Article published In:
Historiographia Linguistica
Vol. 49:1 (2022) ► pp.71101
References
Anonymous
1899Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1899. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1899]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.Google Scholar
1904Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1904. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1904]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.Google Scholar
1905Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. V Gimnazyum we Lwowie za rok szkolny 1905. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1905]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.Google Scholar
1906Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum V. we Lwowie za rok szkolny 1906. [Report of the principal of the 5th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1906]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.Google Scholar
1909XLI. sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1907/8; Od 31 października 1907 do 1 stycznia 1909 roku. [41st report of the Academic Reading Room Society in Lviv for the administrative year 1907–1908; From 31 Oct. 1907 till 1 Jan. 1909]. Lwów [Lviv]: Nakładem Towarzystwa.Google Scholar
1910aXLII. sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1909; Od 1 stycznia 1909 roku, do 1 stycznia 1910 roku. [42nd report of the Academic Reading Room Society in Lviv for the administrative year 1909; From 1 Jan. 1909 till 1 Jan. 1910]. Lwów [Lviv]: Nakładem Towarzystwa.Google Scholar
1910b “Wiadomości osobiste” [Personal notices]. Dziennik Urzędowy c. k. Rady szkolnej krajowej w Galicyi 14:25.455–462.Google Scholar
1910c “Rozporządzenia władz: Odznaczenia, mianowania i przeniesienia” [Regulations of the authorities: Decorations, appointments, and transfers]. Muzeum: Czasopismo poświęcone sprawom wychowania i szkolnictwa wydawane przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych 26:2.187–192.Google Scholar
1911a “Z uniwersytetu” [From the university]. Gazeta Lwowska 1641, 21 July 1911.4.Google Scholar
1911bXLIII. sprawozdanie Czytelni Akademickiej we Lwowie za rok administracyjny 1910; Od 1 stycznia 1910 roku do 1 stycznia 1911 roku. [43rd report of the Academic Reading Room Society in Lviv for the administrative year 1910; From 1 Jan. 1910 till 1 Jan. 1911]. Lwów [Lviv]: Nakładem Towarzystwa.Google Scholar
1911cJahresbericht des K. K. Zweiten Staats-Gymnasiums in Lemberg veöffentlicht am Schlusse des Schuljahres 1911. Lemberg [Lviv]: Im Selbstverlage der Lehranstalt.Google Scholar
1913aSprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum VII. we Lwowie za rok szkolny 1912/1913. [Report of the principal of the 7th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1912–1913]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.Google Scholar
1913bSprawozdanie Dyrekcyi c.k. Gimnazyum VIII. we Lwowie za rok szkolny 1913. [Report of the principal of the 8th imperial-royal secondary school in Lviv for the year 1913]. Lwów [Lviv]: Nakładem Funduszu Naukowego.Google Scholar
1913cI. Sprawozdanie Dyrekcyi pryw. żeńskiego gimnazyum z prawem publiczności Józefy S. Goldblatt-Kamerling we Lwowie za rok szkolny 1912/13. [First report of the principal of the private secondary school with the rights of public schools of Józefa S. Goldblatt-Kamerling in Lviv for the school year 1912–1913]. Brody: Drukarnia Feliksa Westa.Google Scholar
1917 “Kronika” [Chronicle]. Gazeta Lwowska 141, 19 Jan. 1917.3–4.Google Scholar
1918 “Kronika” [Chronicle]. Gazeta Lwowska 1261, 8 June 1918.3–4.Google Scholar
