Article published in:
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep Maria Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 363392
References

Bibliografia

Alberoni, Francesco
2012 [1981] Le choc amoureux. Recherches sur l’état naissant de l’amour. París: Pocket.
Baylac-Ferrer, Alà
2009aSocietat, llengua i ensenyament del català a Catalunya Nord. Universitat de Perpinyà. Tesi inèdita.
2009bCatalunya Nord, societat i identitat: reflexions, vivències i panorama català. Canet de Rosselló: Trabucaire.
Bezsonoff, Joan Daniel
2009Una educació francesa. Barcelona: L’Avenç.
2010Un país de butxaca. Barcelona: Empúries
2012Les meues universitats. Barcelona: L’Avenç.
Gómez, Gemma i Joan Peytaví
2015 “The standard in Northern Catalonia from the second half of the 19th century to today”. Dins The norm in catalan, Josep Martines (dir.). Universitat d’Alacant. En premsa.
Iglésias, Narcís
1998La llengua del Rosselló, qüestió d’Estat. La integració lingüística del Rosselló a França (1659–1789). Vic: Eumo.
Moreno, Juan Carlos
2014 “Langue et dialecte: entre la biologie et l’idéologie”. Dins L’espace des langues, Josep Maria Nadal, Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, Olga Fullana (eds.). París: L’Harmattan.
Peytaví, Joan
2004El manual de 1700 de Jaume Esteve, notari de Perpinyà. Barcelona: Fundació Noguera.
2007 “Quelle langue (ré-)apprendre? Catalan standard, dialecte roussillonnais et enseignement en Catalogne du Nord”. Dins L’école, instrument de sauvegarde des langues menacées? Actes du colloque des 30 septembre–1er octobre 2005, Chrystelle Burban i Christian Lagarde (ed.), 149–165. Université de Perpignan Via Domitia / CRILAUP: Presses Universitaires de Perpignan.
2008Histoire, langue, histoire et praxis de la langue en Catalogne: l’exemple de la Catalogne du Nord (XVIe–XXIe s.). 2 vols. Universitat de Perpinyà. Inèdit
2009a “Algunes reflexions sobre el català septentrional o rossellonès en un final d’etapa dialectal”. Llengua i literatura: Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 20: 193–207.
2009b “L’ús interpersonal del català a la Catalunya del Nord”. Dins Simposi internacional sobre el català al segle xx: Balanç de la situació i perspectives, de futur, Francesc Vallverdú (coord.), 339–347. Barcelona: IEC.
Planes, Llorenç 2012Per comprendre Catalunya Nord. De la identitat desnaturalitzada a l’esperança de futur. Lleida: Pagès Editors.
Robin, Régine
2003Le deuil de l’origine. París: Kimé.
Roig, Montserrat
1991 “El país d’Yvonne”. Avui (4 de juny).
2010b “Reflexions entorn del concepte de transmissió (lingüística) al segle XXI”. Actes del IV Col·loqui Internacional de l’Association Française des Catalanistes, Nanterre 2009 En premsa.