Part of
Gender Across Languages: Volume 4
Edited by Marlis Hellinger and Heiko Motschenbacher
[IMPACT: Studies in Language, Culture and Society 36] 2015
► pp. 333368
References
Bajec, Anton
ed. 1994Slovar slovenskega knjižnega jezika [Dictionary of the Slovenian Standard Language]. Ljubljana: DZS.Google Scholar
Bajić, Nikola
2012“Spolno (ne)občutljiva raba jezika v Srbiji in Sloveniji v teoriji in praksi [Gender (non)sensitive use of language in Serbia and Slovenia in theory and practice].” In 48. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ideologije v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi [48th Seminar on Slovenian language, literature and culture. Ideologies in Slovenian language, literature and culture], ed. Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske Fakultete, 124–128.Google Scholar
Bednarska, Katarzyna
2013“Kdo naj dela, kdo pa skrbi za otroke? Spolni stereotipi v slovarjih [Who should work, and who take care of children? Gender stereotypes in dictionaries].” In Obdobja 32. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve) [The social functionality of language (aspects, criteria, definitions)], ed. Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske Fakultete, 35–42.Google Scholar
Bešter, Marija
1997 “Raba poimenovanj za ženske osebe v uradovalnih besedilih [The use of designations for female persons in officialese texts].” In 33. Seminar slovenskega jezika, literature in culture [33rd Seminar on Slovenian language, literature and culture], ed. Aleksandra Derganc. Ljubljana, Znanstvena Založba Filozofske Fakultete, 9–23.
1998 “‘Govorjenje na fanta’ v gorenjskem narečju [Speaking as a boy in a dialect of Gorenjska].” In 34. Seminar slovenskega jezika, literature in culture [34th Seminar on Slovenian language, literature and culture], ed. Erika Kržišnik. Ljubljana, Znanstvena Založba Filozofske Fakultete, 71–82.
Bizjak Končar, Aleksandra & Marko Snoj
2013Slovar novejšega besedja slovenskega jezika [Dictionary of recent words of the Slovenian language]. Ljubljana: Založba ZRC ‎SAZU.Google Scholar
Čmejrková, Světla
2003: “Communicating gender in Czech.” In Gender across languages: The linguistic representation of women and men, vol. 3, eds. Marlis Hellinger & Hadumod Bußmann. Amsterdam: John Benjamins, 27–57. DOI logoGoogle Scholar
Corbett, Greville
1979 “The agreement hierarchy”. Journal of Linguistics 15: 203–224. DOI logoGoogle Scholar
1983Hierarchies, targets and controllers: Agreement patterns in Slavic. University Park, PA: Pennsylvania University Press.Google Scholar
Čuden, Milena & Tatjana Košak & Jerica Vogel
2006Slovenščina 8, učbenik za slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole [Slovenian 8, textbook for the Slovenian language in the 8th grade]. Ljubljana: Mladinska Knjiga.Google Scholar
Doleschal, Ursula
2003 “Sprachstruktur und Geschlecht: Russisch und Slowenisch.” In Beiträge des Gender-Blocks zum XIII. Internationalen Slawistenkongress in Ljubljana 15–21. August 2003, eds. Jiřina van Leeuwen-Turnovcová & Uta Röhrborn. München: Otto Sagner, 75–111.Google Scholar
in press. “Gender marking.” In Handbook of word-formation eds. Peter O. Müller & Ingeborg Ohnheiser & Susan Olsen & Franz Rainer Berlin Mouton de Gruyter
Doleschal, Ursula & Sonja Schmid
2001 “Doing gender in Russian: Structure and perspective.” In Gender across languages: The linguistic representation of women and men, vol. 1, eds. Marlis Hellinger & Hadumod Bußmann. Amsterdam: John Benjamins, 253–282. DOI logoGoogle Scholar
Drusany, Nevenka & Nana Cajhen & Dragica Kapko & Martina Križaj Ortar, Marija Bešter
2008Slovenščina za vsak dan [Slovenian for every day]. Ljubljana: Rokus Klett.Google Scholar
European Commission
2014ESCO. European skills, competencies, qualifications and occupations. [URL] [9 July 2014].