Auerbach, Marjan
1935Review of Handel (1935a). Eos 361.460–463.Google Scholar
Baudouin de Courtenay, Jan
1909 “Zarys historji językoznawstwa czyli lingwistyki (glottologji)” [An outline of the history of linguistics (glottology)]. Dzieje myśli [The history of thought], vol. I1, 85–302. Warsaw: s.n.Google Scholar
Biesaga, Monika
2017 “Biblioteka gminy wyznaniowej żydowskiej we Lwowie (1901–1939)” [The library of the Jewish religious community in Lviv (1901–1939)]. Rocznik Przemyski – Historia 53:1.95–109.Google Scholar
Blatt, G[erson]
1904Review of Introduction à l’étude comparative des langues indo-européennes by Antoine Meillet (Paris: Librairie Hachette 1903) Eos 10:1.103–108.Google Scholar
1914 “O tak zwanym stopniu wzdłużonym w szeregu samogłoski ĕ ” [On the so-called lengthened grade in the series of the vowel ĕ]. Eos 20:1.23–29.Google Scholar
Blažek, Václav
2011 “Indo-European Laryngeals in Afroasiatic Perspective”. Journal of Language Relationship 51.1–22.Google Scholar
Brückner, Aleksander
1922Review of Handel (1921). Książka: Miesięcznik poświęcony krytyce i bibliografji 15:8–12.315.Google Scholar
Bubeník, Vít
1989Hellenistic and Roman Greece as a Sociolinguistic Area. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2007 “The Decline of the Ancient Dialects”. A History of Ancient Greek: From the beginnings to Late Antiquity ed. by A[nastasios]-F[ivos] Christidis, 482–485. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Bulaxovs'kyj, Leonid Arsenijovyč
1975Vybrani praci v pjaty tomax. [Selected works in five volumes]. Vol. 11: Zahal’ne movoznavstvo [General linguistics]. Kiev: Naukova dumka.Google Scholar
C.L.
1936Review of Handel (1935a). Dziennik Polski 61, 6 January 1936.5.Google Scholar
Cała, Alina
2012Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła. [The Jew – the eternal enemy? Anti-Semitism in Poland and its roots]. Warsaw: Wydawnictwo Nisza & Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma.Google Scholar
Chmielewski, Janusz
1954 “Uwagi o znaczeniu języków nieindoeuropejskich dla nauki o języku” [Remarks on the relevance of non-Indo-European languages for linguistic theory]. Rozprawy Komisji Językowej ŁTN 11.25–57.Google Scholar
Crampa, Jonas
1972Labraunda: Swedish excavations and researches. Vol. III1, part 21: The Greek Inscriptions. Stockholm: Svenska Institutet i Athen.Google Scholar
Debrunner, Albert & Anton Scherer
1969Geschichte der griechischen Sprache. Vol. II1: Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Fellerer, Jan
2020Urban Multilingualism in East-Central Europe: The Polish dialect of Late-Habsburg Lviv. Lanham, Md.: Lexington Books.Google Scholar
Friedman, Filip
1945Zagłada Żydów Lwowskich. [The extermination of the Lviv Jews]. Łódź: Centralna Żydowska Komisja Historyczna.Google Scholar
Friedman, Philip
1980Roads to Extinction: Essays on the Holocaust. Edited by Ada June Friedman. New York & Philadelphia: Jewish Publication Society of America & The Conference on Jewish Social Studies.Google Scholar
Friedrich, Henryk
1935–1936Review of Handel (1935a). Poradnik Językowy 71.177–179.Google Scholar
Górowski, Artur
ed. 1937Książka adresowa członków Związku Żyd. Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nei B’rith” w Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie [Address book of members of the Association of Jewish Humanitarian Societies B’nai B’rith in the Republic of Poland in Cracow]. Cracow: Związek Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych “B’nei B’rith” w Rzeczypospolitej Polskiej.Google Scholar
Grappin, Henri
