Article published In:
Historiographia Linguistica
Vol. 15:1/2 (1988) ► pp.263287
References
Århammer, Nils
1968 “Friesische Dialektologie”. Germanische Dialektologie. Festschrift für Walter Mitzka ed. by Ludwig-Erich Schmitt, 264–317. Wiesbaden: Steiner Verlag.Google Scholar
Behrns, Johannes Henricus
(1803–1883) “Over the Twentsche vokalen en klankwijzigingen”. Taalkundig Magazijn 31.331–90.Google Scholar
Berns, Jan B.
1984 “Un siècle de dialectologie néerlandaise”. Études Germaniques 391.362–78.Google Scholar
Blancquaert, Edgar
(1894–1964). 1922 “Romaansche dialectologie”. De Nieuwe Taalgids 161.131–50.Google Scholar
(1894–1964). 1925Dialectatlas van Klein-Brabant. Antwerpen: De Sikkel.Google Scholar
Bloomfield, Leonard
(1887–1949). 1928Review of Kloeke (1927). Language 41.284–88. DOI logoGoogle Scholar
(1887–1949). 1933Language. London: Allen & Unwin.Google Scholar
Brok, Har
1982Bibliografie der dialecten van Nederland 1951–1964. Amsterdam: P.J. Meertens Instituut.Google Scholar
Bo, L. L. de
1873Westvlaamsch Idioticon. Brugge: Leliant.Google Scholar
Colinet, Philemon
(1853–1917). 1896 “Het dialect van Aalst. Eene phonetisch-historische studie”. Leuvensche Bijdragen 11.1–59, 99–206, 233–308.Google Scholar
Coulmas, Florian & Judith Stalpers
eds. 1988The Sociolinguistics of Dutch. (= International Journal of the sociology of language, 73.) Amsterdam-Berlin-New York: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Craen, Piet van de & Roland Willemyns
1988 “The Standardization of Dutch in Flanders”. Coulmas & Stalpers 1988 DOI logoGoogle Scholar
Christmann, Hans Helmut
1971 “Lautgesezte und Wortgeschichte. Zu dem Satz ‘Jedes wort hat seine eigenen Geschichte’. Sprache und Geschichte. Festschrift für Harri Meyer hrg. von Eugenio Coseriu & W. D. Stempel, 111–24. München: Fink.Google Scholar
Daan, Jo
1964G. G. Kloeke 1877–1963 Orbis 131.622–29.Google Scholar
Daan, Jo. & Antonius A. Weijnen
1967Taalsociologie. (= Bijdragen en Mededelingen van de Dialecten Commissie 32.) Amsterdam: Noord Hol-landse Uitgeversmaatschappij.Google Scholar
Deprez, Kas
ed. 1984Sociolinguistics in the Low Countries. Amsterdam & Philadelphia: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Firmenich, Johannes Mathias
1843–1866Germaniens Völkerstimmen 41 Bde. Berlin: Schmitt.Google Scholar
Foerste, Wilhelm & Klaas Heeroma
1955Westfaalse en Nederlandse expansie. (= Bijdragen en Mededelingen der Dialecten Commissie 15.) Amsterdam: Noord-Hollandse Uitgeversmij.Google Scholar
Frings, Theodor
(1886–1968) & Jac. van Ginneken (1877–1945). 1919 “Zur Geschichte des Niederfränkischen in Limburg”. Zeitschrift für deutsche Mundarten 3–4.97–208.Google Scholar
Geerts, Guido & Anton M. Hagen
eds. 1980Sociolinguistische Studies 1. Bijdragen uit het Nederlandse taalgebied. Groningen: Wolters-Noord-hoff.Google Scholar
Gerritsen, Marinel
