Chapter published in:
Cognitive Linguistics and the Study of Chinese
Edited by Dingfang Shu, Hui Zhang and Lifei Zhang
[Human Cognitive Processing 67] 2019
► pp. 744
References

References

Chomsky, N.
1957Syntactic structures. The Hague: Mouton.
Croft, W., & Cruse, D. A.
2004Cognitive linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. Crossref link
Deng, Y., & Shi, Y.
2007 Lun goushi yufa lilun de jinbu yu juxian 论构式语法理论的进步与局限 (Advances and limitations of construction grammar). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 5, 323–330.
Fang, J.
2000 Cong renzhi de jiaodu kan yinghan shizhi xitong jiqi biaoda chayi. 从认知的角度看英汉时制系统及其表达差异 (A cognitive approach to English and Chinese tense systems and their differences). Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 (Chinese Teaching in the World), 3, 57–63.
Fauconnier, G., & Turner, M.
2003The way we think: Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.
Geeraerts, D., & Cuyckens, H.
(Eds.) 2007The Oxford handbook of cognitive linguistics. New York: Oxford University Press.
Huang, B.
2016 Langacker zhuguanxing lilun de gongxian yu buzu Langacker 主观性理论的贡献与不足 (On the contributions and deficiencies of Langacker’s subjectivity theory). Xiandai waiyu现代外语 (Modern Foreign Languages), 2, 207–214.
Jia, G.
2015 Hanyu guanxihua de renzhi yanjiu 汉语关系化的认知研究 (A cognitive account of constraints on relativization in Chinese). Xiandai waiyu 现代外语 (Modern Foreign Languages), 5, 585–593.
Keenan, E., & Comrie, B.
1977Noun phrase accessibility and universal grammar. Linguistic Inquiry, 8(1), 63–99.
Lakoff, G.
1987Women, fire, and dangerous things: What categories reveal about the mind. Chicago: The University of Chicago Press. Crossref link
Lakoff, G., & Johnson, M.
1980Metaphors we live by. Chicago: The University of Chicago Press.
Lan, C.
1999 Cong renzhi jiaodu kan hanyu de kongjian yinyu 从认知角度看汉语的空间隐喻 (A cognitive approach to spatial metaphors in Chinese). Waiyu jiaoxue yu yanjiu外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research) 4, 7–15.
Langacker, R. W.
1987The foundations of cognitive grammar: Vol. I: Theoretical prerequisites. Stanford: Stanford University Press.
Langacker, R. W. 2006On the continuous debate about discreteness. Cognitive Linguistics, 17(1), 107–151. Crossref link
Li, H., & Cao, Y.
2013 Zhongguo gaoshuiping yingyu xuexizhe yundong shijian de yanyu shoushi biaozheng中国高水平英语学习者运动事件的言语手势表征 (The speech-gesture representation of motion event by Chinese advanced English learners). Waiyu jiaoxue yu yanjiu外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 6, 886–896.
Li, J., & Cai, J.
2008 Renzhi yuyanxue jiaodu de yingyu kongjian jieci xide yanjiu 认知语言学角度的英语空间介词习得研究 (The acquisition of English spatial prepositions from the perspective cognitive linguistics). Xiandai waiyu 现代外语 (Modern Foreign Languages), 2, 185–193.
Lin, S.
1997 Guowai yinyu yanjiu zongshu 国外隐喻研究综述 (An overview of foreign metaphor studies). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 1, 11–19.
Liu, C.
2008 Jiegou bianjie tongyiti de jianli: Yuyan biaodashi jiangou de renzhi jichu 结构边界统一体的建立: 语言表达式建构的认知基础 (The establishment of structure-boundary unity: A cognitive basis for the construction of linguistic expressions). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 3, 204–210.
2015 Bianjie yidong yu yufahua 边界移动与语法化 (Boundary move and grammaticalization). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 4, 37–47.
2016 Bianjie fenpai: Cihuihua de renzhi dongyin 边界分派: 词汇化的认知动因 (Boundary assignment: A cognitive motivation for lexicalization). Xiandai waiyu 现代外语 (Modern Foreign Languages), 4, 499–458.
Liu, N.