1922Review of Handel (1921). Revue des études slaves 2:3/4.313.Google Scholar
Handel, Jakób
1910 “Szkolnictwo greckie w świetle nowych dokumentów” [Education in Greece in light of new documents]. Eos 16:2.137–160.Google Scholar
1912a “O pokrewieństwie języków indoeuropejskich i semickich (Obecny stan badań)” [On the relationship between Indo-European and Semitic languages: Current state of research]. Eos 18:1.31–47.Google Scholar
1912b “Z greckiej izby szkolnej” [From the Greek classroom]. Wiedza i Postęp 1:5.145–150.Google Scholar
Handel, Iacobus
1913De lingua communi, in titulos Ionicos irrepente. (= Studia Leopolitana, 1.) Leopoli [Lviv]: Gubrynowicz et Filius.Google Scholar
Handel, Jakób
1914Na pograniczu etymologii i mitologii. [On the border between etymology and mythology]. Brody & Lwów [Lviv]: Księgarnia Feliksa Westa. (Repr. in II. Sprawozdanie dyrekcyi pryw. żeńskiego gimnazyum z prawem publiczności Józefy S. Goldblatt-Kamerling we Lwowie za rok szkolny 1913/14 [Second report of the principal of the private secondary school with the rights of public schools of Józefa S. Goldblatt-Kamerling in Lviv for the school year 1913–1914], 1–24. Brody: Drukiem Feliksa Westa 1914.).Google Scholar
Handel, Jakob
1917aReview of Zimmern (1915). Wochenschrift für klassische Philologie 34:2.25–28.Google Scholar
Handel, Jakób
1917bReview of Die Sprachwissenschaft by Kr[istian] Sandfeld-Jensen (Leipzig & Berlin: Teubner 1915) Eos 211 (1916).119–120.Google Scholar
1919 “Problem rodzaju gramatycznego” [The problem of grammatical gender]. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Akademji Umiejętności w Krakowie 24:9.2–4.Google Scholar
1921Problem rodzaju gramatycznego. [The problem of grammatical gender]. (= Prace Komisji Językowej Polskiej Akademji Umiejętności, 9.) Cracow & Warsaw: Gebethner i Wolff.Google Scholar
1922a “Problem rodzaju gramatycznego (Das Problem des grammatischen Geschlechtes)”. Bulletin international de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres. Classe de philologie, classe d’histoire et de philosophie 1919–1920.17–24.Google Scholar
Handel, Iacobus
1922b “De vocis apis origine”. Charisteria Casimiro de Morawski septuagenario oblata ab amicis, collegis, discipulis, 10–14. Cracow: Krakowska Spółka Wydawnicza.Google Scholar
1923a “Ἄλσος : λάσιος = *ϜαλτϜος : *Ϝλατιος”. Eos 251.116–117.Google Scholar
Handel, J[akób]
1923bReview of “Zwei griechische Wörter” by Otto Lagercrantz (Göteborgs Högskolas Årsskrift 361.64–71 1920) Eos 251.145–146.Google Scholar
Handel, Jakób
1924 “Aryjczycy i Semici (problem pokrewieństwa językowego)” [Arians and Semites (the problem of linguistic relationship)]. Nowe Życie 1:4.1–6, 1:5.207–212.Google Scholar
Handel, Jac
1925 “Ἄναξ : hebr. ʻanāq” [Ἄναξ : Hebrew ʻanāq]. Eos 271.99–100.Google Scholar
Handel, Jakób
1927a “Tricesima Sabbata (Horat. Sat. I 9,69)”. Kwartalnik Klasyczny 1:4.320–328.Google Scholar
Handel, J[akób]
1927bReview of Grundfragen der Sprachwissenschaft by Hermann Güntert (Leipzig: Quelle & Meyer 1925) Kwartalnik Klasyczny 1:4.344.Google Scholar
Handel, Iacobus
1928 “Sententiae quaedam Horatianae cum Veteris Testamenti locis comparatae”. Eos 311.501–504.Google Scholar
1929a “Graeco-semitica”. Eos 321.19–21.Google Scholar
Handel, Jakób
1929b “Z dziedziny semantyki”. Filomata 31.111–118, 41.164–171.Google Scholar
Handel, J[akób]
1932aReview of Słownik grecko-polski: Do wyboru z pieśni Homera [A Greek-Polish dictionary: For a selection of epic poems by Homer] by Artur Rapaport (Lwów [Lviv] & Warsaw: Książnica Atlas 1932) Przegląd Humanistyczny 7:2/3.303–305.Google Scholar