ed. 1979Taalverandering in Nederlandse dialecten. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
Gerritsen, Marinel & Frank Jansen
1979 “Een 50-jarige theorie over klankverandering getoetst aan 18 ui-woorden in 100 jaar”. Gerritsen 1979.63–91.Google Scholar
Ginneken, Jac. van
(1877–1945). 1907Principes de linguistique psychologique. (= Bibliothèque de Philosophie Expérimentale, 4). Paris: Rivière.Google Scholar
(1877–1945). 1913–1914Handboek der Nederlandsche taal. De sociologische struc-tuur der Nederlandsche taal. I1 & II1. ’s-Hertogenbosch: Malmberg.Google Scholar
(1877–1945). 1915 “De Skeletten der indogermaanse taalwetenschap”. Studiën 841. 293–311.Google Scholar
(1877–1945). 1916 “De schoondochters in de taalgeschiedenis”. De Nieuwe Taal-gids 91.1–18.Google Scholar
(1877–1945). 1920 “De Nederlandsche dialectstudie in het algemeen”. Nederlandsche Dialectstudie. (= Zielkundige Verwikkelingen , Reeks IV: Taal-belangen, 3.), 1–38. Utrecht & Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
(1877–1945). 1927 “Die Erblichkeit der Lautgesetzte”. Indogermanische Forschungen 451.1–44. DOI logoGoogle Scholar
(1877–1945). 1932De ontwikkelingsgeschiedenis van de Systemen der menschelijke taalklanken. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmij.Google Scholar
(1877–1945). 1935–1936 “De taalgeographie op het Groningsche Philologen-congres”. Onze Taaltuin 41.74–78.Google Scholar
Goossens, Jan
1963Semantische vraagstukken uit de taal van het land-bouwbedrijf in Belgisch-Limburg. I1 & II1. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.Google Scholar
1968 “Zur Geschichte der niederländische Dialektologie”. Germanische Dialektologie: Festschrift für Walter Mitzka ed. by Ludwig-Erich Schmitt, 180–208. Wiesbaden: Steiner.Google Scholar
1969Strukturelle Sprachgeographie. Heidelberg: Winter.Google Scholar
1977a “Geschiedenis van de Nederlandse dialectstudie”. Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde ed. by D. M. Bakker & G. R. W. Dibbets, 285–311. ’s-Hertogenbosch: Malmberg.Google Scholar
1977bInleiding tot de Nederlandse dialectologie. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Gorter, Durk
ed. 1987The Sociology of Frysian. (= International Journal of the Sociology of Language, 64.) Amsterdam-Berlin-New-York: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Grootaers, Ludovic
(1885–1965). 1921 “De dialectgeographie op Duitsch en op Nederlandsch taalgebied”. Leuvensche Bijdragen 131, Bijblad 97–112.Google Scholar
Grootaers, Ludovic & Gesinus G. Kloeke
1926Handleiding bij het Noord- en Zuid-Nederlandsch dialectonderzoek. ’s-Gravenhage: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
Haeringen, Coenraad B. van
(1892–1983). 1960Netherlandic Language Research. Leiden: Brill. [see esp. chap. 101 “Dialectology”, 78–92.]Google Scholar
Hagen, Anton M.
