Chapter published in:
Linguistic Landscape in the Spanish-speaking World
Edited by Patricia Gubitosi and Michelle F. Ramos Pellicia
[Issues in Hispanic and Lusophone Linguistics 35] 2021
► pp. 215238
References

References

Aguilera i Vilar, M.
(1995) Actituds dels consumidors catalans davant l’ús comercial del català. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística, 3, 55–59. Retrieved on 18 January, 2021 from: http://​www​.raco​.cat​/index​.php​/LlenguaUs​/article​/view​/129278​/178528
Ajuntament de Barcelona
(2013) Manual per combatre rumors i estereotips sobre la diversitat cultural: El comerç regentat per persones immigrades. Retrieved on 18 January, 2021 from: http://​ajuntament​.barcelona​.cat​/bcnacciointercultural​/sites​/default​/files​/ficheros​/pdf​-comerc​.pdf
(2015) Informes estadístics: La població estrangera a Barcelona. Gener 2015. Retrieved on 18 January, 2021 from: http://​www​.bcn​.cat​/estadistica​/catala​/dades​/inf​/pobest​/pobest15​/part1​/index​.htm
Aramburu-Otazu, M.
(2002) Los otros y nosotros: Imágenes del inmigrante en Ciutat Vella de Barcelona. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid.Google Scholar
Arnaut, K., Blommaert, J., Rampton, B., & Spotti, M.
(2016) Language and superdiversity. Routledge. CrossrefGoogle Scholar
Bernat i Baltrons, F., Galindo Solé, M., & de Rosselló Peralta, C.
(2020) El procés de bilingüització a Catalunya en el segle XX a partir de testimonis orals. Treballs de Sociolingüística Catalana, 30, 97#x2013;111. CrossrefGoogle Scholar
Block, D., & Corona, V.
(2019) Critical LLP and the intersection of class, race and language policy and practice in twenty first century Catalonia. Lang Policy. CrossrefGoogle Scholar
Blommaert, J.
(2013) Ethnography, superdiversity, and linguistic landscapes: Chronicles of complexity. Multilingual Matters. CrossrefGoogle Scholar
Brandão, P.
(2011) La imagen de la ciudad: Estrategias de identidad y de comunicación. Edicions de la Universitat de Barcelona.Google Scholar
Bruyèl-Olmedo, A., & Juan-Garau, M.
(2020) Co-existing varieties of English in the linguistic landscape of tourism: The bay of Palma. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 41(2), 157–174. CrossrefGoogle Scholar
Canyelles Marquès, C., & Villaverde i Vidal, J. A.
(1994) Toponímia urbana i retolació comercial. Lluc, 779, 24–25.Google Scholar
Carreras i Verdaguer, C.
(2003) Atles comercial de Barcelona. Barcelona: Ajuntament de Barcelona/Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona/Universitat de Barcelona.Google Scholar
Castellanos, J.
(2002) Las tres caras del espejo: Del Barrio Chino al Raval. Revista de Filología Románica, III, 189–202.Google Scholar
Comajoan-Colomé, L.
(2013) El paisaje lingüístico en Cataluña: Caracterización y percepciones del paisaje visual y auditivo en una avenida comercial de Barcelona. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 11(1), 63–88.Google Scholar
Comajoan-Colomé, L., & Long, E.
(2012) The linguistic landscape of three streets in Barcelona: Patterns of language visibility in public space. In D. Gorter, H. F. Marten, & L. van Mensel (Eds.), Minority languages in the linguistic landscape (pp. 183–203). Palgrave. CrossrefGoogle Scholar
Consell Econòmic i Social de Barcelona
(2016) Característiques dels barris de Barcelona. Retrieved on 18 January, 2021 from: https://​www​.barcelona​.cat​/cesb​/pdf​/informes​/i2016​/Informe​_Barris​.pdf
Drucker, J.
(1984) Language in the landscape. Landscape, 28(1), 7–13.Google Scholar
Escoda, F., & Silva, A.
(2004) Barcelona imaginada. Aguilar Colombia.Google Scholar
Feliu, J., Peñaranda-Cólera, M. C., & Gil-Juárez, A.
(2012) Comunidades imaginadas: Nacionalismo banal en los locutorios de Barcelona. Revista de Antropología Iberoamericana, 7(2), 197–224. CrossrefGoogle Scholar
Fishman, J. A.
(1991) Reversing language shift: Theoretical and empirical foundations of assistance to threatened languages. Multilingual Matters.Google Scholar
Fought, C.
(2011) Language and ethnicity. In R. Mesthrie (Ed.), The Cambridge handbook of sociolinguistics (pp. 238–257). Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Fundació Jaume Bofill & Consell Econòmic i Social de Barcelona
(2006) Immigració i mercat de treball a la ciutat de Barcelona. Retrieved on 18 January, 2021 from: www​.bcn​.cat​/novaciutadania​/pdf​/es​/estudis​/ImmitreballCESB​_es​.pdf
García, M., & Llaberia-López, M.
(2009) La retolació comercial al Vallès Occidental 3: Adaptació a la Llei de política lingüística. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística, 4, 77–83.Google Scholar
Garrido, M. R., & Codó, E.
(2017) Deskilling and delanguaging African immigrants in Barcelona: Pathways of labour market incorporation and the value of ‘global’ English. Globalisation, Societies, and Education, 15(1), 29–49. CrossrefGoogle Scholar
Generalitat de Catalunya
(1998) Llei 1/1998 de 7 de Gener de Política Lingüística. Departament de la Presidència. Retrieved on 18 January, 2021 from: http://​llengua​.gencat​.cat​/web​/.content​/documents​/legislacio​/llei​_de​_politica​_linguistica​/arxius​/lleipl98​.pdf
(2018) Informe de política lingüística. Departament de Cultura. Retrieved on 18 January, 2021 from: https://​llengua​.gencat​.cat​/web​/.content​/documents​/informepl​/arxius​/IPL​-2018​.pdf
(2019) Els usos lingüístics de la població de Catalunya. Departament de Cultura. Retrieved on 18 January, 2021 from: https://​llengua​.gencat​.cat​/web​/.content​/documents​/dadesestudis​/altres​/arxius​/dossier​-eulp​-2018​.pdf
Grosso, G. I.
(2008) Repertori linguistici urbani. Il caso del Raval di Barcellona e della città di Santa Coloma de Gramenet (Unpublished doctoral dissertation). Università per Stranieri di Siena.Google Scholar
Institut d’Estadística de Catalunya
(2019a) Usos lingüístics: Llengua inicial, d’identificació i habitual. Retrieved on 18 January, 2021 from: https://​www​.idescat​.cat​/indicadors​/?id​=anuals​&n​=10364
(2019b) Evolució de la població total i estrangera (2000–2019). Retrieved on 18 January, 2021 from: https://​www​.idescat​.cat​/poblacioestrangera​/?b​=0
Jódar-Sánchez, J. A.
(2017) Metonymy in human interaction. Cognitive Linguistic Studies, 4(2), 250–273. CrossrefGoogle Scholar
Junyent, C.
(2020) El futur del català depen de tu. La Campana.Google Scholar
Lado, B.
(2011) Linguistic landscape as a reflection of the linguistic and ideological conflict in the Valencian Community. International Journal of Multilingualism, 8(2), 135–150. CrossrefGoogle Scholar
Lago Caamaño, C., Silva Hervella, I., & Gómez Martínez, L.
(2020) Unha análise da paisaxe lingüística compostelá: A centralidade da catedral de Santiago de Compostela. RiCOGNIZIONI, 7(13), 93–104. CrossrefGoogle Scholar
Landry, R., & Bourhis, R. Y.
(1997) Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. Journal of Language and Social Psychology, 16(1), 24–49. CrossrefGoogle Scholar
Leclerc, J.
(1989) La guerre des langues dans l’affichage. VLB Editeur.Google Scholar
Leeman, J., & Modan, G.
(2009) Commodified language in Chinatown: A contextualized approach to linguistic landscape. Journal of Sociolinguistics, 13(3), 332–363. CrossrefGoogle Scholar
Lynskey, M.
(2014) An Ghaeilge ar chomharthaí stáit. Coiscéim.Google Scholar
Malinowski, D., & Tufi, S.
(2020) Reterritorializing linguistic landscapes: Questioning boundaries and opening spaces. Bloomsbury. CrossrefGoogle Scholar
Marten, H. F.
(2010) Linguistic landscape under strict state language policy: Reversing the Soviet legacy in a regional centre in Latvia. In E. Shohamy, E. Ben-Rafael, & M. Barni (Eds.), Linguistic landscape in the city (pp. 115–132). Multilingual Matters. CrossrefGoogle Scholar
Martínez-Rigol, S.
(2010) Gentrificación: Una definición a partir del Raval de Barcelona. In S. Martínez-Rigol (Ed.), El centro en cuestión, la cuestión del centro (pp. 217–228). Lleida: Editorial Milenio.Google Scholar
Martínez-Rigol, S., Carreres i Verdaguer, C., & Frago-Clols, Ll.
(2015) El Raval de Barcelona, un laboratori d’estudis urbans. Treballs de la Societat Catalana de Geografia, 79, 125–150. CrossrefGoogle Scholar
Milà i Llambí, J.
(2011) Contragramàtica il·lustrada: Lliçons pràctiques del català amb exemples del carrer. Barcelona: Educaula.Google Scholar
Plataforma per la Llengua
Portell, S.
(2016) El dia que va morir David Bowie. LaBreu Edicions.Google Scholar
Pradilla, M. A.
(2015) La catalanofonia: Una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Purschke, C.
(2021) Crowdscapes: Participatory research and the collaborative (re)construction of linguistic landscapes with Lingscape. Linguistics Vanguard, 7(s1), 20190032. Crossref. Google Scholar
Puzey, G.
(2016) Linguistic landscapes. In C. Hough (Ed.), The Oxford handbook of names and naming (pp. 395–411). Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
Roos, J., & Nicholas, H.
(2020) Linguistic landscapes and additional language development. In M. Dressman & R. W. Sadler (Eds.), The handbook of informal language learning (pp. 243–255). Wiley-Blackwell.Google Scholar
Rowland, L.
(2013) The pedagogical benefits of a linguistic lansdcape project in Japan. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16(4), 494–505. CrossrefGoogle Scholar
Russo, A. P., & Scarnato, A.
(2018) “Barcelona in common”: A new urban regime for the 21st century tourist city? Journal of Urban Affairs, 40(4), 455–474. CrossrefGoogle Scholar
Sabaté i Dalmau, M.
(2013) La gestió del multilingüisme en un espai regulat entre persones immigrades: El cas dels locutoris. In F. X. Vila & E. Salvat (Eds.), Noves immigracions i llengües: Actes del 18è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (pp. 119–146). Agrupació d’Editors i Autors Universitaris, Barcelona.Google Scholar
Sanz, M.
(2010) Black, black, black. Barcelona: Anagrama.Google Scholar
Serra del Pozo, P.
(2006) El comercio étnico en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona. Fundació La Caixa.Google Scholar
Solé i Camardons, J., & Romaní, J. M.
(1997a) Els usos lingüístics en l’activitat comercial. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística, 9, 58–61.Google Scholar
(1997b) Els usos lingüístics en la retolació a Barcelona. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística, 10, 58–67.Google Scholar
Strubell, M.
(2001) Catalan a decade later. In J. A. Fishman (Ed.), Can threatened languages be saved? (pp. 260–283). Multilingual Matters. CrossrefGoogle Scholar
Strubell, M., & Boix-Fuster, E.
(2011) Democratic policies for language revitalisation: The case of Catalan. Palgrave MacMillan. CrossrefGoogle Scholar
Trinch, S., & Snajdr, E.
(2017) What the signs say: Gentrification and the disappearance of capitalism without distinction in Brooklyn. Journal of Sociolinguistics, 21(1), 64–89. CrossrefGoogle Scholar
Vallès i Sanchis, I.
(2003) Aproximació a la imatge lingüística de la ciutat de València. Cuadernos de Geografía de la Universidad de Valencia, 73–74, 391–400.Google Scholar
Van Parijs, P.
(2011) Linguistic justice for Europe and for the world. Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
Vettorel, P., & Franceschi, V.
(2013) English and lexical inventiveness in the Italian linguistic landscape. English Text Construction, 6(2), 238–270. CrossrefGoogle Scholar
Vila i Moreno, F. X.
(2004) Hora de fer balanç? Elements per valorar les polítiques lingüístiques a Catalunya en el període constitucional. Revista de Llengua i Dret, 41, 243–286.Google Scholar
Woolard, K. A.
(2016) Singular and plural: Ideologies of linguistic authority in 21st century Catalonia. Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
Xarxa Cruscat
(2016) IX Informe sobre la situació de la llengua catalana (2015). Retrieved on 18 January, 2021 from: http://​blogs​.iec​.cat​/cruscat​/wp​-content​/uploads​/sites​/15​/2016​/11​/informe2015​.pdf