Article published In:
Babel
Vol. 69:6 (2023) ► pp.822847
References
Abbas, Ackbar
1997Hong Kong: Culture and the Politics of Disappearance. Hong Kong: Hong Kong University Press.Google Scholar
Au, Chung-to
2020The Hong Kong Modernism of Leung Ping-kwan. Lanham: Lexington Books.Google Scholar
Barthes, Roland
1972Critical Essays, translated by Richard Howard. Evanston: Northwestern University Press.Google Scholar
Bassnett, Susan, and Andre Lefevere
eds. 1990Translation, History and Culture. London: Pinter.Google Scholar
1998Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Clevedon: Multilingual Matters. DOI logoGoogle Scholar
Batchelor, Kathryn
2018Translation and Paratexts. London and New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Beetham, Margaret
1989 “The Periodical as a Publishing Genre.” Victorian Periodicals Review 22, no. 3: 96–100.Google Scholar
Bly, Robert
1973 “Tan babuluo.Nieluda” 談巴布羅.聶魯達 [On Pablo Neruda], translated by Kwok-wai Li. Wen lin 文林 [Grove magazine] 121: 14–16.Google Scholar
Bourdieu, Pierre
1993The Field of Cultural Production, translated by Randal Johnson. New York: Columbia University Press.Google Scholar
Chan, Chi-tak 陳智德
2001 “Lin yi liang shilun yu 50 niandai xianggang xinshi de zhuanbian” 林以亮詩論與50年代香港新詩的轉變 [Stephen Soong’s poetic theory and the transformation of Hong Kong poetry in the 1950s]. Zuo Jia 作家 [Writers] 111: 85–93.Google Scholar
2019Genzhuo wocheng: Zhanhou zhi 2000 niandai de xianggang wenxue 根著我城 : 戰後至2000年代的香港文學 [Rooted in my city: Hong Kong literature from the postwar years to the 2000s]. New Taipei City: Linking Publishing Co.Google Scholar
Chan, Koon-chung 陳冠中
2005Wo zhe yi dai xianggang ren 我這一代香港人 [My generation of Hong Kongers]. Hong Kong: Oxford University Press.Google Scholar
Chen, Pingyuan 陳平原
2015“Xin wenhua” de jueqi yu liubo 「新文化」的崛起與流播 [The rise and spread of “new culture”]. Beijing: Beijing daxue chubanshe.Google Scholar
Cheung, Esther M. K.
2012 “Introduction to the New Edition: New Ends in a City of Transition.” In City at the End of Time: Poems by Leung Ping-kwan, edited and introduced by Esther M. K. Cheung, 1–19. Hong Kong: Hong Kong University Press.Google Scholar
Chow, Kai-wing 周佳榮
2017Xianggang baokan yu dazhong chuanbo 香港報刊與大眾傳播 [Hong Kong newspaper and mass communication]. Hong Kong: Cosmos Books Ltd.Google Scholar
Chow, Rey
1998Ethics After Idealism: Theory, Culture, Ethnicity, Reading. Bloomington: Indiana University Press.Google Scholar
Chu, Stephen Yiu-wai
ed. 2017Hong Kong Culture and Society in the New Millennium: Hong Kong as Method. Singapore: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Constanza Guzmán, María
2019 “Introduction.” Translation and Interpreting Studies 14 (2): 169–173. DOI logoGoogle Scholar
2023 “Translation and Print Culture in Latin America.” In The Routledge Handbook of Latin American Literary Translation, edited by Delfina Cabrera and Denise Kripper, 311–329. London and New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Córdoba Serrano, María Sierra
2019 “Periodicals in/and Translation in Different Disciplinary Traditions.” Translation and Interpreting Studies 14 (2): 325–332. DOI logoGoogle Scholar
DiCenzo, Maria
2015 “Remediating the Past: Doing ‘Periodical Studies’ in the Digital Era.” English Studies in Canada 41 (1): 19–39. DOI logoGoogle Scholar
