Part of
Historiographia Linguistica
Vol. 44:1 (2017) ► pp.146
References

References

A.Primary sources

Chao, Yuen Ren
1925A Phonograph Course in the Chinese National Language. Shanghai: Commercial Press.Google Scholar
1928Xiandai wuyu de yanjiu 现代吴语的研究 [Studies in the Modern Wu Dialects]. (= Monograph No.4 .) Peking: Tsing Hua College Research Institute.Google Scholar
1934 “The Non-Uniqueness of Phonemic Solutions of Phonetic System”. Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica 4.363397.Google Scholar
Chao, Yuen Ren & Lien Sheng Yang
1947Guoyu zidian 国语字典 [Concise Dictionary of Spoken Chinese]. Cambridge: Harvard University Press.Google Scholar
Chao, Yuen Ren, Sheng-Shu Ting, Shih-Feng Yang, Tsung-Chi Wu & T‘Ung-Ho Tung
1948Hubei fangyan diaocha baogao 湖北方言调查报告 [Report on a Survey of the Dialects of Hupeh]. Vol. I. Shanghai: Commercial Press.Google Scholar
Chao, Yuen Ren
1959Yuyan wenti 语言问题 [The Problem of Language]. Taipei: School of Humanities at National Taiwan University.Google Scholar
1961 [1948]Mandarin Primer: An intensive course in spoken Chinese. Cambridge, Mass: Harvard University Press.Google Scholar
1968A Grammar of Spoken Chinese. Berkeley & Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
1972a “Where Chao Went Wrong in Matters of Language”. Canadian Journal of Linguistics 17:2/3.105108. DOI logoGoogle Scholar
1976Aspects of Chinese Sociolinguistics: Essays. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
2002Zhao yuanren yuyanxue lunwenji 赵元任语言学论文集 [Selected Essays in Linguistics] ed. by Zongji Wu & Xinna Zhao. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Chen, Linhan
2013 “The Changing Nature of China’s Higher Education”. Journal of Education and Learning 2:2.190200. DOI logoGoogle Scholar
Duan, Yucai
1981Shuo wen jie zi zhu 说文解字注 [Commentary to Shuo wen jie zi]. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.Google Scholar
Gianninoto, Mariarosaria
2014 “The Development of Chinese Grammars and the Classification of the Parts of Speech”. Language & History 57:2.137148. DOI logoGoogle Scholar
Guo, Pu
1983Erya Zhu 尔雅注 [Commentary to Erya]. In Siku Quanshu (Wenyuange edition). vol. 221.1236. Taipei: Commercial Press.Google Scholar
Karlgren, Bernhard
1962 [1 1940] Études sur la phonologie chinoise [Zhongguo yinyunxue yanjiu 中国音韵学研究] Transl. by Yuen Ren Chao & Fang-Kuei Li. Taipei: Taiwan Commercial Press.Google Scholar
Liu, Xi
1983Shi ming 释名 [Explaining Names]. In Siku Quanshu (Wenyuange edition). vol. 221.383424. Taipei: Commercial Press.Google Scholar
Liu, Danqing & Bojiang Zhang
2010 “Shishi zhi bixu, xueshu zhi daye — sheli yuyanxue yiji xueke d zhongyao yiyi he xueli jichu” 时势之必需,学术之大业 — 设立语言学一级学科的重要意义和学理基础 [Significance and Rationale of Establishing Linguistics as a Primary Discipline]. Linguistic Sciences 语言科学 9:1.1418.Google Scholar
Lu, Jianming & Yang Shen
2010 “Guanyu jianli ‘yuyanxue’ yiji xueke de jianyi” 关于建立“语言学”一级学科的建议 [Suggestions about Establishing Linguistics as a Primary Discipline]. Linguistic Sciences 语言科学 9:1.914.Google Scholar
Lü Shuxiang
1979Hanyu yufa fenxi wenti 汉语语法分析问题 [Questions on Analyzing Chinese Grammar]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Ma, Jianzhong
1935 [1 1898] Ma shi wen tong 马氏文通 [Basic Principles for Writing Clearly and Coherently by Mister Ma]. Shanghai: Commercial Press.Google Scholar
Norman, Jerry
1988Chinese. Cambridge & New York: Cambridge University Press.Google Scholar
Shen, Jiaxuan
2012 “ ‘Lingju’ he ‘liushuiju’ — wei Zhao Yuanren xiansheng danchen 120 zhounian er zuo” “零句”和“流水句” — 为赵元任先生诞辰120周年而作 [On Minor Sentences and Flowing Sentences in Chinese: In commemoration of the 120th birthday of Yuen Ren Chao]. Studies of the Chinese Language 中国语文 5.403415.Google Scholar
2014 “Hanyu de luoji zhegeyang, hanyu shi zheyang de — wei Zhao Yuanren xiansheng danchen 120 zhounian er zuo zhi er” 汉语的逻辑这个样,汉语是这样的 — 为赵元任先生诞辰120周年而作之二 [A Review of Yuen Ren Chao’s Two Articles on Chinese Grammar and Logic]. Language Teaching and Linguistic Studies 语言教学与研究 2.110.Google Scholar
