Article published in:
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep Maria Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 8398
References

Bibliografia

Badia Margarit, Antoni M.
1967 “Calcs lingüístics en les lletres reials escrites per Johan de Coloma, secretari de Ferran el Catòlic de 1483 a 1510”. Dins Homenaje a Jaime Vicens Vives. Vol. ii, 41–54. Barcelona: Facultat de Filosofia i Lletres.
Barreda, Pere Enric
1999 “Elements retòrics en les clàusules dels documents llatins de la cancelleria reial (segles xiv–xv)”. Dins Actes del VII Congrés de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22–26 de setembre de 1997). Vol. i, 305–319. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.
Barrio, Juan Antonio
2011 “ ‘Per servey de la Corona d’Aragó?’ Identidad urbana y discurso político en la frontera meridional del reino de Valencia: Orihuela en la Corona de Aragón, s. xiii–xv”. Hispania, lxxi, núm. 238: 437–466. Crossref link
Cerquiglini, Bernard
2009El naixement de la llengua francesa. Jordi Mascarella (ed.). 
Girona: Universitat de Girona. [1a ed: 1991. París: Presses Universitaires de France].
Cingolani, Stefano Maria
2012Diplomatari de Pere el Gran. I. Cartes i Pergamins (1258–1285). Barcelona: Fundació Noguera.
Colón, Germán
1989 “El aragonés cancilleresco: sociología de un idioma”. Dins El español y el catalán: juntos y en contraste. Germán Colón (ed.), 237–270. Barcelona: Ariel.
Coromines, Joan
1971Lleures i converses d’un filòleg. Barcelona: Club Editor.
Fabra, Pompeu
1926 “La coordinació i la subordinació en els documents de la Cancelleria catalana durant el segle xivè”. Dins Memòries. Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Vol. i, 3–30. Barcelona: IEC.
Fagúndez Duarte, Luis
1986 “Uma scripta em construção (A constituição de uma norma escrita do Galego-Português no século xiii)”. Dins Actas do I Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza, 663–674. Ourense: Associaçom Galega da Língua.
Feliu, Francesc, Joan Ferrer i Narcís Iglésias
2008 “Entre el mite i la realitat. La llengua de la Cancelleria reconsiderada”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, lvi: 221–249.
Ferrando Francès, Antoni
1980Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. València: Institut de Filologia Valenciana.
Ferrando Francés, Antoni
2000 “El paper dels primers editors (1473–1523) en la fixació del català modern”. Caplletra 27 (tardor 1999): 109–136.
2005 “Percepció i institucionalització de la norma lingüística entre els valencians: panorama històric”. Dins La configuración social de la norma lingüística a l’Europa llatina. Antoni Ferrando i Miquel Nicolás (eds.), 189–251. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
Ferrando Francés, Antoni 2011 “Elio Antonio de Nebrija i Jeroni Pau: fortuna diversa de dos humanistes interessats pels seus respectius vulgars”. Dins L’humanisme a la Corona d’Aragó (en el seu context hispànic i europeu). Júlia Butinyà i Antonio Cortijo (eds.), 145–183. Potomac (Maryland): Scripta Humanistica.
2013a “La llengua cancelleresca a la Corona d’Aragó”. Dins Corpus documental de la Cancelleria de la Corona d’Aragó (1291–1420). Textos en llengua catalana. Mateu Rodrigo (ed.). Col·lecció Fonts Històriques, 56A i 56B, 13–52. València: Publicacions de la Universitat de València.
2013b “Llengua, nació i territori en temps de sant Vicent Ferrer”. Dins Els valencians en el Compromís de Casp i en el Cisma d’Occident. Ricard Bellveser (coord.). València: Institució Alfons el Magnànim.
Ferrando Francés, Antoni i Miquel Nicolás Amorós
(eds.) 2006La configuració social de la norma lingüística a l’Europa llatina. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.
2011Història de la llengua catalana. Barcelona: Editorial UOC. [1a ed: 2005. Barcelona: Pòrtic/UOC].
Gimeno Blay, Francisco
2006Escribir, reinar. La experiencia gráfico-textual de Pedro IV el Ceremonioso (1336–1387). Madrid: Editorial Abada.
Lusignan, Serge
2004La langue dels rois au Moyen Âge. Le français en France et en Angleterre. París: Presses Universitaires de France.
Marazzini, Claudio
1994 “La lingua di koinè e le cancellerie”. Dins La lingua italiana. Profilo storico. Claudio Marazzini (ed.), 224–226. Bolonya: il Mulino.