Gigafida Corpus
[URL] [15 March 2014].
Gorjanc, Vojko
2007“Kontekstualizacija oseb ženskega in moškega spola v slovenskih tiskanih medijih [The contextualization of persons of female and male gender in Slovenian print media].” In 43. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi [43rd Seminar of Slovenian language, literature and culture. Stereotypes in Slovenian language, literature and culture], ed. Irena Novak Popov. Ljubljana: Center za Slovenščino kot Drugi/Tuji Jezik pri Oddelku za Slovenistiko Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, 173–180.Google Scholar
GOS Corpus
Korpus Govorjene Slovenščine [Corpus of Spoken Slovenian]. [URL] [10 March 2014].
Grdina, Igor & Marko Stabej
1999 “Slowenisch.” In Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens, ed. Lojze Wieser. Klagenfurt: Wieser, 495–508.Google Scholar
Hellinger, Marlis & Hadumod Bußmann
2001 “Gender across languages: The linguistic representation of women and men.” In Gender across languages: The linguistic representation of women and men, vol.1, eds. Marlis Hellinger & Hadumod Bußmann. Amsterdam: John Benjamins, 1–25. DOI logoGoogle Scholar
Hentschel, Elke
2003 “The expression of gender in Serbian.” In Gender across languages: The linguistic representation of women and men, vol. 3, eds. Marlis Hellinger & Hadumod Bußmann. Amsterdam: John Benjamins, 287–309. DOI logoGoogle Scholar
Herrity, Peter
2000Slovenian: A comprehensive grammar. London: Routledge.Google Scholar
Hladnik, Miran
1981 “Slovenski ženski roman v 19. stoletju [The Slovenian women’s novel in the 19th century].” Slavistična Revija 29: 259–296. [URL] [17 March 2014].Google Scholar
1983 “Trivialna literatura [Trivial literature].” [URL] [17 March 2014].
Humar, Marjeta
2011“Poimenovanja za moške in ženske v novejših slovenskih terminoloških slovarjih [Designations for men and women in the latest Slovenian terminological dictionaries].” In Izzivi sodobnega slovenskega slovaropisja [Challenges of contemporary lexicography], ed. Marko Jesenšek. Maribor: Zora, 422–440.Google Scholar
Korošec, Tomo
(1977): Vojaški slovar [Military dictionary]. Ljubljana: Partizanska Knjiga.Google Scholar
Kozmik, Vera & Jasna Jeram
eds. 1995Neseksistična raba jezika [Non-sexist language use]. Ljubljana: Vlada Republika Slovenije, Urad za Žensko Politiko.Google Scholar
Kranjc, Simona & Martina Ožbot
2013“Vloga spolno občutljivega jezika v Slovenščini, Italjanščini in Angleščini [The role of a gender-sensitive language in Slovenian, Italian and English].” In Obdobja 32. Družbena funkcijskost jezika (vidiki, merila, opredelitve) [The social functionality of language (aspects, criteria, definitions)], ed. Andreja Žele. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske Fakultete, 233–239.Google Scholar
Kržišnik, Erika
1997 “Kdo govori kako [Who speaks how].” In 33. Seminar slovenskega jezika, literature in culture [33rd Seminar on Slovenian language, literature and culture], ed. Aleksandra Derganc. Ljubljana, Znanstvena Založba Filozofske Fakultete: 45–56.