Ernst, Jutta, Dagmar von Hoff, and Oliver Scheiding
eds. 2022Periodical Studies Today: Multidisciplinary Analyses. Leiden, Boston: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Ernst, Jutta
2022 “Translation.” In Periodical Studies Today: Multidisciplinary Analyses, edited by Jutta Ernst, Dagmar von Hoff, and Oliver Scheiding, 253–254. Leiden, Boston: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Even-Zohar, Itamar
[1978] 2021 “The Position of Translated Literature within the Literary Polysystem (Revised in 1990).” In The Translation Studies Reader, 4th ed., edited by Lawrence Venuti, 191–196. London and New York: Routledge.Google Scholar
Fan, Sin-piu 樊善標
2019Diting zayin: Baozhi fukan yu xianggang wenxue shengchan (1930–1960 niandai) 諦聽雜音:報紙副刊與香港文學生產(1930–1960年代) [Listening to the noise: Newspaper supplements and literary production in Hong Kong (1930s–1960s)]. Beijing: Chung Hwa Book Company.Google Scholar
Fólica, Laura, Diana Roig-Sanz, and Stefania Caristia
Franco, Jean
[1971] 1973 “Dao nieluda zhi er – Zuihou yiwei langman shiren悼聶魯達之二——最後一位浪漫詩人 [In memory of Neruda: The last romantic poet], translated by Jin-hong Mok 莫展鴻. Wen lin 文林 [Grove magazine] 12: 7.Google Scholar
Freitag, Florian
2022 “Translation and periodical studies: The Pionier’s rewriting of Frank Norris’s The Octopus.” In Periodical Studies Today: Multidisciplinary Analyses, edited by Jutta Ernst, Dagmar von Hoff, and Oliver Scheiding. Leiden: Brill.Google Scholar
Ge, Gong-zhen 戈公振
2019 [1926]Zhongguo baoxue shi 中國報學史 [A history of Chinese journalism]. Jinan: Shandong huabao chubanshe.Google Scholar
Guo, Yanli 郭延禮
2005Zhongguo jindai fanyi wenxue gailun (xiu ding ben) 中國近代翻譯文學概論(修訂本) [Introduction to modern Chinese literary translation (revised edition)]. Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Guo, Zhigang 郭志剛
2006Ershi shiji zhongguo wenxue qikan yu sichao (1897–1949) 二十世紀中國文學期刊與思潮(1897–1949) [Chinese literary periodicals and thoughts in the twentieth century (1897–1949)]. Nanchang: Baihuazhou wenyi.Google Scholar
Hockx, Michel
1999 “Playing the Field: Aspects of Chinese Literary Life in the 1920s.” In The Literary Field of Twentieth Century China, edited by Michel Hockx, 61–78. Honolulu: University of Hawai‘i Press.Google Scholar
2011Questions of Style: Literary Societies and Literary Journals in Modern China, 1911–1937. Leiden: Brill.Google Scholar
Holock, Donald, and Shu-ying Tsau Holock
1992 “ ‘Not Marxism in Words’: Chinese Proletarian Fiction and Socialist Realism.” Journal of South Asian Literature 27 (2): 1–28.Google Scholar
Huang, Ji-chi 黃繼持
1998 “Xianggang wenxue zhutixin de fazhan香港文學主體性的發展 [The development of subjectivity of Hong Kong literature]. In Zhuiji xianggang wenxue 追跡香港文學 [In search of Hong Kong literature], edited by Ji-chi Huang 黃繼持, Wai-luen Lo 盧瑋鑾, and William Tay 鄭樹森, 91–101. Hong Kong: Oxford University Press.Google Scholar
Huang, Jun-dong 黃俊東
1972 “Xianggang wenxue wenti taolun zhi liu: Cong ‘pipan xieshi zhuyi’ shuo qi” 香港文學問題討論之六:從「批判寫實主義」說起 [Discussion on Hong Kong literature, no.6: From “critical realism” onwards]. Zhongguo xuesheng zhoubao 中國學生周報 [Chinese student weekly], 10531: 4.Google Scholar
Kwong, Connie Ho-yee 鄺可怡