Martel, Philippe
2001 “L’occitan, le latin et le français du Moyen Âge au xvie siècle”. Dins Dix siècles d’usages et d’images de l’occitan. Des troubadours à l’Internet. Henri Boyer i Philippe Gardy (coords.), 65–118. París: L’Harmattan.
Martí, Sadurní i Francesc Feliu
1995Problemes i mètodes d’història de la llengua. Barcelona: Quaderns Crema.
Martínez Sopena, Pascual i Ana Rodríguez
(eds.) 2011La construcción medieval de la memoria regia. València: Publicacions de la Universitat de València.
Nadal, Josep Maria
1992Llengua escrita i llengua nacional. Barcelona: Quaderns Crema.
1999 “Normativa i història de la llengua”. Dins La invenció de les llengües nacionals. Francesc Feliu i Cristina Juher (eds.), 13–37. Barcelona: Quaderns Crema.
2005La llengua sobre el paper. Francesc Feliu (ed.). Girona: ccg Edicions.
Nadal, Josep M. i Modest Prats
1982–1996Història de la llengua catalana. Vol. i i ii. Barcelona: Edicions 62.
Par, Anfòs
1923Sintaxis catalana segons los escrits en prosa de Bernat Metge (1398). Halle: M. Niemeyer.
Péquignot, Stéphane
2002 “Enregistrer, ordonner et contrôler: les documents diplomatiques dans les registra secreta de Jacques II d’Aragon”. Anuario de Estudios Medievales, 32: 431–479. Crossref link
Rodrigo, Mateu
2013Col·lecció de documents de la Cancelleria de la Corona d’Aragó (1291–1420). Textos en llengua catalana. 2 volums. València: Publicacions de la Universitat de València (amb la col·laboració de Jaume Riera).
Riquer, Martí de
1964 “Prosa parlamèntaria i cancelleresca”. Dins Història de la literatura catalana. Vol. ii. Martí de Riquer (ed.), 335–356. Esplugues de Llobregat: Ariel.
1978 “Evolución estilística de la prosa catalana medieval”. Miscellanea Barcinonensia, xlix: 7–19.
Rubió i Balaguer, Jordi
1947 “Sobre els orígens de l’humanisme a Catalunya”, Bulletin of Spanish Studies, xxiv: 88–98. [Reedició: La cultura catalana del Renaixement a la Decadència, 1964, 9–25. Barcelona: Teide].
1955Documentos para la Historia de la imprenta y la librería en Barcelona (1474–1553). Barcelona: Gremio de Editores, de Libreros y de Maestros Impresores, Barcelona (amb col·laboració amb J. M. Madurell).
1957 “Influència de la sintaxi llatina en la Cancelleria catalana del segle xv”. Dins Actas del VII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas. Vol. ii, 357–367. Barcelona: Universitat de Barcelona. [Reedició: Revista de Llengua i Dret (1984) 3: 71–76].
Rubio Vela, Agustín
(1985–1998) Epistolari de la València medieval. 2 volums. València/
Barcelona, IIFV/PAM. [2a ed., vol. i 1998].
1995 L’escrivania municipal de València als segles xiv i xv: burocràcia, política i cultura. València: Consell Valencià de Cultura.
2012El patriciat i la nació. Sobre el particularisme dels valencians en els segles xiv i xv. 2 volums. Castelló/Barcelona: Fundació Germà Colón/PAM.
Ruiz i Calonja, Joan
1956 “Valor literario de los preámbulos de la cancillería real catalano-aragonesa en el siglo xv”. Dins Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, xxvi (1954–1956): 205–234.
Sanchis Guarner, Manuel
1980Aproximació a la història de la llengua catalana. Creixença i esplendor. Barcelona: Salvat. [Reedició: 1992. Barcelona: Salvat].
Sevillano Colom, Francisco
1968 “De la Cancillería de la Corona de Aragón”. Dins Martínez Ferrando, Archivero. Miscelánea de estudios dedicada a su memoria, 451–480. Barcelona: Anabad.
Tavoni, Mirko
1992 “La lingua delle cancellerie”. Dins Storia della lingua italiana. Il Quattrocento, 47–55. Bolonya: Il Mulino.
Trenchs, José i Antonio M. Aragó
1983Las Cancillerías de la Corona de Aragón y de Mallorca desde Jaime I hasta la muerte de Jaime ii. Saragossa: Institución Fernando el Católico.
Veny, Joan
2001Llengua històrica i llengua estàndard. València: Publicacions de la Universitat de València.