1982 “Schuchardts ideeën over dialectvariatie: betekenis en waarderings-geschiedenis”. Sociolinguistiek en ideologie ed. by P. van de Craen & R. Willemyns, 233–61. Brüssel: VUB.Google Scholar
1987a “Sociolinguistic Aspects in Dialectology”. Sociolinguistics: An International Handbook of the Science of Language and Society ed. by Ulrich Ammon et al., 399–410. Berlin-New York: W. de Gruyter.Google Scholar
1987b “Dialect Speaking and School Education in Western Europe”. Sociolinguistica. International Yearbook of European Sociolinguistics 11. 71–95. DOI logoGoogle Scholar
Hagen, Anton M. & Herman Giesbers
1988 “Dutch Sociolinguistic Dialect Studies”. Coulmans & Stalpers 1988 DOI logoGoogle Scholar
Heeroma, Klaas
(1909–1972). 1939 “Opmerkingen over de methode der expansiologie”. De Nieuwe Taalgids 331.60–79.Google Scholar
Hermann, Eduard
1927Review van Ginneken (1927). Göttinger Gelehrten Anzeige 1891.401–420.Google Scholar
Hoebeke, Marcel
1975 “Netherlandic Dialectology today”. Michigan Germanic Studies 11.47–67.Google Scholar
Hoppenbrouwers, Cor
1982Language Change. A Study of Phonetic and Analogical Change with Particular Reference to S.E. Dutch Dialects. Meppel: Boom.Google Scholar
Hout, Roeland van & Uus Knops
eds. 1988Language Attitudes in the Dutch Language Area. Dordrecht & Providence R.I.: Foris. DOI logoGoogle Scholar
Kate, Lambert Hermansz. ten
(1674–1731). 1723Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Amsterdam.Google Scholar
Kieft, Anthonij P.
1938Homonymie en haar invloed op de taalontwikkel-ing. Groningen: Wolters.Google Scholar
Kloeke, Gesinus G.
(1887–1963). 1918–1919 “De beoefening der Duitsche dialectkunde”. Neophilologus 31.14–30; 41.22–32. DOI logoGoogle Scholar
(1887–1963). 1921 “De dialecten en de klankwetten”. De Nieuwe Taalgids 151. 194–202.Google Scholar
(1887–1963). 1924 “Klankoverdrijving en goedbedoelde (hypercorrecte) taalvor-men”. Tijdschrift voor Nederlandsche Taal en Letterkunde 431.161–88.Google Scholar
(1887–1963). 1926 “Geschiedenis van het Noord-Nederlandsch dialectonderzoek”. Grootaerts & Kloeke 1926.1–26. DOI logoGoogle Scholar
(1887–1963). 1927De Hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche Nederlandsche dialecten. ’s-Gravenhage: Nijhoff.Google Scholar
(1887–1963). 1934Deftige en gemeenzame taal. Groningen: Wolters.Google Scholar
(1887–1963). 1938 “Haagse volkstaal in de achtiende eeuw”. Tijdschrift voor Nederlandse Taal en Letterkunde 571.15–56.Google Scholar
(1887–1963). 1951Gezag en norm bij het gebruik van verzorgd Nederlands. Amsterdam: Meulenhoff.Google Scholar
(1887–1963). 1954Verzorgd Nederlands. (= Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie .) Gent: Vlaamse Academie.Google Scholar
Koerner, E. F. Konrad
1976 “1876 as a Turning Point in the History of Linguistics”. The Journal of Indo-European Studies 41.333–53.Google Scholar
Kremer, Ludger
1980 “Die ‘Westfälische Expansion’ im niederländischen Sprachraum: Zur Entwicklung einer Forschunghypothese”. Niederdeutsches Jahrbuch 1031.72–101.Google Scholar
Labov, William
1972Sociolinguistic Patterns. Philadelphia: Univ. of Pennsylvania Press.Google Scholar
1981 “Resolving the Neogrammarian Controversy”. Language 571. 267–308. DOI logoGoogle Scholar
Loey, Adolph van
1937Zuid-West Brabantsch in de XIIIe en XIVe eeuw. Brussel: Standaard Boekhandel.Google Scholar
Malkiel, Yakov
1967 “Each Word Has a History of its Own”. Glossa 11. 137–49.Google Scholar
Meertens, Pieter J.
(1899–1985) & Bernard Wander 1958 Bibliografie der dialecten van Nederland 1800–1950. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmij.Google Scholar
Meillet, Antoine
1930Compte rendu de S. Mladenov, Geschichte der bulgarischen Sprache (Berlin: de Gruyter 1929) Bulletin de la Société Linguistique de Paris 301.200–204.Google Scholar
Moulton, William G.
