Article published In:
History of Linguistics in Poland
[Historiographia Linguistica 25:1/2] 1998
► pp. 124
References

A.Dictionaries

5 PWN is the regular siglum for Państwowe Wydawnictwo Naukowe, which since 1991 has been called Wydawnictwo Naukowe PWN.

6 PIW is the regular siglum for Państwowy Instytut Wydawniczy.

7 The full name of Ossolineum is Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo.

Anusiewicz, Janusz & Jacek Skawiński
1996Słownik polszczyzny potocznej [Dictionary of colloquial Polish]. Warszawa: PWN.5 Google Scholar
Bandtkie, Jerzy Samuel
1806Słownik dokładny języka polskiego i niemieckiego [...] [Complete dictionary of Polish and German]. 21 vols. Breslau [Wrocław]: Wilhelm Gottlieb Korn.Google Scholar
Brückner, Aleksander
1927Słownik etymologiczny języka polskiego [Etymological dictionary of the Polish language]. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza. [Since 1957 published in Warszawa by Wiedza Powszechna. Numerous impressions.]Google Scholar
Calepino, Ambrogio (Calepinus)
1590Dictionarium undecim linguarum [...]. Basilae: per Sebastianum Henricpetri.Google Scholar
Dąbrówka, Andrzej & Ewa Geller
1995Słownik antonimów [Dictionary of Antonyms]. Warszawa: MCR.Google Scholar
Dąbrówka, Andrzej & Ryszard Turczyn
1993Słownik synonimów [Dictionary of synonyms]. Warszawa: MCR.Google Scholar
Doroszewski, Witold
ed.-in-chief 1958–1969Słownik języka polskiego [Dictionary of Polish]. 111 vols. Warszawa: PIW6/PWN. (Repr., Warszawa: PWN 1997; also available in CD-ROM format.) [Vol. XI1 is a supplement.]Google Scholar
Duden, Konrad
1880Duden. (Vollständiges) orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Leipzig: Bibliographisches Institut.Google Scholar
Dunaj, Bogusław
ed.-in-chief 1996Słownik języka polskiego [Dictionary of Polish]. Warszawa: Wilga.Google Scholar
Estienne, Henri
1565De la conformité du langage françois avec le grec. No place: no publisher given.Google Scholar
Estienne, Robert
1539/1549Dictionnaire francois-latin. Paris: R. Estienne.Google Scholar
Górski, Konrad & Stanisław Hrabec
eds.-in-chief 1962–1983Słownik języka Adama Mickiewicza [Dictionary of Adam Mickiewicz’s language]. 111 vols. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.7 Google Scholar
Grochowski, Maciej
1995Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów [Dictionary of Polish swearwords and obscenities]. Warszawa: PWN.Google Scholar
Jerzykowski, Antoni
1885Słownik ortograficzny z dodatkiem niepolskich wyrazów i wyrażeń [Spelling dictionary with non-Polish words and expressions]. Poznań: Nakładem Autora i Fr. Chocieżyńskiego.Google Scholar
Jungmann, Josef
1835–1839Slovník česko-nĕmecký [Czech-German dictionary]. 51 vols. Praha: R. W. Spinsky.Google Scholar
Karaś, Mieczysław & Jerzy Reichan
eds. 1977–1996Słownik gwar polskich [Dictionary of Polish dialects]. 51 vols. (A-Dcera). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. (From Fasc. 10 (1992) onwards published by Instytut Języka Polskiego, PAN, Kraków.)Google Scholar
Karłowicz, Jan
1900–1911Słownik gwar polskich [Dictionary of Polish dialects]. 91 vols. Kraków: Akademia Umiejętności. (Repr., Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1974.)Google Scholar
Karłowicz, Jan, Adam Kryński & Władysław Niedźwiedzki
eds. 1900–1927Słownik języka polskiego [Dictionary of Polish]. Warszawa: Nakładem Prenumeratorów i Kasy Mianowskiego [by the Subscribers and the Mianowski Foundation]. (Repr., Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1952–1953.)Google Scholar
Knapski, Grzegorz (Gregorius Cnapius)
1621–1632Thesaurus Polono-Latino-Graecus [...] 31 vols. Cracoviae: F. Caesario. Komputerowy słownik języka polskiego [Computer dictionary of Polish] 1996 Warszawa: PWN.Google Scholar
Kopaliński, Władysław
1967Słownik wyrazów obcych [Dictionary of foreign words]. Warszawa: Wiedza Powszechna. (Numerous further enlarged editions.)Google Scholar
Lam, Stanisław
ed. 1939Trzaski, Everta i Michalskiego encyklopedyczny słownik wyrazów obcych [Encyclopedic dictionary of foreign words]. Warszawa: Trzaska, Evert & Michalski.Google Scholar
Linde, Samuel Bogumil
1807–1814Słownik języka polskiego [Dictionary of Polish]. Vols.I-VI1. Warszawa: Author. (2nd ed., Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1854–1860; repr., Warszawa: PIW 1951; Warszawa: Gutenberg Print 1994.) M. Arcta słownik ilustrowany języka polskiego [Arct’s illustrated dictionary of Polish]. 31 vols. Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta 1916 (2nd ed. 1925; 3rd ed., 21 vols. 1929–1930.)Google Scholar