1994 Hanyu zenyang biaoda wuti de kongjian guanxi 汉语怎样表达物体的空间关系 (The encoding of spatial relations between objects in Chinese). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 3, 169–179.
Liu, Y.
2006 Renzhi yuyanxue de lilun quexian 认知语言学的理论缺陷 (Theoretical defects of cognitive linguistics), Shandong waiyu jiaoxue 山东外语教学 (Shandong Foreign Language Teaching Journal), 5, 3–7.
Liu, Z.
2002 Lun zhuanyu yu yinyu de lianxuti guanxi 论转喻与隐喻的连续体关系 (Continuum: The conceptual relationship between metonymy and metaphor). Xiandai waiyu 现代外语 (Modern Foreign Languages), 1, 61–70.
Lu, J.
2007 Goushi yufa lilun de jiazhi yu juxian 构式语法理论的价值与局限 (The contribution and limitation of construction grammar). Transcript of a seminar on the syntax and semantics of the Chinese mainland, Hong Kong and Taiwan.
2016 Dui goushi lilun de sandian sikao 对构式理论的三点思考 (Three questions about construction theory). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 2, 2–10.
Lu, J., & Guo, R.
1998 , Hanyu yufa yanjiu mianlin de taozhan. 汉语语法研究面临的挑战 (Challenges facing Chinese grammar research), Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 (Chinese Teaching in the World), 4, 3–21.
Lu, J., & Shen, Y.
2004Yanyu he hanyu yanjiu shiwu jiang 汉语和汉语研究十五讲 (Fifteen lectures on Chinese language and linguistic studies). Beijing: Peking University Press.
Ruiz de Mendoza Ibáñez, F. J., & Dirven, R.
2010Looking back at thirty years of Cognitive Linguistics. In E. Tabakowska, M. Choiński, & Ł. Wiraszka (Eds.), Cognitive linguistics in action: From theory to application and back (pp. 13–70). Berlin/New York: De Gruyter Mouton.
Sampson, G.
1980Schools of linguistics: Competition and evolution. Stanford, CA: Stanford University Press.
Shen, J. 1995 ‘Youjie’ yu ‘wu jie’ ‘有界’ 与 ‘无界’ (Boundedness and unboundedness). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 5, 367–380.
1996 Yinghan duibi yufa santi 英汉对比语法三题 (Three topics in contrastive English-Chinese grammatical studies). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching and Research), 4, 8–13.
1999a Zhuanzhi he zhuanyu 转指和转喻 (A metonymic model of transferred designation of de-construction in Mandarin Chinese). Dangdai yuyanxue 当代语言学 (Contemporary Linguistics), 1, 3–15.
1999bZai zi ju he gei zi ju ‘在’ 字句和 ‘给’ 字句 (The zai construction and the gei construction). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 2, 94–102.
Shen, J.
1999cBu duichen he biaoji lun 不对称和标记论 (Asymmetries and markedness theory). Nanchang: Jiangxi Education Press.
Shen, J.
2000 Renzhi yufa de gaikuoxing 认知语法的概括性 (The generality of cognitive grammar). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching and Research), 1, 29–33.
2003 Fuju sanyu ‘xing, zhi, yan’ 复句三域 ‘行、知、言’ (Compound sentences in three conceptual domains: Acting, knowing and uttering). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 6, 483–493.
2006a ‘Wangmian si le fuqin’ de shengcheng fangshi: Jianshuo hanyu ‘rouhe’ zaoju ‘王冕死了父亲’ 的生成方式––兼说汉语 ‘糅合’ 造句 (The generative mechanism of sentences like ‘Wangmian died father’: Sentence generation by blending in Chinese). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 4, 291–300.
2006b ‘Rou he’ he ‘jieda’ ‘糅合’ 和 ‘截搭’ (Blending and haplology). Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 (Chinese Teaching in the World), 4, 5–12.
Shi, Y.
2004a Hanying shuangbin jiegou chabie de gainianhua yuanyin 汉英双宾结构差别的概念化原因 (A conceptual motivation for the difference between the double-object construction in Chinese and English). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 2, 83–89.
2004b Renzhi yuyanxue de ‘gong’ yu ‘guo’ 认知语言学的 ‘功’ 与 ‘过’ (The strong and weak points of cognitive linguistics). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 2, 21–33.
