References
Liu, Irene & Li Xiaoqi
(1992) A Chinese text for a changing China. Boston: Cheng & Tsui.Google Scholar
Ross, Claudia
(1994) Review of Irene Liu & Li Xiaoqi: A Chinese text for a changing China. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 29 (3), 107–110.Google Scholar