Review published In:
Chinese Language and Discourse
Vol. 4:1 (2013) ► pp.149152
References
Feng, Shengli
1998 “Lun Hanyu de ziran yinbu” 论汉语的自然音步. Zhongguo Yuwen 中国 语文 11: 40–47.Google Scholar
2000 “Hanyu shuangyinhua de lishi laiyuan’ 汉语双音化的历史来源. Xiandai Zhongguoyu Yanjiu 现代中国语研究 11, 123–138.Google Scholar
Goossens, Louis, Paul Pauwels, Brygida Rudzka-Ostyn, Anne-Marie Simon-Vandenbergen, and Johan Vanparys
Lakoff, G., and M. Johnson
1980Metaphors we live by. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Levin, S.
1977The Semantics of metaphor. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press.Google Scholar
Wang, Li
1958Hanyu shigao 汉语史稿. Beijing: Kexue Chubanshe.Google Scholar
Zhu, Qingzhi
1990 Fojing yu zhonggu Hanyu cihui yanjiu 佛典与中古汉语词汇研究. PhD diss., Sichuan University, China.Google Scholar