Article published in:
Historiographia Linguistica
Vol. 15:1/2 (1988) ► pp. 6383
References

References

A.Primary sources

Ampzing, Samuel
(1590–1632). 1628Nederlandsch tael-bericht. Haarlem: A. Rooman. [Repr. in Zwaan 1939:133–92.]Google Scholar
Heuiter, Pontus de
(1535–1602). 1581Nederduitse Orthographie. Antwerpen: Chr. Plantijn. [Re-ed. by Geert R. W. Dibbets. Groningen: Wolters-Noordhoff 1972 (= Trivium VI.)]Google Scholar
Heule, Christiaen van
(?-1655). 1625De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst. Leyden: Daniel Roels. [Re-ed. by Willem J. H. Caron. Groningen: Wolters-Noordhoff 1953; repr. 1971 (= Trivium I.1.)]Google Scholar
1633De Nederduytsche Spraec-konst ofte Tael-beschrijvinghe. Leyden: Jacob Roels. [Re-ed. by Willem J. H. Caron. Groningen & Djakarta: Wolters 1953 (= Trivium I.2.)]Google Scholar
Hubert, Anthonis de
(1583-?) 1624Noodige waarschouwinge aan alle liefhebbers der Nederduijtze tale. Leyden: Pieter Muller. [Repr. in Zwaan 1939:121–32.]Google Scholar
Kók, Allard L.
(1616–1653). 1649aOnt-werp der Neder-duitsche Letter-konst. Amsterdam: Joh. Troost. [Re-ed. by Geert R. W. Dibbets. Assen: Van Gorcum 1982.]Google Scholar
1649bLogica practica, óft oeffening der reden-konst. Amsterdam: Joh. Troost.Google Scholar
Kort Begrip
1585Kort Begrip des Redenkavelings. Leiden: Chr. Plantijn. [Re-ed. by Willem J. H. Caron. Groningen: Wolters-Noordhoff 1962 (= Trivium III.)]Google Scholar
Lambrecht, Joas
(1491–1560). 1550Néderlandsche Spellijnghe. Uut-ghesteld by vrághe ende antwoorde. Ghend: Joas Lambrecht.Google Scholar
Leupenius, Petrus
(1607–1670). 1653Aanmerkingen op de Neederduitsche Taale en Naaberecht. Amsterdam: Hendrijk Donker. [Re-ed. by Willem J. H. Caron. Groningen: Wolters 1958 (= Trivium IV.)]Google Scholar
Radermacher, Johan
(1538–1617). 1568Voorreden van de noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunste. [Re-ed. in: Karel Bostoen, “Kaars en Bril: de oudste Nederlandse grammatica”. Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1984) 1–47.]Google Scholar
Rederijck-kunst
1587Rederijck-kunst in Rijm opt kortst vervat. Leyden: Fr. Raphelinghen. [Re-ed. by Willem J. H. Caron. Groningen: Wolters-Noordhoff 1962, (= Trivium III.)]Google Scholar
Ruygh-bewerp
1585Ruygh-bewerp vande Redenkaveling, ofte Nederduytsche dialectike. Leiden: Chr. Plantijn. [Re-ed. by Willem J. H. Caron. Groningen: Wolters-Noordhoff 1962 (= Trivium III.)]Google Scholar
Schuere, Jacob van der
(1576-?). 1612Nederduydsche Spellinge. Haarlem: Daniel de Keijzer. [Re-ed. by F. L. Zwaan. Groningen: Wolters 1957 (= Trivium II.)]Google Scholar
Stevin, Simon
(1548–1620). 1585Dialectike ofte Bewijsconst. Leyden: Chr. Plantijn.Google Scholar
1586 “Uytspraeck vande weerdicheyt der Duytsche tael”. De beghin-selen der weeghconst. Leiden 1586 [Text in The Principal Works of Simon Stevin I, 59–93. Amsterdam 1955.]Google Scholar
Twe-spraack
1584Twe-spraack vande Nederduitsche Letterkunst. Leiden: Chr. Plantijn. [Re-ed. by Geert R. W. Dibbets. Assen & Maastricht: van Gorcum 1985 (= Studia Theodisca, 17.)]Google Scholar

B.Secondary sources

Abelson, Paul
1939The Seven Liberal Arts: A study in medieval culture. New York: Columbia Univ. Press. (1st ed. 1906; repr. 1965.)Google Scholar
Arts Libéraux
1969Arts Libéraux et philosophie au Moyen Age. (= Actes du quatrième congrès international de philosophie médiévale, 1967 ). Montréal & Paris.Google Scholar
Ashworth, E. J.
1974Language and Logic in the Post-Medieval Period. Dordrecht & Boston: Reidel.Google Scholar
Bakker, Dirk M. and Geert R. W. Dibbets
eds. 1977Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg.Google Scholar
Bostoen, Karel
1984 See Radermacher 1584.Google Scholar
Bot, P. N. M.
1955Humanisme en onderwijs in Nederland. Utrecht & Antwerpen: Spectrum.Google Scholar
Branden, L. van den
1967Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de zestiende eeuw. Arnhem: Gysbers & Van Loon. (1st ed. 1951.)Google Scholar
Brunôt, Ferdinand
1906Histoire de la langue française des origines à 1900. II. Le XVIe siècle. Paris: Colin.Google Scholar
Caron, Willem J. H.
1971 See van Heule 1625.Google Scholar
Colish, Marcia
1968The Mirror of Language: A study in the Medieval Theory of Knowledge. New Haven & London: Yale Univ. Press.Google Scholar
Dibbets, Geert R. W.
1975 “Spelling-enquête uit 1583 ten nutte van de Twe-spraack”. Leuvense Bijdragen 64.44–48.Google Scholar
1982 See Kók 1649.Google Scholar
1985 See Twe-spraack 1584.Google Scholar
Fortgens, H. W.
1958Schola Latina. Uit het verleden van ons voorbereidend hoger onderwijs. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.Google Scholar
Hermkens, H. M.
1973Inleiding tot het zeventiende-eeuws. ‘s-Hertogen-bosch: Malmberg.Google Scholar
Klifman, Harm
1983Studies op het gebied van de vroegnieuw-nederlandse triviumtraditie (c.l550-c.l650). (= Geschiedenis van de Taalkunde, 1.) Dordrecht: Foris.Google Scholar
Klinkenberg, H. M.
1959 “Quadriviums im frühen Mittelalter”. In: Koch 1959:1–32.Google Scholar
Koch, Joseph
ed. 1959Artes liberales von der antiken Bildung zur Wissenschaft des Mittelalters. Leiden & Köln: E.J. Brill.Google Scholar
Kuiper, Ernst Jan
1958De Hollandse “Schoolordre” van 1625. Een studie over het onderwijs op de Latijnse scholen in Nederland in de 17de en 18de eeuw. Groningen: Wolters.Google Scholar
Kuiper, Gerrit
1941Orbis artium en Renaissance. 1. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van Coornhert. Harderwijk: Flevo.Google Scholar
1955 “De betekenis van Spiegels Trivium”. Handelingen van het drieëntwintigste Nederlands Philologen-congres, 17–18. Groningen: J.B. Wolters.Google Scholar
Lausberg, Heinrich
1973Handbuch der literarischen Rhetorik. München: Max Hueber. (1st ed. 1960.)Google Scholar
Padley, G. A.
1976Grammatical Theory in Western Europe. 1500–1700: The Latin tradition. Cambridge: Cambridge Univ. Press.Google Scholar
Peeters, H. F. M.
1975Kind en jeugdige in het begin van de moderne tijd (ca.1500-ca.1650) Meppel: Boom. (1st ed. 1966.)Google Scholar
Rajna, Pio
1928 “Le denominazioni Trivium’ e ‘Quadrivium’”. Studi medievali Nuova Serie 1.4–36.Google Scholar
Risse, Wilhelm
1964Die Logik der Neuzeit I. 1500–1640. Stuttgart & Bad Cannstadt: Friedrich Fromman.Google Scholar
Scaglione, Aldo D.
1970Ars grammatica. The Hague & Paris: Mouton.Google Scholar
Simone, Raffaele
1975 “Théorie et histoire de la linguistique”. HL 2.353–78.Google Scholar
Vorlat, Emma
1975The Development of English Grammatical Theory 1586–1737 with Special Reference to the Theory of Parts of Speech. Leuven: Univ. Press Leuven.Google Scholar
1979 “Criteria-of grammaticalness in 16th and 17th century English grammar”. LB 68.129–40.Google Scholar
Witte, A. J. J. de and N. C. M. Wijngaards
1961De structuur van het Nederlands. Een evolutief-klassieke synthese. ‘s-Hertogenbosch: Malmberg.Google Scholar
Zwaan, F. L.
1939Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Groningen & Batavia: Wolters. (Repr. 1974.)Google Scholar