Yachao 李亚超, Deyi Xiong 熊德意, and Min Zhang 张民
2018 “Shenjing jiqi fanyi zongshu” 神经机器翻译综述 [A survey of neural machine translation]. Jisuanji xuebao 计算机学报 [Chinese journal of computers] 41(12): 2734–2755.Google Scholar
Liu, Qun 刘群
2009 “Jiqi fanyi yanjiu xin jinzhan” 机器翻译研究新进展 [Recent developments in machine translation research]. Dangdai yuyanxue 当代语言学 [Contemporary linguistics] 21: 147–158.Google Scholar
Longman online dictionary
2021 “destiny.” Accessed 30 August 2021. [URL]
Qin, Ying 秦颖
2018 “Jiyu shenjing wangluo de jiqi fanyi zhiliang pingxi ji dui fanyi jiaoxue de yingxiang” 基于神经网路的机器翻译质量评析及对翻译教学的影响 [An analytical study of neural network machine translation and its impacts on translation teaching]. Waiyu dianhua jiaoxue 外语电化教学 [Technology enhanced foreign language education] 21: 51–56.Google Scholar
Song, Shizhen 宋仕振
2019 “Shilun jiqi fanyi yu rengong fanyi de weilai guanxi” 试论机器翻译与人工翻译的未来关系 [On the future relationship between machine translation and human translation]. Weilai yu fazhan 未来与发展 [Future and development] 21: 25–30.Google Scholar
Tymoczko, Maria
1999Translation in a Postcolonial Context: Early Irish Literature in English Translation. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Wilks, Yorick
2009Machine Translation: Its Scope and Limits. New York: Springer.Google Scholar
Wang, Huashu 王华树
2017 “Yuyan fuwu de xietong chuangxin yu guifan fazhan – 2016 zhongguo yuyan fuwuye dahui ji zhongguo yixie nianhui zongshu” 语言服务的协同创新与规范发展——2016中国语言服务业大会暨中国译协年会综述 [Collaborative innovation and standardized development of language services – a summary of the 2016 Conference of China Language Service Industry and Translators Association of China]. Zhongguo fanyi 中国翻译 [Chinese translators journal] 11: 85–88.Google Scholar
Williams, Raymond
1977Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Xi, Jinping 习近平
2018Lun jianchi tuidong goujian renlei mingyun gongtongti 论坚持推动构建人类命运共同体 [On building a human community with a shared future]. Beijing: Zhongyang bianyi chubanshe.Google Scholar
Xi, Jinping
2019aOn Building a Human Community with a Shared Future. Beijing: Zhongyang bianyi chubanshe.Google Scholar
2019bConstruisons une Communité de Destin pour L’humanité. Beijing: Zhongyang bianyi chubanshe.Google Scholar
Zhang, Jiajun 张家俊, and Chengqing Zong 宗成庆
2017 “Shenjing wangluo yuyan moxing zai tongji jiqi fanyi zhong de yingyong” 神经网路语言模型在统计机器翻译中的应用 [Application of neural language model in statistical machine translation]. Qingbao Gongcheng 情报工程 [Technology intelligence engineering] 3 (3): 21–28.Google Scholar
Zhang, Jiajun, and Chengqing Zong
2020 “Neural Machine Translation: Challenges, Progress and Future.” Science China Technological Sciences 63 (10): 2028–2050. DOI logoGoogle Scholar
Zhang, Rui 张锐
2017 “Huang Youyi: Shehui hai meiyou wanquan renshi dao fanyi de jiazhi” 黄友义:社会还没有完全认识到翻译的价值 [Huang Youyi: The society has not realized the value of translation fully yet]. 23 March 2017. Accessed 11 August 2021. [URL]
Zhao, Yingji 赵应吉, Yinqi Liu 刘寅齐, and Siying Chen 陈思莹
2019 “Jiqi fanyi yanjiu jinzhan dui fanyi zhiyehua de yingxiang” 机器翻译研究进展对翻译职业化的影响 [The influence of research development in machine translation on translation professionalization]. Waiguo yuwen (shuangyue kan) 外国语文(双月刊 [Foreign Language and Literature (bimonthly)] 351: 111–117.Google Scholar