2010 “1985 nian shanghai wenxue de wenxue pinglun1985年《上海文學》的文學評論 [Literary review in Shanghai literature, 1985]. Huadong shifan daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 華東師範大學學報(哲學社會科學版) [Journal of East China Normal University (social sciences edition)] (1): 95–101.Google Scholar
Latham, Sean, and Robert Scholes
2006 “The Rise of Periodical Studies.” PMLA 121 (2): 517–531. DOI logoGoogle Scholar
Lefevere, André
1992Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London and New York: Routledge.Google Scholar
Leung, Ping-kwan 梁秉鈞
ed. and trans. 1971Meiguo dixia wenxue xuan 美國地下文學選 [The new American writing]. Taipei: Huan-yu.Google Scholar
ed. and trans. 1972Dangdai lading meizhou xiaoshuo xuan 當代拉丁美洲小說選 [Contemporary Latin American short stories]. Taipei: Huan-yu.Google Scholar
1985You shi 游詩 [Journey: An exhibition of poetry and etching]. Hong Kong: Xianggang zhonghua wenhua cujin zhongxin.Google Scholar
1988 “Fanyi yu shixue: xiandaishi de zhuanhua yu celue翻譯與詩學:現代詩的轉化與策略 [Translation and poetics: The transformation and strategy of modern poetry]. In Shizhengju zhongwen wenxuezhou shizhounian zhiqing jinian lunwenji 市政局中文文學週十周年誌慶紀念論文集 [Anthology of essays from the annual Chinese literary week], 130–137. Hong Kong: Urban Council Public Library.Google Scholar
2000Dong xi 東西 [East West matters]. Hong Kong: Oxford University Press.Google Scholar
2006Shucai de zhengzhi 蔬菜的政治 [Vegetable politics]. Hong Kong: Oxford University Press.Google Scholar
Leung, Ping-kwan
2009 “Poetry Writing and Translation,” translated by Yidu Guo. In Belief, History and the Individual in Modern Chinese Literary Culture, edited by A. K. Wardega, 129–136. Cambridge: Cambridge Scholars Publisher.Google Scholar
Li, Bo
Li, Bo 李波
2022 “Xianggang zaoqi wenxue qikan lianzai de fanyi yanjiu: yi xin xiao shuo cong (1907–1908) wei li香港早期文學期刊連載的翻譯研究:以《新小說叢》(1907–1908)為例 [A study of translation in early literary periodical serials in Hong Kong: The Collection of New Fiction (1907-1908) as an example]. Journal of Translation Studies 6 (1): 53–77.Google Scholar
Liu, Lingyi 柳玲依
1978 “Lading meizhou wenxue de bianqian拉丁美洲文學的變遷 [The development of Latin American literature]. Haiyang wenyi 海洋文藝 [Ocean literature] 5 (4): 91–93.Google Scholar
Neruda, Pablo
1951Nieluda shiwenji 聶魯達詩文集 [Poems and proses of Pablo Neruda], translated by Shuipai Yuan 袁水拍. Beijing: Renmin wenxue chubanshe.Google Scholar
1973a “Jieshi jijian shiqing解釋幾件事情 [I explain some things], translated by Yesi 也斯. Wen lin 文林 [Grove magazine] 121: 22.Google Scholar
1973b “Jieshi yi xie shiqing解釋一些事情 [I explain some things], translated by Shuipai Yuan 袁水拍. Pan ku 盤古 561: 42–43.Google Scholar
1973c “Lun shi ge – wei nieluda xuanji e yi ben xie de xu論詩歌——爲「聶魯達選集」俄譯本寫的序 [On poetry: Preface for the Russian translated version of Selected poems of Pablo Neruda ], translator unknown. Pan ku 盤古 631: 42.Google Scholar
2004The Essential Neruda: Selected Poems (Bilingual in English and Spanish), edited by Mark Eisner, translated by Mark Eisner, et al. San Francisco: City Lights Books.Google Scholar
Ngai, Ling-tun 危令敦
2019Dangdai wenyi yanjiu: Yi xianggang, maxin, nanyue de wenxue chuangzuo wei zhongxin de kaocha 《當代文藝》研究:以香港、馬新、南越的文學創作為中心的考察 [A Study of Current Literature: An examination focusing on the literary creations of Hong Kong, Malaysia, Singapore, and South Vietnam]. Hong Kong: Cosmos Books.Google Scholar
