Chapter published in:
A World Atlas of Translation
Edited by Yves Gambier and Ubaldo Stecconi
[Benjamins Translation Library 145] 2019
► pp. 215242
References

References

Argunşah, Mustafa
(ed.) 1999Muhammed b. Mahmûd-ı Şirvânî Tuhfe-i Murâdi: İnceleme, Metin, Dizin. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.
Caferoğlu, Ahmet
1993Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. 3rd ed. Istanbul: Enderun Kitabevi.
Clauson, Gerard
1972An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. London: Oxford University Press.
Demircioğlu, Cemal
2003 “19. Yüzyıl Sonu Türk Edebiyatında ‘Tercüme Kavramı”, Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), Kaf Dağının Ötesine Varmak, Günay Kut Armağanı, Sayı 27, Cilt II, Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 13–31.
2005From Discourse to Practice: Rethinking “Translation” (Terceme) and Related Practices of Text Production in the Late Ottoman Literary Tradition. Unpublished Ph.D. Thesis, Boğaziçi University, Istanbul, Turkey.
2009 “Translating Europe: The Case of Ahmed Midhat as an Ottoman Agent of Translation”. In Agents of Translation, John Milton and Paul Bandia (eds.), 131–159. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Crossref link
2013 “El-Cahız’dan Manastırlı Mehmet Rıfat’a: Arap Çeviri Kuramcıları ile Osmanlı Mütercimleri Arasındaki BağlantılarTurkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8 (13), Fall 2013: 739–759.
Dihhüda, Ali Ekber
1919Lügatname. Tehran.
Dilçin, Cem
1991Mes‘ûd Bin Ahmed Süheyl ü Nev-Bahâr: İnceleme, Metin, Sözlük. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları.
Fraenkel, Siegmund
1962Die Aramäischen Fremdwörter im Arabischen. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung.
Furat, A. Subhi
1988 “Vankulu” in İslam Ansiklopedisi 13: 202–203. Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Gökyay, Orhan Şaik
1976 “Kenzü’l-Küberâ ve Mahakkü’l-Ulemâ” in Çevren. 9: 37–51; and 10: 43–79; and 11, 173–175.
Hermans, Theo
1995 “Revisiting the Classics: Toury’s Empiricism Version One” in The Translator, Volume 1, Number 2, 215–223. Crossref link
Hüseyin, Hüsnü
1880–1881İlaveli Müntehabat-ı Lügat-ı Osmaniyye. [yy].
Kaplan, Ramazan
1998Klâsikler Tartışması Başlangıç Dönemi. Ankara: Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı.
Kemal, Paşazade Saîd
1888–1889Galatat-ı Terceme, 2nd Notebook. Istanbul: Şirket-i Mürettibiye Matbaası.
Kolcu, Ali İhsan
1999Türkçe’de Batı Şiiri. Ankara: Gündoğan Yayınları.
Mehmed, Vani
(trans.) 1755–1756Vankulu Lügati. Istanbul: Dârü’t-Tıbaatü’l-Âmire.
Mütercim, Asım
(trans.) 1817–1818El-Okyanus el-basit fi tercemet’il-kamus el-muhit, vol 3. Istanbul: Darü’t-Tıbaatü’l-Âmire.
Okiç, M. Tayyib
1966 “Hadiste Tercüman” in Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi xiv: 27–52.
Orhonlu, Cengiz
1993 “Tercüman” in İslâm Ansiklopedisi 12 (I): 175–181. Istanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Ölmez, Mehmet
1997 “Kurzer Überblick über die Buddhistische Übersetzungsliteratur in Alttürkisch (Eski Türkçe Budist Çeviri Edebiyatına Kısa Bir Bakış)”. In Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Nevin Önberk Armağanı. Mehmet Ölmez (ed.), 225–256. Ankara: Simurg.
Özkan, Mustafa
1993Gülistan Tercümesi: Giriş, İnceleme, Metin, Sözlük. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları.
Paker, Saliha
1998 “Turkish Tradition” in Routledge Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker (ed.), 571–582. London/New York: Routledge.
2002 “Translation as Terceme and Nazire: Culture-bound Concepts and their Implications for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History”. In Crosscultural Transgressions, Research Models in Translation Studies II Historical and Ideological Issues, Theo Hermans (ed.), 120–143. Manchester: St Jerome.
2006 “Ottoman Conceptions of Translation and its Practice. The 1897 ‘Classics Debate’ as a Focus for Examining Change”, in Translation Others, Theo Hermans (ed.), vol. 2, 325–348. Manchester: St. Jerome.
Reşad Faik
[undated] Mükemmel Osmanlı Lügati. [Istanbul]: Tefeyyüz Kütüphanesi.
Şemseddin, Sami
1899–1900Kamus-ı Türkî. Dersaadet: İkdam Matbaası.
Tahir-Gürçağlar, Şehnaz
2008 “The Politics and Poetics of Translation in Turkey 1923–1960” Amsterdam: Rodopi.
Tahir-Gürçağlar, Şehnaz, Saliha Paker and John Milton
(eds) 2015 “Introduction” in Tradition, Tension and Translation in Turkey, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Crossref link
Tekin, Şinasi
1995/2008 “Eski Türklerde Tercüme Faaliyetleri” paper presented in the regular seminars arranged by Saliha Paker for the contribution to the first Ph.D. courses in 1995 on “History of Translation in Ottoman/Turkish Society”, at the department of Translation and Interpreting of Boğaziçi University. Published in 2008: “Eski Türklerde Tercüme Geleneği” Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), Şinasi Tekin Hatıra Sayısı, Sayı 32, Cilt II, Harvard University Department of Near Eastern Languages and Civilizations, 99–111.
2000 “Timur Öncesinde Anadolu ile Orta Asya Türk Dünyası Arasındaki Kültür İlişkileri ve Güzîde Kitabı’nın ‘Tercüme’ Hikâyesi” in Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, 151–194.
Varlık, Mustafa Çetin
1979 “Şeyh-oğlu’nun Kenzü’l-Küberâ ve Mehakku’l-Ulemâ Adlı Tercüme Eseri” in I. Milletlerarası Türkoloji Kongresi (Istanbul, 15–20.X1973) Teblğler, Istanbul, 543–552.
Yavuz, Kemal
(ed.) 1991Şeyhoğlu Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ: İnceleme, Metin, İndeks. Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları.