Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 4148
References
Adam, Jean-Michel
1992Les textes: types et prototypes. Récit, description, argumentation, explication et dialogue. Paris: Nathan Université.Google Scholar
Borja, Joan
2013Els discursos de la ciència. Joan Fuster i la democratització del coneixement. València: Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
Fuster, Joan
1972 “Una carència singular.” Serra d’Or (149): 31.Google Scholar
Halliday, Michael Alexander Kirkwood
1985aAn Introduction to Functional Grammar. London: E. Arlond.Google Scholar
1985bSpoken and Written Language. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Sánchez, Antonia, and Vicent Salvador
1993 “La entrevista-debate en televisión: a propósito del caso de Juan Guerra”. Archivos de la Filmoteca (15): 111–119.Google Scholar