Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 281295
References

Referències bibliogràfiques

Alcina Franch, Juan i José Manuel Blecua
1975Gramática española. Barcelona: Ariel. [Citat a partir de la 8a edició, de 1991]Google Scholar
Badia i Margarit, Antoni M.
1977 “Gramàtica normativa enfront gramàtica descriptiva en català modern.” Treballs de Sociolingüística Catalana 1: 37–54.Google Scholar
1982a “El català des de Pompeu Fabra fins a Carles Riba.” Dins Llengua i cultura als Països Catalans (9a ed.), 95–102. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Badia i Margarit, Antoni Maria
1982b “Tres problemes del català d’avui.” Dins Llengua i cultura als Països Catalans (9a. ed.), 103–114. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
1988 “Autopercepción intelectual de un proceso histórico: ensayo de autobiografia.” Anthropos 81: 13–48. [Traducció al català consultable a [URL].]
1994Gramàtica de la llengua catalana. Descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
1995 “Gestació, història, contingut i formes d’aquest diccionari.” Dins Diccionari de la llengua catalana. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona / Palma de Mallorca / València: Edicions 3 i 4 / Edicions 62 / Editorial Moll / Enciclopèdia Catalana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat, XI–XL.Google Scholar
Bloomfield, Leonard
1933Language. Chicago: University of Chicago. [Citat a partir de la 3a edició de 1984]Google Scholar
Boix, Emili i Xavier Vila
1995Sociolingüística catalana. Barcelona: Ariel.Google Scholar
Colomina, Jordi
1985L’alacantí. Un estudi sobre variació lingüística. Alacant: Diputació Provincial d’Alacant.Google Scholar
Coseriu, Eugenio
1952 “Sistema, norma y habla.” Dins Teoría del lenguaje y lingüística general. Madrid: Gredos, 11–113.Google Scholar
1981 “Los conceptos de ‘dialecto’, ‘nivel’ y ‘estilo de lengua’ y el sentido propio de la dialectologia.” Lingüística Española Actual 3: 1–32.Google Scholar
Costa, Joan
2009La norma sintàctica segons Pompeu Fabra. [[URL]].
2018 “La implantació de les propostes sintàctiques fabrianes segons Antoni M. Badia i Margarit.” Dins Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013), ed. per Miquel Àngel Pradilla, 247–262. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Diccionari.cat = Diccionari de la llengua catalana en línia
. Grup Enciclopèdia Catalana. Entrades consultades: Diafàsic [[URL]; juny 2016]; Diastràtic [[URL]; juny 2016]; Diatòpic [[URL]; juny 2016.]
Ferrando, Antoni
1993 “Estudi preliminar.” Dins Gramàtica valenciana, Manuel Sanchis Guarner, I–XXXV. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
Flydal, Leiv
1952 “Remarques sur certains rapports entre le style et l’état de langue.” Norsktidskrift for Sprogvidenskap XVI: 241–258.Google Scholar
Gili Gaya, Samuel
1948Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Bibliograf.Google Scholar
Gougenheim, Georges
1939Système grammatical de la langue française. (1a reimp.) París: Éditions d’Artrey.Google Scholar
Gregory, Michael i Susan Carroll
1978Language and situation. Language Varieties and Their Social Contexts. London: Routledge and Kegan.Google Scholar
Grevisse, Maurice
1964Le bon usage. Grammaire française avec des remarques sur la langue française d’aujourd’hui (8a ed.). Gembloux: Éditions Duculot.Google Scholar
Hjelmslev, Louis
1963El lenguaje. [Versió espanyola de M. Victoria Catalina 1968 Madrid: Gredos]Google Scholar
Moll, Francesc de Borja
1937Rudiments de gramàtica preceptiva per a ús dels escriptors balears. Mallorca: [Editorial Moll].Google Scholar
Pairolí, Miquel
1997Antoni M. Badia i Margarit. La passió i el rigor d’un investigador de la llengua catalana. Barcelona: Fundació Catalana per a la Recerca.Google Scholar
Paloma, David
2018 “La implantació de les propostes fonètiques fabrianes segons Antoni M. Badia i Margarit.” Dins Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013) ed. per Miquel Àngel Pradilla, 233–246. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Real Academia Española
1973Esbozo de nueva gramàtica española. Madrid: Espasa-Calpe.Google Scholar
Sanchis Guarner, Manuel
1950Gramàtica valenciana. [Cito l’edició a cura d’Antoni Ferrando 1993 Barcelona: Alta Fulla]Google Scholar
Saussure, Ferdinand de
1916Cours de linguistique générale. [Citat a partir de la 4a reimp., de 2005 París: Payot.Google Scholar
Tesnière, Lucien
1959Éléments de syntaxe structurale. París: Klincksieck.Google Scholar
Trubetskoi, Nikolai
1943Principes de phonologie. [Traducció de l’original rus de 1939]. París: Klincksieck.Google Scholar
Vendryes, Joseph
1921Le langaje. Introduction linguistique à l’histoire. Paris: La Renaissance du Livre. [Citat per la versió espanyola ampliada de 1958 El lenguaje. Introducción lingüística a la historia . México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana.]Google Scholar
Weinreich, Uriel
1953Languages in contact. Findings and problems. Nova York: Publications of Linguistic Circle of New York.Google Scholar