Chapter published in:
A World Atlas of Translation
Edited by Yves Gambier and Ubaldo Stecconi
[Benjamins Translation Library 145] 2019
► pp. 215242
References

References

Argunşah, Mustafa
(ed.) 1999Muhammed b. Mahmûd-ı Şirvânî Tuhfe-i Murâdi: İnceleme, Metin, Dizin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.Google Scholar
Caferoğlu, Ahmet
1993Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. 3rd ed. Istanbul: Enderun Kitabevi.Google Scholar
Clauson, Gerard
1972An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. London: Oxford University Press.Google Scholar
Demircioğlu, Cemal
2003 “19. Yüzyıl Sonu Türk Edebiyatında ‘Tercüme Kavramı”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), Kaf Dağının Ötesine Varmak, Günay Kut Armağanı, Sayı 27, Cilt II, Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 13–31.Google Scholar
2005From Discourse to Practice: Rethinking “Translation” (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition. Unpublished Ph.D. Thesis, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey.Google Scholar
2009 “Translating Europe: The Case of Ahmed Midhat as an Ottoman Agent of Translation”. In Agents of Translation, John Milton and Paul Bandia (eds.), 131–159. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
2013 “El-Cahız’dan Manastırlı Mehmet Rıfat’a: Arap Çeviri Kuramcıları ile Osmanlı Mütercimleri Arasındaki BağlantılarTurkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8 (13), Fall 2013: 739–759.Google Scholar
Dihhüda, Ali Ekber
1919Lügatname. Tehran.Google Scholar
Dilçin, Cem
1991Mes‘ûd Bin Ahmed Süheyl ü Nev-Bahâr: İnceleme, Metin, Sözlük. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları.Google Scholar
Fraenkel, Siegmund
1962Die Aramäischen Fremdwörter im Arabischen. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung.Google Scholar
Furat, A. Subhi
1988 “Vankulu” in İslam Ansiklopedisi 13: 202–203. Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.Google Scholar
Gökyay, Orhan Şaik
1976 “Kenzü’l-Küberâ ve Mahakkü’l-Ulemâ” in Çevren. 9: 37–51; and 10: 43–79; and 11, 173–175.Google Scholar
Hermans, Theo
1995 “Revisiting the Classics: Toury’s Empiricism Version One” in The Translator, Volume 1, Number 2, 215–223. CrossrefGoogle Scholar
Hüseyin, Hüsnü
1880–1881İlaveli Müntehabat-ı Lügat-ı Osmaniyye. [yy].Google Scholar
Kaplan, Ramazan
1998Klâsikler Tartışması Başlangıç Dönemi. Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.Google Scholar
Kemal, Paşazade Saîd
1888–1889Galatat-ı Terceme, 2nd Notebook. Istanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.Google Scholar
Kolcu, Ali İhsan
1999Türkçe’de Batı Şiiri. Ankara: Gündoğan Yayınları.Google Scholar
Mehmed, Vani
(trans.) 1755–1756Vankulu Lügati. Istanbul: Dârü’t-Tıbaatü’l-Âmire.Google Scholar
Mütercim, Asım
(trans.) 1817–1818El-Okyanus el-basit fi tercemet’il-kamus el-muhit, vol 3. Istanbul: Darü’t-Tıbaatü’l-Âmire.Google Scholar
Okiç, M. Tayyib
1966 “Hadiste Tercüman” in Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi xiv: 27–52.Google Scholar
Orhonlu, Cengiz
1993 “Tercüman” in İslâm Ansiklopedisi 12 (I): 175–181. Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.Google Scholar
Ölmez, Mehmet
1997 “Kurzer Überblick über die Buddhistische Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)”. In Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Nevin Önberk Armağanı. Mehmet Ölmez (ed.), 225–256. Ankara: Simurg.Google Scholar
Özkan, Mustafa
1993Gülistan Tercümesi: Giriş, İnceleme, Metin, Sözlük. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları.Google Scholar
Paker, Saliha
1998 “Turkish Tradition” in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.), 571–582. London/New York: Routledge.Google Scholar
2002 “Translation as Terceme and Nazire: Culture-bound Concepts and their Implications for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History”. In Crosscultural Transgressions, Research Models in Translation Studies II Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 120–143. Manchester: St Jerome.Google Scholar
2006 “Ottoman Conceptions of Translation and its Practice. The 1897 ‘Classics Debate’ as a Focus for Examining Change”, in Translation Others, Theo Hermans (ed.), vol. 2, 325–348. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Reşad Faik
undated] Mükemmel Osmanlı Lügati. [Istanbul]: Tefeyyüz Kütüphanesi.
Şemseddin, Sami
1899–1900Kamus-ı Türkî. Dersaadet: İkdam Matbaası.Google Scholar
Tahir-Gürçağlar, Şehnaz
2008 “The Politics and Poetics of Translation in Turkey 1923–1960” Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Tahir-Gürçağlar, Şehnaz, Saliha Paker and John Milton
(eds) 2015 “Introduction” in Tradition, Tension and Translation in Turkey, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Tekin, Şinasi
1995/2008 “Eski Türklerde Tercüme Faaliyetleri” paper presented in the regular seminars arranged by Saliha Paker for the contribution to the first Ph.D. courses in 1995 on “History of Translation in Ottoman/Turkish Society”, at the department of Translation and Interpreting of Boğaziçi University. Published in 2008: “Eski Türklerde Tercüme Geleneği” Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), Şinasi Tekin Hatıra Sayısı, Sayı 32, Cilt II, Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 99–111.
2000 “Timur Öncesinde Anadolu ile Orta Asya Türk Dünyası Arasındaki Kültür İlişkileri ve Güzîde Kitabı’nın ‘Tercüme’ Hikâyesi” in Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 151–194.Google Scholar
Varlık, Mustafa Çetin
1979 “Şeyh-oğlu’nun Kenzü’l-Küberâ ve Mehakku’l-Ulemâ Adlı Tercüme Eseri” in I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Istanbul, 15–20.X1973) Teblğler, Istanbul, 543–552.Google Scholar
Yavuz, Kemal
(ed.) 1991Şeyhoğlu Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ: İnceleme, Metin, İndeks. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.Google Scholar