Shu, D.
1996 Shilun xiandai yinyuxue de yanjiu mubiao, fangfa he renwu 试论现代隐喻学的研究目标、方法和任务 (On the objectives, methods and aims of modern metaphor theories). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 1, 9–16.
Su, D.
2011 Goushi yukuai jiaoxuefa de shizhi: Yi jianyuju jiaoxue ji shiyan weili 构式语块教学法的实质––以兼语句教学及实验为例 (Essence of the construction–chunk approach: Empirical studies in teaching Chinese jianyu sentence patterns). Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (Language Teaching and Linguistic Studies), 2, 16–22.
Su, D., & Lu, J.
2010 ‘Goushi–yukuai’ jufa fenxifa he jiaoxuefa. ‘构式–语块’ 句法分析法和教学法 (The construction-chunk approach for syntactic analysis and second language pedagogy). Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 (Chinese Teaching in the World), 4, 557–567.
Sweetser, E.
1990From etymology to pragmatics: Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press. Crossref link
Tai, J. H-Y.
1985Temporal sequence and Chinese word order. In J. Haiman (Ed.), Iconicity in syntax (pp. 49–72). Amsterdam: John Benjamins. Crossref link
Tai, J. H-Y. 1988People's Republic of China. In C. B. Paulston (Ed.), International handbook of bilingualism and bilingual education (pp. 185–201). New York, etc.: Greenwood Press.
1989Toward a cognition-based functional grammar of Chinese. In J. H-Y. Tai, & F. Hsueh (Eds.), Functionalism & Chinese grammar (pp. 187–226). South Orange: Seton Hall University.
Tai, J. H-Y., & Hu, W.
1991Functional motivations for the so-called ‘inverted sentences’ in Beijing conversational discourse. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 26(3), 75–104.
Tai, J. H-Y., & Wang, L.
1990A semantic study of the classifier tiao. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 25(1), 35–56.
Wang, C.
2010 ‘Shui shi NP’ yu ‘NP shi shui’ de jushi yuyi ‘谁是NP’ 与 ‘NP是谁’ 的句式语义 (The construction meaning of the sentence patterns shui shi NP and NP shi shui). Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (Language Teaching and Linguistic Studies), 2, 39–46.
Wang, Y.
2002 Renzhi yuyanxue de zhexue jichu: Tiyan zhexue 认知语言学的哲学基础: 体验哲学 (The philosophical basis of cognitive linguistics: Embodied philosophy). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 2, 82–89.
2005 Yuyan de tiyanxing: Cong tiyan zhexue he renzhi yuyanxue kan yuyan tiyanguan 语言的体验性––从体验哲学和认知语言学看语言体验观 (The embodiment of language: The experiential view of language viewed from embodied philosophy and cognitive linguistics). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 1, 37–43.
2006Yi jing yu renzhi yuyanxue: Yuyan tiyanguan bijiao: Silun yuyan de tiyanxing 《易经》与认知语言学: 语言体验观比较––四论语言的体验性 (A comparative exploration in embodiment of language between Book of changes and cognitive linguistics). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 3, 171–177.
2012 Hou xiandai zhexue shiye xia de yuyanxue qianyan: Ti yan renben guan yu renzhi yuyanxue 后现代哲学视野下的语言学前沿––体验人本观与认知语言学 (Cognitive linguistics from the perspective of post-modernist philosophy). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 6, 17–26.
Wang, Z.
2000 ‘Chi shitang’ de renzhi kaocha ‘吃食堂’ 的认知考察 (The cognitive investigation of chi shitang). Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (Language Teaching and Linguistic Studies), 2, 58–64.
Wen, X.
1999 Guowai renzhi yuyanxue yanjiu zongguan 国外认知语言学研究综观 (An overview of foreign cognitive linguistic research). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 1, 34–40.
Xiang, C., & Wang, M.
2009 Yinghan dongwu yinyu de kuawenhua yanjiu 英汉动物隐喻的跨文化研究 (English and Chinese animal metaphors: A cross-cultural study). Xiandai waiyu 现代外语 (Modern Foreign Languages), 3, 239–247.
Xiao, Z., & Shen, J.