Kunst-Gnamuš, Olga
1995“Razmerje med spolo, kot potezo reference in spolom kot slovnično kategorijo [The relation between gender as a feature of reference and gender as a grammatical category]”. Jezik in Slovstvo 40(7): 255–261.Google Scholar
Kustec, Katja
2009Novotvorjenke za poimenovanje oseb v slovenskem jeziku [Neologisms for the designation of persons in the Slovenian language]. Maribor: University of Maribor. [URL] [2 January 2014]Google Scholar
Lenček, Rado
1972 “O zaznamovanosti in neutralizaciji slovnične kategorije spola v slovenjskem knjižnem jeziku [On the markedness and neutralization of the grammatical category of gender in the Slovenian standard language].” Slavistična Revija 20(1): 55–64.Google Scholar
Mečkovska, Nina
1980 “Samostalniški spol v slovenskem in vzhodnoslovanskih jezikih [Nominal gender in Slovenian and the East Slavic languages].” Slavistična Revija 28(2): 199–218.Google Scholar
Motschenbacher, Heiko & Marija Weikert
this volume. “Structural gender trouble in Croatian.” In Gender across languages: The linguistic representation of women and men, vol. 4 eds. Marlis Hellinger & Heiko Motschenbacher Amsterdam John Benjamins
Pogorelec, Breda
1997 “Slovenska skladnja in poimenovanja ženskih oseb. Dodatek k 33. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture [Slovenian syntax and the designations of female persons. Supplement to the 33rd Seminar on Slovenian language, literature and culture].” (Unpublished article)Google Scholar
Služba Vlade Republike Slovenije za Zakonodajo
2008Nomotehnične smernice [Nomotechnical guidelines]. Ljubljana: Uradni List. [URL] [14 December 2013]Google Scholar
Stabej, Marko
1997“Seksizem kot jezikovnopolitični problem [Sexism as a problem of language policy].” In 33. Seminar slovenskega jezika, literature in culture [33rd Seminar on Slovenian language, literature and culture], ed. Aleksandra Derganc. Ljubljana: Znanstvena Založba Filozofske Fakultete, 57–68.Google Scholar
Statistični Urad Republike Slovenije
2008Standardna klasifikacija poklicev [Standard classification of professions]. [URL] [14 February 2014]
Statistical Office of the Republic of Slovenia
2010 “International Mother Language Day 2010.” [URL] [14 March 2014]
Šribar, Renata
2010Interne smernice za spolno občutljivo rabo jezika [Internal guidelines for a gender-sensitive use of language]. [URL] [17 March 2014]
2012 “ ‘Performing – women’ and the socio-political regime: Addressing in socialist Slovenia compared to today.” In Doing gender – doing the Balkans: Dynamics and persistance of gender relations in Yugoslavia and the Yugoslav successor states, eds. Roswitha Kersten-Pejanić & Simone Rajilić & Christian Voß. München: Otto Sagner, 127–145.Google Scholar
Tominc, Ana
2007 “O samostalnikih srednjega spola za osebe v slovenskem jeziku [On nouns with neuter gender for persons in the Slovenian language].” Annales: Series Historia et Sociologia 17(1): 187–196.Google Scholar
Toporišič, Jože
1981 “K teoriji spola v slovenskem knjižnem jeziku [On the theory of gender in the Slovenian standard language].” Slavistična Revija29(1): 80–94.Google Scholar
2000Slovenska slovnica. Četrta, prenovljena in razširjena izdaja [Slovenian grammar. Fourth, renewed and extended edition]. Maribor: Obzorja.Google Scholar
2001Slovenski pravopis 1. Pravila. Slovar [Slovenian orthography 1. Rules. Dictionary]. Ljubljana: SAZU.Google Scholar
Toporišič, Jože et al.
eds. 1994Slovenski pravopis 1. Pravila. Tretja, pregledana izdaja [Slovenian orthography 1. Rules. Third, revised edition]. Ljubljana: DZS.Google Scholar
Umek, Neža
2008Feminizacija v slovenščini in francoščini: Družbeni in/ali jezikovni problem? [Feminization in Slovenian and French: A social and/or linguistic problem?] Ljubljana: University of Ljubljana. [URL] [2 January 2014]Google Scholar
Žagar, Igor Ž. & Mirijam Milharčič Hladnik
1995“Temeljna izhodišča za odpravo seksistične rabe jezika [Basic starting point for the elimination of sexist language use].” In Neseksistična raba jezika [Nonsexist language use], eds. Vera Kozmik & Jasna Jeram. Ljubljana: Vlada Republika Slovenije, Urad za Žensko Politico, 7–18.Google Scholar
Zupanc, Paula
2009 “Nesimetrije izraza spolov v slovenskem jeziku in v govorih [Asymmetries of expression of gender in the Slovenian language and in speech].” Dialogi 45(11–12): 123–135.Google Scholar