2015Mingci he dongci 名词和动词 [Nouns and Verbs]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Tung, T‘Ung-Ho
1970Hanyu yinyun xue 汉语音韵学 [Studies of Chinese Phonology]. Taipei: Xuesheng shuju.Google Scholar
Wang, Li
1943, 1944Zhongguo xiandai yufa 中国现代语法 [Modern Chinese Grammar]. Shanghai: Commercial Press.Google Scholar
1944, 1945Zhongguo yufa lilun 中国语法理论 [Theory of Chinese Grammar]. Shanghai: Commercial Press.Google Scholar
1956Hanyu yinyun xue 汉语音韵学 [Studies of Chinese Phonology]. Beijing: Zhong Hua Book Company.Google Scholar
1958Hanyu shilüxue 汉语诗律学 [Chinese Versification]. Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe.Google Scholar
1962–1964Gudai hanyu 古代汉语 [Classical Chinese]. vol. I-IV. Beijing: Zhong Hua Book Company.Google Scholar
1982Tongyuan zidian 同源字典 [Etymological Dictionary]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
1985Hanyu yuyin shi 汉语语音史 [History of Chinese Phonetics]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.Google Scholar
2000Wang Li yuyanxue lunwen ji 王力语言学论文集 [Selected Essays in Linguistics]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
2014Shijing yundu; Chuci yundu 诗经韵读; 楚辞韵读 [Rhyme Reader of Odes; Rhyme Reader of Chu Songs]. Collected Works of Wang Li , vol. XII. Beijing: Zhong Hua Book Company.Google Scholar
2015Long chong bing diao zhai wenji 龙虫并雕斋文集 [Popular Essays by Wang Li]. Collected Works of Wang Li , vol. XIX. Beijing: Zhong Hua Book Company.Google Scholar
Wang, Niansun
2004Guangya shuzheng 广雅疏证 [Commentary to Guangya]. Re-ed. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Xu, Shen
1983Shuo wen jie zi 说文解字 [Explaining Single-component Graphs and Analyzing Compound Characters]. In Siku Quanshu (Wenyuange edition). vol. 223.63384. Taipei: Commercial Press.Google Scholar
Yang, Xiong
1983Fangyan 方言 [Dialects]. commented by Guo Pu. In Siku Quanshu (Wenyuange edition). vol. 221.281382. Taipei: Commercial Press.Google Scholar
Yang, Yiming & Jie Xu
2010 “Yuyanxue yiji xueke shezhi yu jianshe bitan” 语言学一级学科设置与建设笔谈 [On Establishing and Building Linguistics as a Primary Discipline]. Linguistic Sciences 语言科学 9:1.19.Google Scholar
You, Rujie
2010 “Yuyanxue de xueke diwei wenti” 语言学的学科地位问题 [On the Disciplinary Status of Linguistics]. Linguistic Sciences 语言科学 9:1.1921.Google Scholar
Yu, Daoquan
1930Di liu dai Dalailama Cang yang jia cuo qingge 第六代达赖喇嘛仓央嘉措情歌 [Love Songs of the Sixth Dalailama Tshangs-dbyangs-rgya-mtsho]. Transcribed by Yuen Ren Chao. (= Academia Sinica Monographs, Series A, No.5.) Peiping: Academia Sinica.Google Scholar
Zhang, Nengfu
2003Lidai yuyanxue wenxian duben 历代语言学文献读本 [Selected Readings of Linguistic Literature of Past Dynasties]. Chengdu: Bashu shushe.Google Scholar
Zhou, Deqing
1960Zhongyuan yinyun 中原音韵 [Sounds of Rhymes of the Central Plains]. Re-ed. Taipei: Guangwen Book Company.Google Scholar
Zhu, Ziqing
1948Yuwen lingshi 语文零拾 [Selected Essays]. Shanghai: Mingshan shuju.Google Scholar

B.Secondary sources

Carroll, Lewis
1970Alice in Wonderland [alisi manyou qijing ji 阿丽思漫游奇境记]. Transl. by Yuen Ren Chao. Re-edition. Taipei: The Cactus Publishing Co.Google Scholar
Chappell, Hilary & Alain Peyraube
2014 “The History of Chinese Grammars in Chinese and Western Scholarly Traditions”. Language & History 57:2.107136. DOI logoGoogle Scholar
Chao, Yuen Ren
1972b “With Bertrand Russell in China”. Russell: The Journal of the Bertrand Russell Archives 7.1417.Google Scholar
1974–1977Chinese Linguist, Phonologist, Composer and Author, Yuen Ren Chao: Oral history transcript [An interview conducted by Rosemary Levenson]. Berkeley: Regional Oral History Office, The Bancroft Library. [http:www​.content​.cdlib​.org​/view​?docld​=hb8779p27v​&brand​=calisphere​&doc​.view​=entire​_text]
1975Yuen Ren Chao’s Autobiography: First 30 Years, 1892–1921, [Life with Chaos: The autobiography of a Chinese family], vol. II. Ithaca, N.Y.: Spoken Language Services, Inc.Google Scholar
Deng, Wenbin
2002Zhongguo gudai yuyanxue shi 中国古代语言学史 [History of Linguistics in Ancient China]. Chengdu: Bashu shushe.Google Scholar
Dubs, Homer H.
