References

参考文献

Dong, H.
(2014) A History of the Chinese Language. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Fang, J. 方经民
(2004) 现代汉语第三人称代词指称及其语境制约——兼与日语第三人称代词比较 [Xiandai Hanyu di san rencheng daici zhicheng ji qi yujing zhiyue – jian yu Riyu disan rencheng daici bijiao: Third-person pronouns in Modern Chinese language and their constraints – a comparative study with the third-person pronouns in Japanese]. 当代语言学 [Dangdai yuyanxue: Contemporary Linguistics], 6 (3), 236–47.Google Scholar
Huang, X. 黄兴涛
(2009) “她”字的文化史: 女性新代词的发明与认同研究 [“Ta” zi de wenhua shi: nüxing xin daici de faming yu rentong yanjiu: Cultural history of the word “ta”: a study of the invention and acceptance of the new female pronoun]. Fuzhou: Fujian jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Sima, Q. 司马迁
(1959) 史记 [Shi ji: Records of the Historian]. Beijing: Zhonghua.Google Scholar
Morrison, Robert. 马礼逊
(1823) 英国文语凡例传 [Yingguo wenyu fanli zhuan: A Grammar of the English Language], Macau. Chinese English Version.Google Scholar
Sun, S. 孙素娟
(2011) 中国古汉语第三人称代词浅论 [Zhongguo gu Hanyu di san rencheng daici qianlun: A Discussion of the Third-Person Pronouns in Classical Chinese], 湖北函授大学学报 [Hubei Hanshou Daxue xuebao: Journal of Hubei Correspondence University], (10), 96–97.Google Scholar
Wang, J. 王珏
(1995) 《春秋》、《左传》女性他称词及其文化内涵 [ Chunqiu, Zuozhuan nüxing ta chengci ji qi wenhua neihan: The Female Third-Person Pronouns and Their Cultural Connotation in Annals of Spring and Autumn & Zuo Commentary ], 周口师专学报 [Zhoukou shizhuan xuebao: Journal of Zhoukou Teachers College, 12 (3), 61–65.Google Scholar
Wang, L. 王力
(1985) 中国现代语法 [Zhongguo xiandai yufa: Modern Chinese Grammar]. Shanghai: Shangwu.Google Scholar
Yin, Y. 尹延安
(2013) 传教士中文报刊译述中的汉语变迁及影响(1815–1907) [Chuanjiaoshi Zhongwen baokan yishu zhong de Hanyu bianqian ji yingxiang (1815–1907): Impacts on Chinese language transformation from language in missionary newspapers published from 1815 to 1907], Shanghai: Jiaotong daxue chubanshe.Google Scholar
Zhang, J., & Chen, J. 张积家、陈俊
(2004) “汉语亲属词概念结构再探” [Hanyu qinshu ci gainian jiegou zaitan: Rediscovering the conceptual structure of Chinese kinship terms]. 语言科学 [Yuyan kexue: Linguistic Sciences], 3 (1), 77–86.Google Scholar
Zhao, J., & Shi, X. 赵静、施小慧
(2011) 第三人称代词“他”、“她”的分化与发展 [Disan rencheng daici “ta”、 “ta” de fenhua yu fazhan: The Division and Development of Third-Person Pronoun: He & She ]. 群文天地 [Qunwen tiandi: Folk Art and Literature], (7), 54–55.Google Scholar
Zhou, Z. 周正逵
(1983) 从鲁迅作品看女性第三人称代词写法的演变 [Cong Lu Xun zuopin kan nüxing di san rencheng daici xiefa de yanbian: Examining the transformation of third person female pronoun in Lu Xun’s work]. 北京师范大学学报 [Beijing shifan daxue xuebao: Journal of Beijing Normal University], (1), 82–84.Google Scholar