Handel, Jakób
1932b “Pogadanki językoznawcze: Dlaczego nazwy drzew i ziemi są rodzaju żeńskiego?” [Linguistic talks: Why nouns for trees and earth are feminine?]. Filomata 441.125–130.Google Scholar
1932c “O tzw. rodzaju nijakim” [On the so-called neuter gender]. Filomata 451.166–170.Google Scholar
1933a “Pierwszy eksperyment lingwistyczny” [The first linguistic experiment]. Filomata 521.22–26.Google Scholar
1933b “O tzw. etymologji ludowej” [On so-called folk etymology]. Filomata 461.218–224, 471.274–276, 481.317–323.Google Scholar
Handel, Iacobus
1933c “Indoeuropaeo-semitica”. Eos 341 (1932–1933).183–193.Google Scholar
Handel, J[akób]
1934a “O bankach i bankowości u starożytnych Greków i Rzymian uwag kilka” [Some remarks on banks and banking in ancient Greece and Rome]. Gazeta Bankowa 14:2.28–30.Google Scholar
1934b “O walutach i monetach starożytnych” [On ancient currencies and coins]. Gazeta Bankowa 14:3.53–56.Google Scholar
1934c “Zarobki i wydatki w starożytnych Atenach” [Earnings and expenses in ancient Athens]. Gazeta Bankowa 14:7.150–153.Google Scholar
1934d “Budżet państwowy w Atenach (Dochody)” [The state budget of Athens (revenue)]. Gazeta Bankowa 14:14/15.293–295.Google Scholar
1934e “Budżet państwowy w Atenach (Wydatki)” [The state budget of Athens (expenditure)]. Gazeta Bankowa 14:16/17.319–322.Google Scholar
H[andel], J[akób]
1934f “Coś niecoś o podatkach w starożytności” [Something about taxes in antiquity]. Gazeta Bankowa 14:23/24.437–439.Google Scholar
Handel, Jakób
1935aDzieje językoznawstwa. [A history of linguistics]. (= Bibljoteka Filomaty, 16.) Lwów [Lviv]: Uniwersytet.Google Scholar
H[andel], J[akób]
1935b “Handel i przemysł w starożytnej Grecji” [Trade and industry in ancient Greece]. Gazeta Bankowa 15:7/8.121–123.Google Scholar
Handel, Jakób
1935c “Zagadnienie indoeuropejsko-semickie w ostatnim dziesięcioleciu” [The Indo-European-Semitic issue in the last decade]. Eos 36:2.209–220.Google Scholar
Handel, Jakub
1936a “Gerson Blatt (w dwudziestą rocznicę śmierci)” [Gerson Blatt (on the twentieth anniversary of his death)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki 60 (187), 4 Oct. 1936.5–6.Google Scholar
H[andel], J[akób]
1936b “Import i eksport w Rzymie i Aleksandrji” [Import and export in Rome and Alexandria]. Gazeta Bankowa 16:2.29–31.Google Scholar
Handel, Jakób
1936c “Graziadio Isaia Ascoli (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Graziadio Isaia Ascoli (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki 44 (171), 14 June 1936.6.Google Scholar
1936d “Antoine Meillet nie żyje” [Antoine Meillet has passed away]. Chwila 18:6320.10.Google Scholar
1936e “Michał Bréal (Z cyklu: Sylwetki językoznawców-Żydów)” [Michel Bréal (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki 47 (174), 5 July 1936.6.Google Scholar
1936f “Heimann Steinthal (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Heymann Steinthal (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki 53 (180), 16 Aug. 1936.7.Google Scholar
1936g “Teodor Benfey (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Theodor Benfey (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki 50 (177), 26 July 1936.6.Google Scholar
1936h “Lazarus Geiger (Z cyklu: Sylwetki językoznawców – Żydów)” [Lazarus Geiger (From the series ‘Portraits of Jewish linguists’)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki 55 (182), 30 Aug. 1936.5.Google Scholar
1937a “Religioni et Musis amicus”. Chwila 19:6417.10–11.Google Scholar
Handel, Jakub
