Article published in:
International Journal of Chinese Linguistics
Vol. 7:1 (2020) ► pp. 140157
????

参考文献

Chao, Yuen Ren 赵元任
(1922) Zhongguo yanyu zidiao de shiyan yanjiufa 中国言语字调底实验研究法 [An experimental study of Chinese tone]. Kexue 科学, No.9.
(1930) A system of “tone-letters”. 见Fangyan 方言 (1980) 2: 81–83.
Crystal, D.
(1997) A Dictionary of Linguistics and Phonetics,Blackwell Publishers Ltd. Shen, Jiaxuan 沈家煊译 translated Xiandai Yuyanxue Cidian 现代语言学词典. Shangwu Yinshuguan 商务印书馆 2017.
Ding, Bangxin 丁邦新
(1982) Hanyu fangyan fenqu de tiaojian 汉语方言区分的条件 [The conditions of distinguishing Chinese Dialects] ,Qinghua Xuebao 清华学报, No.14.1, Vol.2: 257–273. Also in Bangxin Ding 丁邦新 (ed.), Ding Bangxin Yuyanxue Lunwenji 丁邦新语言学论文集 [Selected papers on linguistics by Bangxin Ding]. Shangwu Yinshuguan 商务印书馆 1998.
Lin, Tao 林焘
(1989) Hanyu yunlv tezheng he yuyin jiaoxue 汉语韵律特征和语音教学 [Prosodic characteristics of Chinese and phonetic teaching]. In Tao Lin 林焘 (ed.), Lin Tao Yuyanxue Lunwenji 林焘语言学论文集 [Selected papers on linguistics by Tao Lin]. Shangwu Yinshuguan 商务印书馆 2001.
Luo, Changpei 罗常培 and Wang, Jun 王均
(1956) Putong Yuyinxue Gangyao 普通语音学纲要 [Outline of general phonetics]. Shangwu Yinshuguan 商务印书馆.
Maddieson, Ian
(1978) Universals of tone. In Joseph Greenberg (ed.), Universals of Human Language, Vol. 2 (Phonology). Stanford University Press. 335–365.
[ p. 156 ]
Rong, Rong 荣蓉, Ping Wang 王萍 and Feng Shi 石锋
(2015) Hanyu Putonghua shengdiao de tinggan geju 汉语普通话声调的听觉感知格局 [Perception pattern of Chinese Mandarin tone], Nankai Yuyan Xuekan 南开语言学刊, No.1,11–24.
Shen, Jiong 沈炯
(1985) Putonghua shengdiao de yinyu he yudiao 普通话声调的音域和语调 [The tone register and intonation of Putonghua]. In Tao Lin 林焘 and Lijia Wang 王理嘉 (eds.), Beijing yuyin shiyanlu 北京语音实验录 [Beijing speech experiment record]. 北京大学出版社 Beijing University Press.
Shi, Feng 石锋
(1987) Tianjin fangyan danziyin shengdiao fnxi 天津方言单字音声调分析 [An analysis of single tone in Tianjin Dialect] Yuyan yanjiu luncong 语言研究论丛, No. 5. Also in Yuyinxue Tanwei 语音学探微 [Exploration in Phonetics]. Beijing Daxue Chubanshe 北京大学出版社 1990.
(1990a) Zailun Tianjinhua de shengdiao jiqi bianhua 再论天津话声调及其变化 [More on the tones and the changes of Tianjin dialect]. Yuyan Yanjiu 语言研究( Language Research), No. 2.
(1990b) Lun wuduzhi jidiaofa 论五度值记调法 [On the five-degree method]. Tianjin Shida Xuebao 天津师大学报 [Journal of Tianjin Normal University], No. 3: 15–19.
(2002) Beijinghua de yuanyin geju 北京话的元音格局. Nankai Yuyan Xuekan 南开语言学刊, No. 1.
Shi, Feng 石锋 and Qibin Ran 冉启斌
(2011) Putonghua Shangsheng de benzhi shi dipingdiao 普通话上声的本质是低平调 [The essence of Mandarin rising tone is low-level tone]. Zhongguo Yuwen 中国语文, No. 6.
Shi, Feng 石锋 and Ping Wang 王萍
(2006) Putonghua danziyin shengdiao de tongji fnxi 普通话单字音声调的统计分析 [A statistical analysis of the single tones of Mandarin]. Zhongguo Yuwen 中国语文, No. 1.
(2014) Bianjiediao he jiaodiandiao 边界调和焦点调 [Boundary tone and focus tone]. Journal of Chinese Linguistics, 42.1.
Todo, Akiyasu 藤堂明保
(1980) Zhongguoyu Yinyunlun 中国语音韵论 [On Chinese Phonology](日),Guangsheng Guan光生馆.
Todo, Akiyasu 藤堂明保等.
(1970) Zhongguoyu Jiaoben 中国语教本 [Chinese Textbook](日),Guangsheng Guan光生馆.
Wang, Li 王力
(1979) Xiandai Hanyu yuyin fnxi zhong de jige wenti 现代汉语语音分析中的几个问题 [Some problems in modern Chinese phonetic analysis]. Zhongguo Yuwen 中国语文,No.4.
Wang, William S-Y. 王士元 and Zhongwei Shen 沈钟伟
(1987) Fangfa, lilun yu fangyan yanjiu – yuyan yanjiu de keguanxing he helixing方法、理论与方言研究——语言研究的客观性和合理性[Methodology, theory and dialect research: objectivity and rationality of language research]. Paper presented at The first international Cantonese dialect Symposium, Hong Kong.
Yip, Moira
(1980) The Tonal Phonology of Chinese. Ph.D. Dissertation. MIT.
Zhang, Hongming 张洪明
(2002) 北大中文论坛Beida Zhongwen Luntan, PK-BBS-TS-HMZ.zip_renamed.
[ p. 157 ]
Zhang, Yan 张妍
(2018) Beijing Putonghua de shengdiao shiyan fenxi 北京普通话的声调实验分析 [An experimental analysis of the tones of Putonghua in Beijing]. Ph.D. Dissertation, Beijing Language and Culture University.