1927Hsüntze: Moulder of Ancient Confucianis. London: Arthur Probsthain.Google Scholar
Emerson, Ralph Waldo
1893The American Scholar; Self-Reliance; Compensation. New York/Cincinnati/Chicago: American Book Company.Google Scholar
Ge, Liangyan
2015The Scholar and the State: Fiction as political discourse in Late Imperial China. Seattle: University of Washington Press.Google Scholar
Gong, Qianyan
1997Zhongguo yufaxue shi 中国语法学史 [History of Grammar Studies in China]. Beijing: Yuwen chubanshe.Google Scholar
Greenberg, Joseph H.
1973 “Linguistics as a Pilot Science”. Themes in Linguistics: The 1970s ed. by Eric P. Hamp, 4560. The Hague: Mouton.Google Scholar
Guo, Xiliang
1998 “Zai tan Ma Jianzhong he Ma shi wen tong” 再谈马建忠和《马氏文通》[Ma Jianzhong and Ma shi wen tong Revisited]. Studies of the Chinese Language 中国语文 6.432434.Google Scholar
Hall, Robert A.
1991 “165 Broadway: A crucial node in American structural linguistics . Historiographia Linguistca 18:1.153166. DOI logoGoogle Scholar
He, Jiuying
1985Zhongguo gudai yuyanxue shi 中国古代语言学史 [History of Linguistics in Ancient China]. Zhengzhou: Henan renmin chubanshe.Google Scholar
2005 [1995]Zhongguo xiandai yuyanxue shi 中国现代语言学史 [History of Linguistics in Modern China]. Guangzhou: Guangdong jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Hu, Shih
1970Hu Shih gei Yuen Ren Chao de xin 胡适给赵元任的信 [Seventy-eight Letters to a Friend]. Taipei: The Budding Publishing Co.Google Scholar
2003Hu Shih quanji [Collected Works of Hu Shih]. vol, LXIV. Anhui: Anhui jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Ji, Changhong & Peizeng Wang
1992Zhongguo gudai yuyanxue jia pingzhuan 中国古代语言学家评传 [Biography of Linguists in Ancient China]. Jinan: Shandong jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Lepschy, Giulio C.
ed. 2013 [1 1994] History of Linguistics: The eastern tradition of linguistics. Vol. I. Repr., London & New York: Routledge.Google Scholar
Li, Fang-Kuei
2003Li Fanggui xiansheng koushu shi 李方桂先生口述史 [Linguistics East and West: American Indians, Sino-Tibetan, and Thai]. Beijing: Tsing Hua University Press.Google Scholar
Lü Shuxiang
1986 “Daonian Wang Li jiaoshou” 悼念王力教授 [In Memoriam: Professor Wang Li]. People’s Daily 人民日报. May 15th.Google Scholar
Mei, Yi-pao
1951 “Hsün Tzu on Terminology.” Philosophy East and West 1.5156. DOI logoGoogle Scholar
Mei, Tsu-lin
1986 “In Memoriam: Professor Wang Li”. Journal of Chinese Linguistics 14:2.333336.Google Scholar
Mote, Frederick W.