1937b “Aktualna data historyczna: Dwutysiąclecie cesarza Augusta” [A current historical date: Bicentenary of Emperor Augustus]. Chwila 19:6653.9.Google Scholar
1937c “Prekursor syjonizmu na tronie Cezarów (Wspomnienie historyczne z okazji dwudziestolecia Deklaracji Balfoura)” [Precursor of Zionism on the throne of the Caesars (A historical memoir on the 20th anniversary of the Balfour Declaration)]. Chwila 19:6698.9–10.Google Scholar
1937d “Największy geniusz Rzymu jako protektor Żydów” [Rome’s greatest genius as a protector of the Jews]. Chwila 19:6753.9–10.Google Scholar
Handel, Jakób
1937e “Jakub Freudenthal (W trzydziestą rocznicę skonu)” [Jacob Freudenthal (on the thirtieth anniversary of his death)]. Chwila 19:6533a.9–10.Google Scholar
Handel, Jakub
1937f “Błp. Artur Rapaport” [Artur Rapaport Z”L]. Eos 38:3.418–420.Google Scholar
1937g “Teodor Gomperz (Z perspektywy ćwierćwiecza)” [Theodor Gomperz (From the perspective of a quarter of a century)]. Chwila 19:6624.10.Google Scholar
1938a “Gerson Blatt”. Almanach i leksykon Żydostwa polskiego 21.248–257.Google Scholar
1938b “Antoninus i Rabbi (Z cyklu: Filosemici na tronie)” [Antoninus and Rabbi (From the series: Philosemites on the throne)]. Chwila 20:6844a.10–11.Google Scholar
1938c “Mene mene tekel ufarsin (Z cyklu: ‘Filosemici’ na tronie)” [Mene mene tekel ufarsin (From the series: ‘Philosemites’ on the throne)]. Chwila 20:6781a.9–10.Google Scholar
1938d “Rasmus Kristian Rask (w 120-tą rocznicę ukazania się wiekopomnego dzieła językoznawczego)” [Rasmus Kristian Rask (on the 120th anniversary of the publication of a memorable linguistic study)]. Chwila 20:6925.10–11.Google Scholar
1938e “Epikurejska teoria o powstaniu języka” [Epicurean theory of the origin of language]. Filomata 1061.197–201.Google Scholar
1939a “Żydowska Sybilla: Z pogranicza helleńsko-judejskiego” [The Hebrew Sibyl: From the Hellenic-Judean border]. Chwila 21:7172a.9.Google Scholar
1939b “Mistrzowskie trio” [A master trio]. Chwila 21:7322a.9–11.Google Scholar
1939c “Ludwik Friedländer (W trzydziestą rocznicę zgonu)” [Ludwig Friedländer (on the thirtieth anniversary of his death)]. Chwila 21:7266a.9–10.Google Scholar
1939d “Wilhelm Jerusalem”. Chwila 21:7225a.9.Google Scholar
Handke, Kwiryna & Ewa Rzetelska-Feleszko
1977Przewodnik po językoznawstwie polskim. [An outline of Polish linguistics]. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
Heinz, Adam
1978Dzieje językoznawstwa w zarysie. [A history of linguistics in outline]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
Hrozný, Friedrich
1915 “Die Lösung des hethitischen Problems”. Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft 561.17–50.Google Scholar
1917Die Sprache der Hethiter: Ihr Bau und ihre Zugehörigkeit zum indogermanischen Sprachstamm, ein Entzifferungsversuch. Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhandlung.Google Scholar
Janelli, M[arian] & J[an] Piątek
eds. 1913Kalendarzyk profesorski Tow. Naucz. Szkół Wyższych na rok 1913 [Professor’s calendar of the Association of Higher Education Teachers for the year 1913]. Lwów [Lviv]: Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych.Google Scholar
Janik, Michał
1922 “Studja z zakresu języka” [Research on language]. Nowa Reforma 411, 8 April 1922.1.Google Scholar
Jespersen, Otto
1924The Philosophy of Grammar. London: Allen & Unwin.Google Scholar
Kilarski, Marcin
2013Nominal Classification: A history of its study from the classical period to the present. (= Studies in the History of the Language Sciences, 121.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kocur, Kacper