2009 ‘Le2’ de xing, zhi, yan sanyu ‘了2的行、知、言三域 (Three domains of the sentence-final particle le2 in Mandarin Chinese). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 6, 518–527.
Xie, C.
2009 Cong yuyi fanchou de jiaodu kan ‘gang’ he ‘gangcai’ de qubie. 从语义范畴的角度看 ‘刚’ 和 ‘刚才’ 的区别 (The differences between gang and gangcai viewed from the perspective of semantic categorization). Shijie hanyu jiaoxue 世界汉语教学 (Chinese Teaching in the World), 1, 38–48.
Xiong, X. 2007 Yinghanyu shuangbin goushi tanxi 英汉语双宾构式探析 (An analysis of the prototypicality of ditransitive constructions in English and Chinese). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 4, 261–267.
Xu, S.
2011 Zhuanyu yuju yu zhenzhi tiaojian: ‘Zhuanyu yu luoji’ yanjiu zhisan 转喻语句与真值条件––‘转喻与逻辑’ 研究之三 (Metonymy and truth conditions). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 1, 3–10.
Yuan, Y.
1994 Yijia mingci de renzhi yanjiu 一价名词的认知研究 (The cognitive analysis of one-valence nouns). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 4, 241–253.
1995 Cilei fanchou de jiazu xiangsixing 词类范畴的家族相似性 (The family resemblance of word classes). Zhongguo shehui kexue 中国社会科学 (Social sciences in China), 1, 154–170.
Yuan, Y., Zhan, W., & Shi, C.
2014 Hanyu ‘ciku–goushi’ hudong de yufa miaoxie tixi jiqi jiaoxue yingyong. 汉语 ‘词库–构式’ 互动的语法描写体系及其教学应用 (On the lexicon-construction interaction model of Chinese grammatical description and its application in TCSL). Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究 (Language Teaching and Linguistic Studies), 2, 17–25.
Zhang, J.
2006 Yinghan shuangbin yuju renzhi duibi yanjiu 英汉双宾语句认知对比研究 (Toward a cognitive study of double-object sentences in English and Chinese). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 6, 28–33.
Zhang, M.
1998Renzhi yuyanxue yu hanyu mingci duanyu 认知语言学与汉语名词短语 (Cognitive linguistics and Chinese noun phrases). Beijing: Beijing Social Science Press.
Zhang, R.
2009 Jiexing de linghuoxing: Cihui, goushi yu gainian guanzhao 界性的灵活性: 词汇、构式与概念观照 (Flexibility in boundedness: Toward a conceptual-constructional approach). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 5, 329–336.
Zhang, Y., & Wang, Y.
2011 Hanyu ertong zhuguanhua biaoda fazhan de gean yanjiu 汉语儿童主观化表达发展的个案研究 (A case study of the acquisition of subjectivization markers in Beijing Mandarin). Zhongguo yuwen 中国语文 (Studies of the Chinese Language), 5, 398–409.
Zhao, Y.
2000 Renzhi yuyanxue de lilun jichu ji xingcheng guocheng 认知语言学的理论基础及形成过程 (The foundations and evolution of cognitive linguistics). Waiguoyu 外国语 (Journal of Foreign Languages), 1, 29–36.
Zhong, L., & Chen, X.
2015 Xueshu yingyu yinyu chanchu nengli yanjiu 学术英语隐喻产出能力研究 (An investigation into metaphor production in EAP writings). Xiandai waiyu 现代外语 (Modern Foreign Languages), 3, 386–395.
Zhou, R.
2002 Yinyu biaozheng xingzhi yanjiu 隐喻表征性质研究 (An exploration of the characteristics of metaphorical representation). Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 (Foreign Language Teaching & Research), 4, 271–277.
Zhu, D.
1983 Zizhi he zhuanzhi: Hanyu mingcihua biaoji de, zhe, suo, zhi de yufa gongneng he yuyi gongneng 自指和转指: 汉语名词化标记”的、者、所、之”的语法功能和语义功能 (Self-reference and transferred-reference: The grammatical function and semantic function of the Chinese nominalization markers de, zhe, zhi, suo). Fangyan 方言 (Dialect), 1, 16–31.
2001Zhudexi xuanji 朱德熙选集 (Zhu Dexi’s Collected Papers). Changchun: Northeast Normal University Press.