Özmen, Ceyda
2019 “Beyond the Book: The Periodical as an ‘Excavation Site’ for Translation Studies.” TranscUlturAl 11 (1): 3–21. DOI logoGoogle Scholar
Pellatt, Valerie
2013Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Pykett, Lyn
1989 “Reading the Periodical Press: Text and Context.” Victorian Periodicals Review 22 (3): 100–108.Google Scholar
Robbe-Grillet, Alain
1989For a New Novel: Essays on Fiction. Translated by Richard Howard. Evanston, Illinois: Northwestern University Press.Google Scholar
Scholes, Robert, and Clifford Wulfman
2010Modernism in the Magazines: An Introduction. New Haven: Yale University Press.Google Scholar
Shan, Te-hsing 單德興
2007 “Lengzhan shidai de meiguo wenxue zhongyi: Jinri shijie chubanshe yanjiu冷戰時代的美國文學中譯:今日世界出版社研究 [Translating American literature into Chinese in the cold war era: The cultural politics and significance of World Today Press’s literary translation]. Zhong Wai wenxue 中外文學 [Chung Wai literary] 36 (4): 317–346.Google Scholar
Shen, Shuang
2009Cosmopolitan Publics: Anglophone Print Culture in Semi-colonial Shanghai. New Brunswick: Rutgers University Press.Google Scholar
Song, Chris 宋子江
2013 “Yuan Shuipai he Lin Yiliang bianyi de meiguo shige袁水拍和林以亮編譯的美國詩歌 [Yuan Shuipai’s and Stephen Soong’s anthologization and translation of American poetry]. Xiandai zhongwen wenxue xuebao 現代中文文學學報 [Journal of modern literature in Chinese] 11 (1): 45–74.Google Scholar
Song, Chris
2019 “Ronald Mar and the Trope of Life: The Translation of Western Modernist Poetry in Hong Kong.” In Chinese Poetry and Translation: Rights and Wrongs, edited by Maghiel van Crevel and Lucas Klein, 249–264. Amsterdam: Amsterdam University Press. DOI logoGoogle Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2019 “Periodical Codes and Translation: An Analysis of Varlık in 1933–1946.” Translation and Interpreting Studies 14(2): 174–197. DOI logoGoogle Scholar
Tay, William 鄭臻, and Leung Ping-kwan 梁秉鈞
eds. and trans. 1970Dangdai faguo duanpian xiaoshuo xuan 當代法國短篇小說選 [Contemporary French short stories]. Taipei: Chen Chong.Google Scholar
Tay, William 鄭樹森
1989Dangdai dongou wenxue xuan 當代東歐文學選 [East European literature today]. Taipei: Yun-chen.Google Scholar
1990Kuqi de chuanghu 哭泣的窗戶 [Weeping windows]. Taipei: Hong-fan.Google Scholar
1993Dangdai shijie jiduanpian 當代世界極短篇 [Contemporary very short shories of the world]. Taipei: Er-ya.Google Scholar
2013Jie yuan liang di: Tai gang wentan suoyi 結緣兩地:台港文壇瑣憶 [Bonding between two places: A memoir of the literary world in Taiwan and Hong Kong]. Taipei: Hong-fan.Google Scholar
Teng, Wei
2018 “Pablo Neruda in contemporary China: Translation between national and international politics (1949–1979).” In Re-mapping World Literature: Writing, Book Markets and Epistemologies between Latin America and the Global South, edited by G. Müller, J. Locane and B. Loy, 175–188. Berlin and Boston: De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Toury, Gideon
2012Descriptive Translation Studies – and Beyond, rev. ed. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
van Doorslaer, Luc
2011 “The Relative Neglect of Newspapers in Translation Studies Research.” In Between Cultures and Texts, edited by Antoine Chalvin, Anne Lange, and Daniele Monticelli, 45–54. Frankfurt and Main: Peter Lang.Google Scholar
