Article published in:
Historiographia Linguistica
Vol. 15:1/2 (1988) ► pp. 3961
References

References

A.Primary sources

Ampzing, Samuel
(1590–1632). 1624 “Nederlandsch tael-bericht”. In: Samuel Ampzing, Beschryvinge ende lof der stad Haerlem. Haarlem: Adriaen Rooman (unpaged; 51 pp.). [Cf. Zwaan 1939:21–39, 133–91.]Google Scholar
Bolognino, Guilielmus
(1590–1669). 1657Ni’uwe noodeliicke orthographie. Antwerpen: Jacob Mesens.Google Scholar
Clajus, Joannes
1578Grammatica Germanicae linguae. Leipzig. [Repr., Hildesheim & New York: Olms 1973.]Google Scholar
Duykerius, Joannes
(ca. 1664–1733). 1696Schouburgh der Neederduytsche letter, spel- en lees-konst. Amsterdam: J. Bakker.Google Scholar
Exercitium 1488Exercitium puerorum grammaticale. Antwerpen (a.o.): Nicolaes Leeu.Google Scholar
Exexlex 1666Laconis Flandri presbyteri, Lingua Teutonica exexlex. Hulst: sine editore.Google Scholar
Heuiter, Pontus de
(1535–1602). 1581Nederduitse orthographie. Antwerpen: Christoffel Plantin. [Cf. Dibbets 1972.]Google Scholar
Heule, Christiaen van
(?-1655). 1625De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst. Leiden: Daniel Roels. [Cf. Caron 1953, I.]Google Scholar
1633De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe. Leiden: Daniel Roels. [Cf. Caron 1953, II.]Google Scholar
Hubert, Antonis de
(1583-after 1636). 1624 “Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers der Nederduijtze tale”. In: Antonis de Hubert, De Psalmen des Propheeten Davids. Leiden: Pieter Muller (unpaged, 10 pp). [Cf. Zwaan 1939:121–31.]Google Scholar
Kók, Allard L.
(1616–1653). 1649Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Amsterdam: Johannes Troost. [Cf. Dibbets 1981.]Google Scholar
Lambrecht, Joas
(1491–1560). 1550Néderlandsche spellijnghe. Gent: Joas Lambrecht. [Cf. Heremans & Vander Haeghen 1882.]Google Scholar
Leupenius, Petrus
(1607–1670). 1653Aanmerkingen op de Neederduitsche taale. Amsterdam: Hendryk Donker. [Cf. Caron 1958.]Google Scholar
Oelinger, Albertus
1574Underricht der Hoch Teutschen Spraach. Straatsburg: Nicolaus Wiriot. [Repr., Hildesheim & New York: Olms 1975.]Google Scholar
Radermacher, Johan
(1538–1617). 1568Voorreden vande noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste. Manuscript. [Printed in Bostoen 1984:24–46.]Google Scholar
Schuere, Jacob van der
(1576-after 1643). 1612Nederduydsche spellinge. Haarlem: Daniel de Keyzer. [Cf. Zwaan 1957.]Google Scholar
Sexagius, Antonius
(ca. 1535–1585). 1576De orthographia linguae Bel-gicae. Leuven: Joannes Masius. [Cf. Goemans 1899.]Google Scholar
Twe-spraack
1584Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst. Leiden: Christoffel Plantin. [Repr. in Dibbets 1985.]Google Scholar

