Article published in:
Aproximació a l'altre / An approach to the other: Biografies, semblances i retrats / Biographies, resemblances and portraits
Edited by Enric Balaguer, Maria Jesús Francés and Vicent Vidal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 11] 2015
► pp. 133140
References
Dosse, François
2007La apuesta biográfica. Escribir una vida. València: PUV.Google Scholar
Guansé, Domènec
1969 “Pròleg.” EnSiluetes de catalans, I, 5–24. Barcelona: Edicions Barcino.Google Scholar
Huertas, J[osep] M[aria]
2000 “Diari d’una derrota.” El Periódico de Catalunya [“Llibres”] (4-II-2000): 12.Google Scholar
Roig Rosich, Josep Maria
2000 “Presència, avui, de l’obra de Rovira i Virgili.” Serra d’Or (491) (novembre): 71.Google Scholar
Rovira i Virgili, A[ntoni]
1924–1925 “Els grans catalans del vuitcents.” EnAnuari dels Catalans, 19–24. Barcelona: Impremta Dalmau, Yuste i Bis.Google Scholar
Rovira i Virgili, Antoni
1999Siluetes de Catalans. Barcelona: Proa.Google Scholar
1999 “Valentí Almirall.” EnSiluetes de Catalans, 52–60. Barcelona: Proa.Google Scholar
Triadú, Joan
1999 “L’obra literària de Rovira i Virgili.” Revista de Catalunya (143) (setembre): 24.Google Scholar