Article published in:
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep Maria Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 337351
References

Bibliografia

Archilés, Ferran
2012Una singularitat amarga. Joan Fuster i el relat de la identitat valenciana. Catarroja: Afers.
Bello, Vicent
1988La pesta blava. València: Tres i Quatre.
Bourdieu, Pierre
1999¿Qué significa hablar? Madrid: Akal.
Burke, Peter
1996Hablar y callar: funciones sociales del lenguaje a través de la historia. 
Barcelona: Gedisa.
Calaforra, Guillem
1994 “La ‘unitat de la llengua catalana’ com a fet científic i argumentum ex auctoritate: revisió crítica”. Zeitschrift für Katalanistik 7: 37–56.
Climent-Ferrando, Vicent
2005L’origen i l’evolució argumentativa del secessionisme lingüístic valencià. Una anàlisi des de la transició fins a l’actualitat. Barcelona: Ciemen-Mercator.
Cucó, Alfons
2002Roig i blau. La transició democràtica valenciana. València: Tàndem.
Díaz Barbero, Mario Pedro
1989Análisis del discurso político: una aplicación metodológica. Mèrida: Editora Regional de Extremadura.
Dijk, Teun A. van
1999Ideología: un enfoque multidisciplinario. Barcelona: Gedisa.
Doppelbauer, Max
2006València im Sprachenstreit. Sprachlicher Sezessionismus als sozialpsychologisches Phänomen. Viena: Wilhelm Braumüller Universitäts Verlagsbuchhand-
lung.
Eagleton, Terry
1997Ideología. Barcelona: Paidós.
Faye, Jean Pierre
1974Los lenguajes totalitarios. Madrid: Taurus.
Fernández Sobrado, José Manuel
2002 “Acotaciones al ‘Teorema de Thomas’”. Dins La sociedad: teoría e investigación empírica. Estudios en homenaje a José Jiménez Blanco, 841–850. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Ferrando, Antoni
1994 “Un ‘mossàrab’ valencià a l’època de Jaume I”. Dins Saó. Els Mossàrabs valencians, monografies 21, desembre 1994.
Flor, Vicent
2011Noves glòries a Espanya. Anticatalanisme i identitat valenciana. Catarroja: Afers.
González-Felip, M. Soledat
2004La qüestió lingüística valenciana a través de la prensa. Des de l’encàrrec del dictamen al Consell Valencià de Cultura fins a la constitució de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Universitat de València. Treball de doctorat inèdit.
Hernández Martí, Gil-Manuel
1996Falles i franquisme a València. València: Universitat de València.
1998La feria de julio de Valencia. València: Universitat de València.
2002La festa reinventada. Calendari, política i ideologia en la València franquista. València: Universitat de València.
Martin, Franck
2000Les Valenciens et leur langue régionale: approche sociolinguistique de l’identité de la Communauté valencienne. Villeneuve-D’Ascq: Presses Universitaires du Septentrion.
2002 “Le sécessionnisme linguistique valencien: des dangers et des dérives d’un usage partisan de la linguistique”. Dins La linguistique dans tous ses états, Actes du Xe Colloque de Linguistique Hispanique, 401–409. Université de Perpignan-CRILAUP
Nicolás, Miquel
2005 “La creació conflictiva d’un debat equívoc: dades per a una anàlisi pragmàtica del conflicte lingüístic valencià”. Dins Approaches to Critical Discourse Analysis. Research Papers presented ad the First International Conference on CDA, Maria Labarta (ed.). Valencia, 5–8 May 2004, CD. València: Universitat de València.
Ninyoles, Rafael Lluís
1969Conflicte lingüístic valencià: substitució lingüística i ideologies diglòssiques. València: Tres i Quatre.
Piqueras Infante, Andrés
1996La identidad valenciana. La difícil construcción de una identidad colectiva. Madrid: Escuela Libre / Edicions Alfons el Magnànim.
Pradilla, Miquel Àngel
2004El laberint valencià. Apunts per a una sociolingüística del conflicte. Benicarló: Onada.
Sancho Lluna, Juan Luís
2012Los fundamentos políticos y sociales del catalanismo de la transición valenciana. Madrid. UNED. Treball d’investigació inèdit.
Viadel, Francesc
2009“No mos fareu catalans”. Història inacabada del blaverisme. València: Universitat de València.
2012Valencianisme, l’aportació positiva. Cultura i política al País Valencià (1962–2012). València: Universitat de València.
Woolard, Kathryn A.
2008 “Les ideologies lingüístiques: una visió general d’un camp de l’antropologia lingüística”. Llengua i Dret 49: 179–199.
Wright, Georg Henrik von
1980Explicación y comprensión. Madrid: Alianza.
Xambó, Rafael
2001Comunicació, política i societat. El cas valencià. València: Tres i Quatre.