2019 “Prasa żydowska w Polsce” [The Jewish press in Poland]. Dziennikarstwo i Media 121.11–26. DOI logoGoogle Scholar
Koerner, E. F. K[onrad]
2004 “Toward a Historiography of Polish Linguistics”. Essays in the History of Linguistics by E. F. K[onrad] Koerner, 159–174. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. [Originally published in Lingua Posnaniensis 441.53–64 2002] DOI logoGoogle Scholar
Koerner, E. F. K[onrad] & Aleksander Szwedek
2001 “Editors’ Introduction”. Towards a History of Linguistics in Poland: From the early beginnings to the end of the twentieth century ed. by E. F. K[onrad] Koerner & Aleksander Szwedek, ix–xx1. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kuryłowicz, Jerzy
1934 “W sprawie genezy rodzaju gramatycznego” [On the origin of grammatical gender]. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 39:10.5–8.Google Scholar
1935Études indoeuropéennes 1. (= Prace Komisji Językowej Polskiej Akademji Umiejętności, 21.) Cracow: Gebethner i Wolff.Google Scholar
Łapot, Mirosław
2017 “Uczniowie żydowscy w szkołach średnich we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej” [Jewish students in the high schools of Lviv during Galician autonomy]. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Pedagogika 26:1.309–321. DOI logoGoogle Scholar
Levin, Saul
1995Semitic and Indo-European. Vol. I1: The Principal Etymologies, with Observations on Afro-Asiatic. (= Current Issues in Linguistic Theory, 129.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2002Semitic and Indo-European. Vol. II1: Comparative Morphology, Syntax and Phonetics. (= Current Issues in Linguistic Theory, 226.) Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Liberman, Anatoly
2010A Bibliography of English Etymology. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press.Google Scholar
Luraghi, Silvia
2011 “The Origin of the Proto-Indo-European Gender System: Typological considerations”. Folia Linguistica 45:2.435–463. DOI logoGoogle Scholar
Marrus, Michael R[obert]
ed. 1989The “Final Solution” outside Germany. Vol. II1. (= The Nazi Holocaust: Historical articles on the destruction of European Jews, 4.) Westport & London: Meckler.Google Scholar
Meillet, Antoine
1922Review of Handel (1921). Bulletin de la Société de linguistique de Paris 231.25.Google Scholar
Milewski, Tadeusz
1947Zarys językoznawstwa ogólnego. [Outline of general linguistics]. Vol. I1: Teoria językoznawstwa [Linguistic theory]. (With a preface by Tadeusz Lehr-Spławiński.) Lublin & Cracow: Wydawnictwo Towarzystwa Ludoznawczego.Google Scholar
Møller, Herm[ann]
1917Die semitisch-vorindogermanischen laryngalen Konsonanten. Copenhagen: Høst & Søn.Google Scholar
Pilarczyk, Krzysztof
1995 “Prof. Mojżesz Schorr: Szkic bio-bibliograficzny” [Prof. Moses Schorr: A bio-bibliographic sketch]. Prof. Mojżesz Schorr: Materiały z sesji naukowej, Kraków, 16 XI 1993 [Prof. Moses Schorr: Proceedings of a symposium, Cracow, 16 Nov. 1993] ed. by Krzysztof Pilarczyk, 7–12. Cracow: Polska Akademia Umiejętności.Google Scholar
Pisulińska, Joanna
2012Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939). [The community of historians in Lviv during the interwar period (1918–1939)]. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.Google Scholar
2017 “Scholars of Jewish Origin in the Community of Historians in Lwów, 1918–1939”. Polin: Studies in Polish Jewry 291.141–156.Google Scholar
Porzeziński, Wiktor
1923Review of Handel (1921). Eos 261.132–134.Google Scholar
Rapaport, Artur
1935Review of Handel (1935a). Chwila: Dziennik dla spraw politycznych, społecznych i kulturalnych 60031, 7 December 1935.11.Google Scholar