Venuti, Lawrence
1998The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference. London: Taylor and Francis Group. DOI logoGoogle Scholar
Wan, Kin-lau 溫健騮
1972a “Xianggang wenxue wenti taolun zhi er: Pipan xieshi zhuyi shi xianggang wenxue de chulu香港文學問題討論之二:批判寫實主義是香港文學的出路 [Discussion on Hong Kong literature, no. 2: Critical realism as the way out for Hong Kong literature]. Zhongguo xuesheng zhoubao 中國學生周報 [Chinese student weekly] 10511: 3.Google Scholar
1972b “Xianggang wenxue wenti taolun zhi ba: Hai shi pipan xieshi zhuyi de daqi香港文學問題討論之八:還是批判寫實主義的大旗 [Discussion on Hong Kong literature, no. 8: The banner of critical realism]. Zhongguo xuesheng zhoubao 中國學生周報 [Chinese student weekly] 10581: 4.Google Scholar
Wong, Ka-ki 王家琪
2018 “Wenxue fanyi zuowei pinglun: Yesi liu qi shi nian dai de xifang wenxue yijie文學翻譯作為評論:也斯六、七十年代的西方文學譯介 [Literary translation as criticism: Yesi’s introduction and translation of Western literature in the 1960s and 1970s]. Zhong Wai wenxue 中外文學 [Chung Wai literary] 47 (2): 125–179. DOI logoGoogle Scholar
2020Suye sishinian: Huigu ji yanjiu 素葉四十年:回顧及研究 [Forty years of Su Yeh: A retrospective and research]. Hong Kong: Chung Hwa Book Co.Google Scholar
2021Yesi de xianggang gushi: Wenxueshi lunshu yanjiu 也斯的香港故事:文學史論述研究 [Yesi’s Hong Kong Stories: A study of the discourse of literary history]. Hong Kong: Chung Hwa Book Co.Google Scholar
Wu, Fu-hui 吳福輝
1994 “Zuowei wenxue (shangpin) shengchan de haipai qikan作為文學(商品)生產的海派期刊 [The Shanghai journals as literary (commodities) production]. Zhongguo xiandai wenxue yanjiu congkan 中國現代文學研究叢刊 [Modern Chinese literature research series] 1994 (1): 1–15.Google Scholar
Ye, Michelle Jia 葉嘉
2021Tongsu yu jingdianhua de huxian: Minguo chunian Shanghai wenyi zazhi fanyi yanjiu 通俗與經典化的互現:民國初年上海文藝雜誌翻譯研究 [The interplay of popularity and canonization: a study of the translation of Shanghai literary magazines in the early Republican China]. Taipei: Ainosco Press.Google Scholar
Ye, Michelle Jia
2022 “A history from below: Translators in the publication network of four magazines issued by the China Book Company, 1913–1923.” Translation Studies 15 (1): 37–53. DOI logoGoogle Scholar
Yesi 也斯
1971a “Shijie he shi gaibian le世界和詩改變了 [The world and poetry have changed]. Kuai bao 快報 [Express], 10 November 1971.Google Scholar
1971b “Yiqie dou fenshao qilai一切都焚燒起來 [Everything burns up]. Kuai bao 快報 [Express], 11 November 1971.Google Scholar
1971c “Ji ju ti wai hua幾句題外話 [A few off-topic remarks]. Kuai bao 快報 [Express], 13 November 1971.Google Scholar
1973a “San shi qi ge duzhe三十七個讀者 [Thirty-seven readers]. Kuai bao 快報 [Express], 29 January 1973.Google Scholar
1973b “Jieshao bo qi shi介紹波豈士 [Introducing Borges]. Kuai bao 快報 [Express], 27 January 1973.Google Scholar
1974a “Quanmian zuqiu, quanmian wenxue全面足球,全面文學 [Total football, total literature]. Kuai bao 快報 [Express], 14 July 1974.Google Scholar
1974b “Shiyi詩藝 [Poetics]. Kuai bao 快報 [Express], 15–21 September 1974.Google Scholar
1996 “ Siji, Wenlin, ji qita《四季》、《文林》及其他 [ The Four Seasons, Grove Magazine, and others]. In Xianggang wenhua kongjian yu wenxue 香港文化空間與文學 [Hong Kong cultural space and literature], 169–178. Hong Kong: Youth Literary Bookstore.Google Scholar