2010China and the Vocation of History in the Twentieth Century: A personal memoir. Princeton, N.J.: Princeton University Press.Google Scholar
Pian, Rulan Chao
1995 “Autobiographical Sketches”. ACMR Reports 8:1.120.Google Scholar
Pu, Zhizhen
2002Zhongguo yuyanxue shi 中国语言学史 [History of Linguistics in China]. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.Google Scholar
Shao, Jingmin
2011Xinshiqi hanyu yufaxue shi 新时期汉语语法学史 [History of Grammar Studies in New China: 1978–2008]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Shen, Jiaxuan
2011 “Zhu Dexi xiansheng zui zhongyao de xueshu yichan” 朱德熙先生最重要的学术遗产 [The Most Valuable Legacy of Zhu Dexi’s Grammatical Theory]. Language Teaching and Linguistic Studies 语言教学与研究 4.719.Google Scholar
Wang, Jiguo & Gu Zhang
2008Guowen tongcai: Wang Li 国文通才:王力 [Biography of Wang Li]. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Wang, Li
1981Zhongguo yuyanxue shi 中国语言学史 [History of Chinese Linguistics]. Taiyuan: Shanxi renmin chubanshe.Google Scholar
1985Hanyu yuyin shi 汉语语音史 [History of Chinese Phonetics]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe.Google Scholar
1989Hanyu yufa shi 汉语语法史 [History of Chinese Grammar]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
2013aHanyu shigao 汉语史稿 [A Draft History of Chinese]. Collected Works of Wang Li , vol.I. Beijing: Zhong Hua Book Company.Google Scholar
2013bQingdai guyinxue 清代古音学 [Qing Dynasty Studies of Ancient Pronunciation]. Collected Works of Wang Li, vol. VI. Beijing: Zhong Hua Book Company.Google Scholar
Wang, Yinzhi
1984Jing zhuan shi ci 经传释词 [Explanation of Particles in the Classics and the Commentaries]. Changsha: Yuelu shushe.Google Scholar
Wang, Yuanxin
1993Zhongguo minzu yuyanxue shi 中国民族语言学史 [A History of Linguistic Research on Minority Languages in China]. Beijing: Zhongyang minzu xueyuan chubanshe.Google Scholar
Wilkinson, Endymion
2015Chinese History: A new manual. Re-edition. Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center.Google Scholar
Wu, Xinchou
2005Xianqin lianghan yuyanxue shi 先秦两汉语言学史 [History of Linguistics in Pre-Qin and Han Periods]. Guangzhou: Guangdong gaodeng jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Xu, Ying
2010Fanggui yu wo wu shi wu nian 方桂与我五十五年 [Fifty-five Years of My Life with Li Fang-Kuei]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Yang, Buwei
1947Autobiography of a Chinese Woman [Yige nüren de zizhuan一个女人的自传]. Put into English by Yuen Ren Chao. New York: The John Day Co.Google Scholar
2007Family of Chaos. Transl. by Yuan Ren Chao. In Zhao yuanren quanji 赵元任全集 [Collected Works of Yuen Ren Chao]. vol. XV.507777. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Zhongguo xiandai yuyanxuejia zhuanlve 中国现代语言学家传略
[Biography of Linguists in Modern China: 20th Century] 2004 Ed. by Zhongguo yuyanxuehuiZhongguo xiandai yuyanxuejia zhuanlve” bianxiezu. 中国语言学会“中国现代语言学家传略”编写组 [Chinese Linguistics Society’s Compilers on Biography of Linguists in Modern China], vols. I–IV. Shijiazhuang: Hebei jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Zhou, Fagao
1966Past, Present and Future of Chinese Linguistics: with an English summary. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press.Google Scholar
1980Lun zhongguo yuyanxue 论中国语言学 [On Chinese Linguistics]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press.Google Scholar
Zhou, Qingsheng
2008Zhongguo minzu yuyanxue yanjiu 中国民族语言学研究 [Ethno-linguistic Studies in China]. Beijing: Shehui kexue wenxian chubanshe.Google Scholar
Zhao, Xinna & Peiyun Huang
1998Zhao Yuanren nianpu 赵元任年谱 [Chronology of Yuen Ren Chao]. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Zhou, Zhiping
2015a “Meiguo zhongwen jiaoxue shi shang de Zhao Yuanren” (1) 美国中文教学史上的赵元任(上) [Yuen Ren Chao in the History of Chinese Language Instruction in the United States (1)]. Journal of International Chinese Teaching 国际汉语教学研究 5:1. 9096.Google Scholar
2015b “Meiguo zhongwen jiaoxue shi shang de Zhao Yuanren” (2) 美国中文教学史上的赵元任(下) [Yuen Ren Chao in the History of Chinese Language Instruction in the United States (2)]. Journal of International Chinese Teaching 国际汉语教学研究 6:2. 8392.Google Scholar
Zhou, Zuyang
2006Xinzhu hanyu yuyin shi 新著汉语语音史 [A New History of Chinese Phonology]. Shanghai: Shanghai cishu chubanshe.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Broden, Thomas F.
2021. A. J. Greimas in the world: travels, translations, transmissions. Semiotica 2021:243  pp. 187 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 19 march 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.