1987 “Bloomfield as a Dialectologist”. HL 141. 139–54. DOI logoGoogle Scholar
Noordegraaf, Jan
1979 “Een linguïstische kaart van Nederland. Rondom de dialectenquête van 1879”. Gerritsen 1979, 36–51.Google Scholar
1985Norm, geest en geschiedenis. Nederlandse taalkunde in de 19e eeuw. (= Geschiedenis van de Taalkunde, 3.) Dordrecht & Cinnamin-son: Foris.Google Scholar
Nuijtens, Emile T. G.
1962De tweetalige mens. Een taalsociologisch onder-zoek naar het gebruik van dialect en cultuurtaal in Borne. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Polomé, Edgar C.
1983 “Netherlandic Contributions to the Debate on Language Change: From Lambert ten Kate to Josef Vercouillie”. Language Change ed. by Irmgard Rauch & Gerald F. Carr, 163–73. Bloomington: Indiana Univ. Press.Google Scholar
Rooy, Jaap de
1986 “Dialectkunde”. De Nederlandse taalkunde in kaart ed. by P. C. Paardekooper, 56–67. Leuven: Departement Linguistiek.Google Scholar
Schuchardt, Hugo
1885Ueber die Lautgesetze: Gegen die Junggrammatiker. Berlin: Oppenheim.Google Scholar
1922Schuchardt Brevier. Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft ed. by Leo Spitzer. Halle/S: Niemeyer.Google Scholar
Schuermans, L. W.
1865Algemeen Vlaamsch Idioticon. Leuven: Vanlint-hout.Google Scholar
Stadler, Franz Joseph
1808Schweizerische Dialektologie in Vergleichung mit andern ältern grammatischen Dialekten. Sammt einem Anhang einer Uebersetzung der Parabel vom verlorenen Sohne Lucae XV. 11–32 in allen Schweizerdialekten. Ms, Bibliothèque municipale de Rouen.Google Scholar
Stroom, Gerrold P. van der
1981 “De receptie van Jac. van Ginnekens taalbiologie”. Voortgang 21.81–102.Google Scholar
Taeldeman, Johan
1985De klankstructuur van het Gentse Dialekt. Gent: Michiels.Google Scholar
Vachek, Josef
1968Dutch Linguistics and the Prague Linguistic School. Leiden: Brill.Google Scholar
Weinreich, Uriel
1954 “Is a Structural Dialectology Possible?Word 101. 388–400. DOI logoGoogle Scholar
Weijnen, Antonius A.
(b. 1908). 1946–47 “Jac. van Ginneken. 21 April 1877–20 October 1945”. Jaarboek Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1946–47, 50–61.Google Scholar
(b. 1908). 1951Taalgeografie en interne taalkunde. (= Bijdragen en Mededelingen van de Dialecten Commissie, 12.) Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgeversmij.Google Scholar
(b. 1908). 1966Nederlandse dialectkunde. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
(b. 1908) et al. 1975 Atlas Linguarum Europae: Introduction. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Winkel, Jan te
(1847–1927). 1899–1901De Noordnederlandsche tongvallen. Atlas van taalkaarten met tekst. Leiden: Brill.Google Scholar
(1847–1927). 1904Inleiding tot de geschiedenis der Nederlandsche taal. Culemborg: Blom & Olivierse.Google Scholar
Winkler, Johan
1874Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. 221 Bde. ’s-Gravenhage: Nijhoff. DOI logoGoogle Scholar
Cited by

Cited by 3 other publications

Al‐Omran, Fatima, Abdel‐Zaher A. Elassar & Adel Abou El‐Khair
2003. Synthesis and biological effects of new derivatives of azines incorporating coumarin. Journal of Heterocyclic Chemistry 40:2  pp. 249 ff. DOI logo
KOERNER, E. F. K.
2001. WILLIAM LABOV AND THE ORIGINS OF SOCIOLINGUISTICS. Folia Linguistica Historica 35:Historica vol. 22,1-2  pp. 1 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 25 november 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.