B.Secondary sources

Booy, Engelina P. de.
1977De weldaet der scholen, Haarlem: Gottmer.Google Scholar
1980Kweekhoven der wijsheid. Zutphen: De Walburg Pers.Google Scholar
Borst, Arno
1960Der Turmbau von Babel. Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker (III,1). Stuttgart: Anton Hiersemann.Google Scholar
Bostoen, Karel
1984 “Kaars en bril: de oudste Nederlandse grammatica”. Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1–47.Google Scholar
Braekman, Willy L.
1978 “Twee nieuwe traktaten uit de vroege zestiende eeuw over de Nederlandse spelling”. Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 294–387.Google Scholar
Brouwers, Jan H.
1984 “De grammatica van Despauterius en het Doctrinale van Alexander de Villa Dei”. Gramma 8.179–94.Google Scholar
Caron, Willem J. H.
1952De reductievocaal in het verleden; een beschouwing over mededelingen van Lambert ten Kate en Petrus Montanus aangaande de uitspraak van den betoonden klinker in het Nederlands. Groningen & Djakarta: J.B. Wolters.Google Scholar
ed. 1953 I. Christiaen van Heule, De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst . (= Trivium I:1.) Groningen & Djakarta: J.B. Wolters. [Repr., Groningen 1971.]Google Scholar
ed. 1953 II. Christiaen van Heule, De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe . (= Trivium I:2.) Groningen & Djakarta: J.B. Wolters. [Repr., Groningen 1971.]Google Scholar
1955 “Historische verwijzingen inzake uitspraak”. Handelingen van het 21ste Vlaams Filologencongres, 180–92.Google Scholar
ed. 1958Petrus Leupenius, Aanmerkingen op de Neederduitsche taale . (= Trivium II.) Groningen: J.B. Wolters.Google Scholar
1971Vondels uitspraak. Amsterdam: Vrije Universiteit.Google Scholar
Chevalier, Jean-Claude
1968Histoire de la syntaxe. Naissance de la notion de complément dans la grammaire française. Geneve: Droz.Google Scholar
Dibbets, Geert R. W.
ed. 1972Pontus de Heuiter, Nederduitse orthographie . (= Trivium VI.) Groningen: J.B. Wolters.Google Scholar
ed. 1981A.L. Kók, Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst . (= Studia Theodisca, 14.) Assen: Van Gorcum.Google Scholar
ed. 1985Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst. (= Studia Theodisca, 17.) Assen & Maastricht: Van Gorcum.Google Scholar
Goemans, Leo
1899 “Antonius Sexagius’ De orthographia linguae Bel-gicae ”. Leuvensche Bijdragen 3.167–245.Google Scholar
Hellinga, Wytze Gs.
1938De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmaatschappij. [Repr., in Bijdragen tot de Geschiedenis van de Nederlandse Taalcultuur, Arnhem: Gysbers & Van Loon 1968.]Google Scholar
Heremans, Jacob F. J. & Ferdinand Vander Haeghen
eds. 1882 Joas Lambrecht, Néderlandsche spellijnghe. Gent: Annoot & Braeckman.Google Scholar
Jellinek, Max Hermann
1913–14Geschichte der neuhochdeutschen Gram-matick von den Anfängen bis auf Adelung. Heidelberg: Carl Winter. [Repr., Heidelberg 1968.]Google Scholar
Klifman, Harm
1983 “Nederlandse taalstudie in triviumverband”. Gramma 7:17–39. [Repr., in Harm Klifman, Studies op het gebied van de Vroegnieuwnederlandse triviumtraditie (ca. 1550 — ca. 1650), 123–53. (= Geschiedenis van de Taalkunde, 1.) Dordrecht: Foris 1983.]Google Scholar
Michael, Ian
1970English Grammatical Categories and the Tradition to 1800. Cambridge: Cambridge Univ. Press.Google Scholar
Nauwelaerts, Marcel A.
1945De oude Latijnse school van Breda. ‘s-Her-togenbosch: Zuid-Nederlandsche Drukkerij.Google Scholar
Planque, Pieter A. de.
1926Valcooch’s Regel der Duytsche schoolmeesters. Groningen: P. Noordhoff.Google Scholar
Reich, Gerhard
1972Die Aufgaben des muttersprachlichen Grammatikunterrichts von der Antike bis um 1600. Weinheim: Beltz.Google Scholar
Rössing-Hager, Monika
1984 “Konzeption und Ausführung der ersten deutschen Grammatik. Valentin Ickelsamer: ‘Ein Teütsche Grammatica’”, cit. by L. Grenzmann & K. Stackmann (Hrsg.), Literatur und Laienbildung im Spätmittelalter und in der Reformationszeit, 534–58. Stuttgart: Metzler.Google Scholar
Voet, Leon
1980–83The Plantin Press (1555–1589). A bibliography of the works printed and published by Christopher Plantin at Antwerp and Leiden. Amsterdam: Van Hoeve.Google Scholar
Vorlat, Emma
1975The Development of English Grammatical Theory 1586–1737, with Special Reference to the Theory of Parts of Speech. Leuven: Leuven Univ. Press.Google Scholar
Zwaan, Frederik L.
1939Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Groningen & Batavia: J.B. Wolters. [Repr., Groningen 1974.]Google Scholar
ed. 1957Jacob van der Schuere, Nederduydsche spellinge . (= Trivium II.) Groningen & Djakarta: J.B. Wolters.Google Scholar