Chapter published in:
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 328346
Referències bibliogràfiques

Referències bibliogràfiques

Perea, Maria Pilar
2012 “Les combinacions de clítics pronominals en els dialectes catalans.” Estudis Romànics 34: 99–143.Google Scholar
Valls, Esteve
2013aDireccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en català nord-occidental. De l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona, [http://​hdl​.handle​.net​/10803​/123434; consultada el 27/12/2016]
2013b “La distribució dels increments velar i palatal en la morfologia verbal regular dels parlars de la Franja: un exemple d’evolució intrasistèmica autònoma en el marc de l’efecte-frontera.” Dins Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’Homenatge a Joaquim Viaplana, ed. per Esteve Clua i Maria-Rosa Lloret, 351–384. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Google Scholar
Valls, Esteve, Martijn Wieling i John Nerbonne
2013 “Linguistic advergence and divergence in north-western Catalan: A dialectometric investigation of dialect leveling and border effects.” Literary and Linguistic Computing 28 (1): 119–146. CrossrefGoogle Scholar
Wieling, Martijn, Esteve Valls, Harald Baayen i John Nerbonne
2018 “Border effects among Catalan dialects.” Dins Effects Regression Models in Linguistics, ed. per Dirk Speelman, Kris Heylen, i Dirk Geeraerts, 71–97. Cham: Springer International Publishing. CrossrefGoogle Scholar