Article published in:
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep Maria Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 145161
References

Bibliografia

Alcover, Antoni M.
1908 “A n-els valencianistes”. Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana (IV): 121–126.
Blasco Ibañez, Vicent
. “Juegos Florales del Rat-Penat”. Las Provincias (29-VII-1891).
Boix, Vicens
1877 “Discurs de gràcias de D. Vicens Boix”. Jochs Florals de Barcelona. Any xix de llur restauració. mdccclxxvii, 231–238. Barcelona: Estampa de La Renaixensa.
Calveras, Josep
1929 “En Teodor Llorente i la unitat de la llengua literària”. La Paraula Cristiana 53: 398–405.
Fabra, Pompeu
1918 “Dèiem una vegada...”. Nostra Parla 7: 4–5.
1930 “Diu En Pompeu Fabra”. Acció Valenciana 8: 3.
Ferrando, Antoni
1989 “Llengua literària i actitud política en Teodor Llorente. A propòsit de Cartes de soldat i Pro Pàtria ”. Caplletra 4: 91–112.
2000 “Fabra i el País Valencià”. Dins Simposi Pompeu Fabra, Joan A. 
Argenter (ed.), 121–157. Barcelona: IEC.
2008 “La presència valenciana al Congrés de 1906, punt de partida dels primers moviments reivindicatius de la llengua pròpia del País Valencià (1906–1918)”. Dins El primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el País Valencià. Els reptes del futur, Antoni Ferrando (ed.), 97–176. Catarroja / Barcelona / Palma de Mallorca: Afers.
Ferrer i Bigné, Rafael
1881Discurs llegit per lo president D. Rafel Ferrer Bigné al inaugurar els treballs del any 1881 a 1882. València: Emprenta de Emili Pasqual.
Gimeno, Amalio
1894 “Jochs Florals del Rat-Penat. Discurs del Mantenedor Dr. D. Amalio Gimeno, llegit en los celebrats lo darrer disapte”. Las Provincias (24-VII-1894).
Labaila, Jacinto
1882 “Discurs que obrigué la sesió pública y solemne de los Jochs Florals de lo Rat-Penat en lo teatro Principal de València el dia 29 de Juliol de 1881”. Flors del meu hort, 302–306. València: Llibreria de Pascual Aguilar.
Llombart, Constantí
1875“Revista de l’any pasat”. Dins Lo Rat-Penat . Calendari Llemosí corresponent al present any de 1876, 11–18. València: Viuda d’Ayoldi.
1878 “Discurs inaugural”. Dins Excel·lències de la llengua llemosina. Discurs panegírich llegit en la solemne sesió inaugurativa de Lo Rat-Penat, 5–24. València: 
Emprenta de Emili Pasqual.
Llorente, Teodor
1875 “De la literatura catalana. Discurso de recpeción de D. Víctor Balaguer en la Academia de la Historia”. Las Provincias (27-X-1875).
1878 “La Societat del Rat-Penat”. Las Provincias (13-VII-1878). Dins Teodor Llorente Olivares. Escrits polítics (1866–1908), 587–290. València (2001): IAM.
1879 “Lo Rat-Penat. Discurso leído por D. Teodoro Llorente, presidente de esta sociedad, en la apertura del presente curso académico”. Las Provincias (17-XII-1879). Dins Teodor Llorente Olivares. Obra valenciana completa, 713–721. València (2013): AVL.
1880a “Discurs del Sr. President del Consistori, D. Teodor Llorente”. Dins Jochs Florals de Barcelona. Any xxii de llur restauració. mdccclxxx, 25–29. Barcelona: Estampa de la Renaixensa.
1880b “Bibliografía. Dell’antica litteratura catalana, studi di Enrico Cardona”. Las Provincias (17-VIII-1880).
1881Lo Rat Penat. Sección de literatura”. Las Provincias (18-II-1881).
1885 “Endressa. Al senyor don Marian Aguiló, en la Biblioteca de la Universitat de Barcelona”. Dins Llibret de versos, 5–12. València: Impr. de Doménech.
1908 “Una carta del mestre”. El Cuento del Dumenche: 1–2.
1910 “Preámbulo”. Dins José Nebot Pérez. Tratado de Ortografía Valenciana Clásica, 5–11. València: Ángel Aguilar, editor.
1911 “Homenaje a un poeta”. Las Provincias (5-VI-1911).
1936Epistolari Llorente. Vol. III. Barcelona: Editorial Balmes.
Murgades, Josep
2010 “Fabra per Fabra (o l’autobiografisme induït)”. Dins Memòries, autobiografies i autoficcions. Alacant: Universitat d’Alacant.
Nebot, Josep
1908 “Una carta interesant”. El Cuento del Dumenche 1: 17.
Pitarch, Vicent
2011Pompeu Fabra, l’autoritat admirada pel valencianisme. Benassal: Fundació Carles Salvador.
Pizcueta, Fèlix
1878 “Discurs de gràcies pel Sr. president En Fèlix Pizcueta”. Excel·lències de la llengua llemosina. Discurs panegírich llegit en la solemne sesió inaugurativa de Lo Rat-Penat: 83–87.
1880 “Discurs del president de la societat En Fèlix Pizcueta y Gallel”. Lo Rat-Penat. Societat de Amadors de les Glòries de València y son antich Realme. Jochs Florals de 1879: 19–24.
1885 “Discurs llegit per lo president En Fèlix Pizcueta Gallel, croniste de València”. Lo Rat-Penat. Periòdich Lliterari Quincenal 2: 11–14.
Pueyo Ariño, Vicent
1882Discurs llegit per lo president D. Vicent Pueyo Ariño al inaugurar els treballs del any 1882 a 1883. València: Emprenta de Emili Pasqual.
Querol, Vicens W.
1885Discurs llegit en los Jochs Florals de Barcelona lo dia 3 de maig de 1885 per En Vicens W. Querol, president del consistori. València: Estampa de Doménech.
Roca, Rafael
2007Teodor Llorente, líder de la Renaixença valenciana. València: PUV.
2008 “Noves aportacions sobre la presència valenciana al Congrés de 1906”. Dins El primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el País Valencià. Els reptes del futur, Antoni Ferrando (ed.), 73–96. Catarroja / Barcelona / Palma de Mallorca: Afers.
2010 “Teodor Llorente i la llengua dels valencians”. Caplletra 49: 43–63.
Sales, Josep Maria
1887 “Lo Rat-Penat”. Dins Almanaque de Las Provincias para 1888, 292. València: Imprenta Doménech.
Valentino
[Llorente, Teodor] 1900 “ Lliris y carts. Poesies valencianes de Joseph M. Puig 
Torralba, Mestre en Gay Saber. València 1900”. Las Provincias (9-II-1900).
[Llorente, Teodor] 1906 “De Barcelona”. Las Provincias (12-XI-1906).