Mayenowa, Maria Renata & Franciszek Pepłowski
eds.-in-chief 1966–1995Słownik polszczyzny XVI wieku [Dictionary of Polish in the 16th century.]. 131 vols. (A-Phy). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [From 1995 onward published by Instytut Badań Literackich, PAN, Warszawa.]Google Scholar
Mączyński, Jan (Ioannes Maczińsky)
1564Lexicon Latino-Polonicum ex optimis Latinae linguae scriptoribus concinnatum [...]. Regiomonti Borussiae [Königsberg]: Ioannes Daubmannus. (Repr., Köln & Wien: Böhlau 1973.)Google Scholar
Mrongowiusz (Mrongovius), Krzysztof Celestyn
1835Słownik Polskoniemiecki [...] Ausführliches polnisch-deutsches Wörterbuch. Koenigsberg: Xięgarz Nikolovius.Google Scholar
Murmeliusz, Jan (Murmelius)
1526Dictionarius Murmelii variarum rerum, tum pueris, tum adultis utilissimus, cum Germanica atque Polonica interpretatione[...]. Cracoviae: Vietor.Google Scholar
Mymer, Franciszek (Mymerus)
1528Diccionarius trium linguarum: Latinae, Teutonicae et Polonicae [...]. Cracoviae: Vietor.Google Scholar
SJPDor
= Doroszewski 1958–1969Google Scholar
SJPLind
= Linde 1807–1814Google Scholar
SJP PWN
= Szymczak 1978–1981Google Scholar
SJPWil
= Zdanowicz 1861Google Scholar
Skorupka, Stanisław
ed. 1957Słownik wyrazów bliskoznacznych [Dictionary of synonymous words]. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Numerous further impressions.]Google Scholar
ed. 1967–1968Słownik frazeologiczny języka polskiego [Dictionary of Polish idioms and fixed phrases]. Warszawa: Wiedza Powszechna. [Numerous further impressions.]Google Scholar
Sławski, Franciszek
1952-Słownik etymologiczny języka polskiego [Etymological dictionary of Polish]. 51 vols. (A-Lżywy). Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.Google Scholar
Słowniczek wyrazów obcych [...]
[Dictionary of foreign words] 1885 Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta. (4th ed. Słownik wyrazów obcych M. Arcta 1904; 19th ed. 1947.)Google Scholar
SW
= Karłowicz, Kryński & Niedźwiedzki 1900–1927Google Scholar
SWO PWN
= Tokarski 1971Google Scholar
Sychta, Bernard
1967–1976Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej [Dictionary of Kashubian dialects on the background of folk culture]. 71 vols. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
1980–1985Słownictwo kociewskie na tle kultury ludowej [Dictionary of the Kociewie lexicon on the background of folk culture]. 31 vols. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
Szymczak, Mieczysław
ed. 1975Ortograficzny słownik języka polskiego [...] [Spelling dictionary of Polish]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Numerous further impressions until 1996; name of the publisher from 1991: Wydawnictwo Naukowe PWN.]Google Scholar
ed. 1978–1981Słownik języka polskiego [Dictionary of Polish]. 31 vols. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Numerous further impressions, Supplement 1992; name of the publisher from 1991: Wydawnictwo Naukowe PWN.]Google Scholar
Tokarski, Jan
ed. 1971Słownik wyrazów obcych [Dictionary of foreign words]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. (2nd ed. prepared by Elżbieta Sobol 1995.) [Publisher’s name from 1991: Wydawnictwo Naukowe PWN.]Google Scholar
Trotz (Troc), Michał Abraham
1744–1747Nouveau dictionnaire françois, allemand et polonais [...]. Vol.I-II1, Nowy dykcyonarz, to jest mownik polsko-francuski-niemiecki [...]; Vol.III1 (1764) Leipzig: Jean Frederic Gleditsch. (2nd ed., prepared by Stanisław Nałęcz-Moszczeński 1779; 3rd ed. 1822–1824; 4th ed., Breslau [Wrocław]: G. T. Korn 1832.)Google Scholar
Urbańczyk, Stanisław
ed.-in-chief 1953–1996Słownik staropolski [Dictionary of Old Polish]. 111 vols. (A-Zagumnie). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [From Fasc.64 (1991) onward published by Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.)Google Scholar
Zdanowicz, Aleksander
ed.-in-chief 1861Słownik języka polskiego [...] [Dictionary of Polish]. Wilno: Maurycy Orgelbrand. (Repr. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe 1986).Google Scholar
Zgółkowa, Halina
ed.-in-chief 1994-Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny [Practical dictionary of contemporary Polish]. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz. [101 vols. (A-D) published thus far.]Google Scholar