Raum der Namen
2022 Berlin: Holocaust-Denkmal. ([URL]) Accessed: 29 June 2022.
Rędziński, Kazimierz
2016 “Studenci żydowscy we Lwowie w latach 1918–1939” [Jewish students in Lviv in the years 1918–1939]. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Pedagogika 251.581–601. DOI logoGoogle Scholar
Royen, Gerlach
1929Die nominalen Klassifikations-Systeme in den Sprachen der Erde: Historisch-kritische Studie, mit besonderer Berücksichtigung des Indogermanischen. (= Anthropos Linguistische Bibliothek, 4.) Vienna: Mechitharisten-Buchdruckerei.Google Scholar
Różański, Przemysław
2004 “Pogrom lwowski 22 listopada 1918 roku w świetle zeznań organizacji syjonistycznej złożonych przed komisją Morgenthaua” [The Lviv pogrom of 22 November 1918 in light of the Zionist organisation’s depositions before the Morgenthau Commission]. Kwartalnik Historii Żydów 2111.347–358.Google Scholar
Rozwadowski, Jan
1910 “Współczesny stan językoznawstwa indoeuropejskiego” [The contemporary state of Indo-European linguistics]. Eos 16:1.40–59.Google Scholar
Rudnicki, Szymon
1993 “From ‘Numerus Clausus’ to ‘Numerus Nullus’”. From Shtetl to Socialism: Studies from Polin ed. by Antony Polonsky, 359–382. Liverpool: Liverpool University Press. DOI logoGoogle Scholar
S[inko], T[adeusz]
1914 “Nowe organy filologii u nas” [New publications in philology]. Eos 20:1.107–108.Google Scholar
Saussure, Ferdinand de
1879Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes. Leipzig: B. G. Teubner.Google Scholar
Schorr, M[ojżesz]
1899Organizacya Żydów w Polsce (od najdawniejszych czasów aż do r. 1772). [The organisation of Jews in Poland (From the earliest times until 1772)]. Lwów [Lviv]: Nakładem Własnym.Google Scholar
Schorr, Mojżesz
1936 “Z moich wspomnień zawodowych na terenie Lwowa (Lwów – ośrodek walki o język hebrajski w szkole)” [From my professional reminiscences from Lviv (Lviv – a centre of the struggle for the place of the Hebrew language in schools)]. Nasza Opinja: Tygodnik Polityczno-społeczny i literacki 57 (184), 13 September 1936.5–6.Google Scholar
Schwyzer, Eduard
1939Griechische Grammatik: Auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik. Vol. I1: Allgmeiner Teil: Lautlehre, Wortbildung, Flexion. Munich: C. H. Beck.Google Scholar
Skarżyński, Mirosław
ed. 2010Henryk Ułaszyn: Z Kopiowatej na katedry uniwersyteckie, wspomnienia [Henryk Ułaszyn: From Kopiowata onto university chairs, memories]. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
Slings, S[imon] R[oelof]
1994 “Geschiedenis van het Ionisch”. Hermeneus 661.80–88.Google Scholar
Smoczyński, Wojciech
ed. 2004The Young Kuryłowicz: A collection of articles. (Translated by Axel Holvoet.) Cracow: Poligrafix.Google Scholar
Sroka, Łukasz T.