B.Secondary literature

Bukowcowa, Zofia & Marian Kucała
comps. 1981Bibliografia podręczna gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Part II1: Słownictwo. Kontakty językowe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
Doroszewski, Witold
1954Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.Google Scholar
Gruszczyński, Włodzimierz
1989Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej: Na materiale ‘Słownika języka polskiego’ PAN pod redakcją W. Doroszewskiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
Grzegorczyk, Piotr
comp. 1967Index lexicorum Poloniae: Bibliografia słowników polskich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
Hartmann, Reinhard R. K.
ed. 1986The History of Lexicography. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hausmann, Franz-Josef, Oskar Reichmann, Herbert E. Wiegand & Ladislav Zgusta
eds. 1989–1991Wörterbücher. Dictionaries. Dictionnaires: Internationales Handbuch der Lexikographie. International Encyclopedia of Lexicography. 31 vols. Berlin: Walter de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Kania, Stanisław & Jan Tokarski
1984Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.Google Scholar
Karłowicz, Jan
1876 “Przyczynki do projektu wielkiego słownika jęz. polskiego”. Rozprawy i Sprawozdania Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności 41.14–94.Google Scholar
Karpluk, Maria
1993 “Pracownia Słownika Polszczyzny XIV wieku IBL PAN w Krakowie (1.XI.49–31.VIII.93)”. Język Polski 83:4/5.345–346.Google Scholar
Plezia, Marian
1959 “Dzieje leksykografii łacińsko-polskiej w Polsce”. Słownik łacińsko-polski ed. by M. Plezia, Vol.I1, 5–39. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Google Scholar
Piotrowski, Tadeusz
1994Z zagadnień leksykografii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
1997 “Elektroniczny polonista: Przegląd narzędzi korektorskich”. Chip: Magazyn komputerowy 21.86–92.Google Scholar
Puzynina, Jadwiga
1961‘Thesaurus’ Grzegorza Knapiusza. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
Rymsza-Zalewska, Danuta et al.
comps. 1965–1981Bibliografia słowników wydanych w Niemieckiej Republice Niemieckiej, Rumuńskiej Republice Ludowej, [...] Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej [...] w latach 1945–1961. 91 vols. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. [Covers the years 1945–1978.]Google Scholar
Stankiewicz, Edward
1984Grammars and Dictionaries of the Slavic Languages from the Middle Ages up to 1850. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Urbańczyk, Stanisław
1991[1964]Słowniki, ich rodzaje i użyteczność. 3rd ed. Kraików: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego.Google Scholar
1991 “Polnische Lexikographie”. Hausmann et al. 1989–1991, vol.II1, 2268–2274.Google Scholar
Walczak, Bogdan
1991Słownik wileński na tle dziejów polskiej leksykografii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Adamska-Sałaciak, Arleta
2001. Linde’s dictionary. Historiographia Linguistica 28:1-2  pp. 65 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 20 may 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.