2014 “Members of the ‘Leopolis’ Humanitarian Society in Lvov (1899–1938): A group portrait”. Scripta Judaica Cracoviensia 121.99–119.Google Scholar
Stendig, Samuel
1936Review of Handel (1935a). Diwrej Akiba 1:130, 2 October 1936.27–28.Google Scholar
1937 “Pedagogowie żydowscy w Polsce współczesnej” [Jewish educators in contemporary Poland]. Almanach Szkolnictwa Żydowskiego w Polsce 31.13–44.Google Scholar
stp
1936Review of Handel (1935a). Gazeta Lwowska 1951, 27 Aug. 1936.2.Google Scholar
Svitavský, Otakar
1922Review of Handel (1921). Časopis pro moderní filologii a literatury 81.167–170.Google Scholar
The Central Database of Shoah Victims’ Names
2022 Jerusalem: Yad Vashem. ([URL]) Accessed: 29 June 2022.
Toczek, Alfred
2006 “Habilitacje historyków lwowskich (1865–1918)” [Habilitations of historians in Lviv (1865–1918)]. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku [The multicultural circle of historians in Lviv in the 19th and 20th centuries] ed. by Leonid Zashkil’nyak & Jerzy Maternicki, vol. IV1, 368–385. Lwów [Lviv] & Rzeszów: Ivan Franko National University of Lviv & University of Rzeszów.Google Scholar
Urbańczyk, Stanisław
1968Szkice z dziejów języka polskiego. [Outlines of the history of the Polish language]. Warsaw: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
1993Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950). [Two hundred years of Polish linguistics (1751–1950)]. Cracow: Secesja.Google Scholar
1995 “Polscy językoznawcy żydowskiego pochodzenia” [Polish linguists of Jewish origin]. Prof. Mojżesz Schorr: Materiały z sesji naukowej, Kraków, 16 XI 1993 [Prof. Moses Schorr: Proceedings of a symposium, Cracow, 16 Nov. 1993] ed. by Krzysztof Pilarczyk, 19–25. Cracow: Polska Akademia Umiejętności.Google Scholar
Witkowski, Stanisław
1936a “Powstanie rodzaju gramatycznego rzeczowników” [The origin of the grammatical gender of nouns]. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 41:6.159–160.Google Scholar
1936b “Die Entstehung des grammatischen Geschlechts bei den Substantiven”. Bulletin international de l’Académie Polonaise des Sciences et des Lettres 221.94–97.Google Scholar
Witkowski, Stanisław & Andrzej Gawroński
1916 “Gustaw Gerson Blatt”. Eos 211.136–141.Google Scholar
Wittlin, Józef
1954 “Pro domo mea”. Kultura – Szkice, Opowiadania, Sprawozdania 4 (78).37–52.Google Scholar
Wrona, Grażyna
2011 “Polish Scientific Magazines on Classical Philology, Archaeology and Prehistory in the Period 1918–1939”. Studies in Ancient Art and Civilization 151.263–274.Google Scholar
Wundt, Wilhelm
1900Völkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythos und Sitte. Vol. I1: Die Sprache. 3rd ed. Leipzig: Engelmann.Google Scholar
Zagórowski, Zygmunt
ed. 1924Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych [A directory of teachers in universities, secondary schools, vocational schools, teacher seminars and directory of scientific institutions and school authorities]. Lwów [Lviv] & Warsaw: Książnica Polska.Google Scholar
ed. 1926Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych [A directory of teachers in universities, secondary schools, vocational schools, teacher seminars and directory of scientific institutions and school authorities]. Vol. II1. Warsaw & Lwów [Lviv]: Książnica – Atlas.Google Scholar
Zimmern, Heinrich
1915Akkadische Fremdwörter als Beweis für babylonischen Kultureinfluß. Leipzig: Alexander Edelmann.Google Scholar